Луганская
Республиканская
Универсальная
Научная
Библиотека им. М.Горького

Подробнее

Правовая

Информация

Подробнее

Противодействие

Экстремизму

Подробнее

Совместные проекты

Конкурсы

Подробнее

Конкурс

«По следам Горького»

Подробнее

Первые областные Краеведческие чтения

СОДЕРЖАНИЕ

 1. В. М. Бабченко и др. Видатні українські дослідники старожитностей духовної та матеріальної культури населення луганщини.
 2. Т.В. Вихрова. Некоторые аспекты Булавинского восстания
 3. М.Н. Ключнев Население дикого поля в XII-XIV веках
 4. И.Н. Ключнева. Краеведение на Луганщине (20-30-е гг.)
 5. В.И. Подов. Разгадана еще одна загадка нашей истории (о новом Боровском городке донских казаков)
 6. О.В. Приколота. Культовые сооружения Луганска ( XVIII - 30-e г. XX в.)
 7. Л.П. Соколова. Литературно-исторический архив УНБ им. Горького
 8. Ю.А. Темник. Аполлон Мевиус - горный начальник луганского литейного завода и профессор металлургии Украины, строитель и директор Донецко-Юрьевского металлургического завода.
 9. Ю.В. Цыганков. Из истории Луганского паровозостроительного завода

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые областные краеведческие чтения проходили 28 мая 1997 года в областной научной библиотеке им. Горького. Они были организованы по инициативе отдела краеведения библиотеки и поддержаны областным краеведческим музеем и преподавателями исторического факультета Луганского государственного педагогического университета им. Т.Г.Шевченко.

В их работе приняли участие 86 человек - работники музеев, преподаватели школ, техникумов и ВУЗов, любители-краеведы.

Цель Первых краеведческих чтений: обмен информацией по итогам краеведческих исторических исследований последних лет, определение основных проблем и направлений развития исторического краеведения, установление контактов между учреждениями, занимающимися краеведческими проблемами, и краеведами-любителями, выбор путей сотрудничества в этой области.

Доклады и сообщения участников I краеведческих чтений адресованы всем, кто любит и изучает историю родного края.

 

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ДОСЛІДНИКИ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ДУХОВНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНЩИНИ.

Бабченко В.М., Гупан Н.М., Намдаров Г.М.

В українській етнографічній спадщині визначне місце належить дослідженням видатних єтнографів та істориків В.В. Іванова, Д.І. Яворницького , М.І. Костомарова, які причетні до розробки проблеми народних вірувань і повір'їв нашого краю.

Найповажнішою і найфундаментальнійшою пам'яткою етнографічної спадшини Слобожанщини взагалі, нашого краю зокрема, є праця В.В. Іванова " Життя і творчість селян Харківської губернії. Нарис по етнографії краю", перший том якогї присвячений опису духовної та матеріальної культури населення Старобільського повіту. "Обилію и полнотЪпубликуемихЪматеріаловЪ по СтаробЪльскомууЪзду, - зазначалось у вступу до цієї праці, - ХарьковскійСтатистическій Коміт6етЪ обязанЪпросвЪщенномусодЪйствиюбывшегоинспекторанародныхЪ училищ по СтаробЪльскомууезду Г.А. Ознобишина, воодушевившагоучительскійперсоналЪуЪзда на делоразЪясненіемЪважности и значения для науки предпринимаемойработы".

На жаль, біографічні дані про В.В. Іванова скупі, а в сучасній етнографічній літературі будь-які відомості про В.В. Іванова та названу вище його працю відсутні. Але те, що забули вчені в Україні, не забув на вимушеній еміграції Олекса Воропай. У своїй головній праці "Звичаї нашого народу" він не тільки дає у бібліографії назву книги В.В. Іванова, але й декілька разів посилається на неї. Наведемо один з них, а саме - легенду про походження назви "Великдень", що була записана у слободі Біло-Куракіно (нині СМТ Білокуракіне Луганської області): "Великдень називається так тому, що в той час, коли Христос родився, сильно світило сонце і стояли такі довгі дні, що теперіщніх треба сім зложити докупи, щоб був один тодішній. Тоді, було , як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері. А як жиди розп'яли Христа, дні поменьшали . Тепер тількі царські ворота в церкві стоять навстіж сім днів. Ось чому цей день і називається великим".

Невтомним ентузіастом збирання та збереження старожитностей духовної та матеріальної культури населення Слобожанщини був етнограф-аматор П. В. Іванов (1837-1931). Народився він у Чугуєві, навчався в Харківській губернській гімназії, служив у Кримському піхотному полку на Кавказі. З 1962 року був вчителем та догладачем повітового училища в Куп'янську, а з 1877 р. - інспектором народних училищ. ! 1884 р. за станом здоров'я був вимушений піти у відставку.

Діяльність П.В. Іванова на терені краєзнавства почалася 1870 року, коли його обрали членом Товариства дослідників природи при Харківському університеті. Перша етнографічна розвідка П.В. Іванова "Вірша на РождествоХристово" була надрукована в "Киевской старине" (1882, № 11). Через три роки з'явилась добірка етнографічних записів "Знахарство, шептанье и заговори в Старобельском и КупянскомуездахХарьковскойгубернии".

Збирацькі інтереси П.В. Іванова зосереджувались навколо тієї галузі народознавства, яка торкалась саме духовної літератури, а його розвідки відзначалися винятковістю сюжетів. Зокрема це стосується добору матеріалу щодо персонажів "нечистої сили": вовкулаків, відьом, упирів, домовиків , водяників та русалок. У сукупності його розвідки на ці сюжети становлять найрідкіснішу збірку українського демонологічного фольклору - наскільки розповсюдженого, настільки ж недостатньо зафіксованого та описаного, особливо в регіоні Східної України.

У 1886 р. вийшла розвідка П.В. Іванова "Кре-что о вовкулаках и по поводу их", де ми зустрічаємо чотири повідомлення про вовкулаків нашого краю. Ще білше таких повідомлень (аж 85) зустрічаємо у його праці "Народніерассказі о ведьмах и упірях" (1891).

Найбільший жах у людей викликали упирі - особливо поширений в українській демонології образ мерця, котрий виходив з труни і сосав кров живих.

У слободі Кабаннє (тепер СМТ КрасноріченськеКремінського району) П.В. Іванов записав від їїмещканців таку історію про упиря: "В одномселе жило два кума-ведьмача; один из них умер и был по общепринятому порядку похоронен, какобычнохороняткрестьян. Через несколькоднейпосле похорон оставшийся в живыхведьмачвспомнил о своемумершем куме и сказал: дай пойдупроведаю кума. Сказано - сделано. Пришедгши на кладбище, он отыскал могилу кума, наклонился над нею и крикнул в отверстие, котороебыло в могиле: " Здоров, кум!" "Здоров!" - отвечалемуизмогилы голос. " Я тебя кум пришелпроведать ". "Спасибо, кум". Долгопереговаривалисьони;между тем наступили сумерки, стемнело, в хатах зажглисьогни. Віходитиз могилі умершийведьмач и предлагаетсвоему куму отправитьсявместе с ним в деревню, кактолькообоснут люди. Долго ходили они по деревне, отыскиваятакую хату, гдебыокна не были на ночьосененыкрестнымзнаменем. Наконецнашлась хата, хозяйкакоторойзабыла перед сном перекреститьокна , в эту хату они и вошли. Мертвыйпошел в кладовую, принесоттудахлеба и меду, сели за стол и поужинали. Все хозяевахаты спали крепким сном и, конечно, не видели и не слышали того, чтоделается у них в хате. Между тем упырьзаметил, что в люлькележитгруднойребенок, поэтому, когда, поужинав, онивышлиизхаты и прошлиулицу до конца, он сказалсвоемутоварищу: "Эх, куме , що мы наробили: мызабулы в хати свитлозагасыты! Побудь тут, а я пидупогасю". Воротилсямертвец в хату, а живой, догадываясьзачем он воротился, и себе пошелвсед за ним, подошел к окну и видит : кум наклонился над колыбелью и сосетизмладенцакровь. Потом вышелмертвецизхаты, подошел к куму и сказал: " Тут завтра бедэобид, так и тыпрыходь на цей обид. А тепер, куме, одвыды до могылы мене". "Ни, куме, я не хочу, йти туди з тобою". "Чого?". "Боюся". "Не бийся, куме, я для тебе не злодий. Ходим, брате, ты взяв мене з гроба, ты й одведы". Делатьнечего: пришлось живому куму идти с мертвым до могилы. Пришли к могиле, мертвый и говорит: " Ходим вже зо мною в могилу: мини все буде веселиш!". Схватил кума за полу и тянет в могилу; но кум былнастороже; отполосовалножомчастьполы , а тут запелипетухи и кум скрылся в могилу. Тогдаживой кум побежал в деревню и рассказал все, что в этуночь с ним случилось. Пошли на кладбище, разрыли могилу, видят, чтомертвыйлежитлицомниц, взяли осиновыйкол и забили ему в затылок. Когда вбивали кол, мертвецпроговорил: "Эх, куме, куме! Не дав ты мини на свити пожыты!".

"Уявлення про упирів" - як зазначає відомий український етнограф Пономарьов, - типовий зразок, що свідчить про явно архаїчний, дохристиянський характер народних повір'ів , пов'язаних з уявленням про душу, смерть та потойбічний світ. І не дивно, що вони вже у минулому столітті являли собою скоріше пережиткові явища, ніж релігійно-магічну систему , переважно у вигляді повір'ів та марновірства".

У статті "Народныерассказы о Доле" (1892) В.В. Іванов відійшов від своіх традиційних методів роботи - "давати тільки те, що я споглядаю, бачу, чую..." - і зробив спробу, спираючись на наявний фактичний матеріал, певним чином узагальнити і класифікувати різноманітні відомості про Долю, записані в Куп'янському повіті Харківської губернії. Двадцять дев'ять із них стосуються нашого краю. У своїй розповідці П.В. Іванов показує, що поруч із доброю долею як персоніфікацією щастя виступає її антипод - Недоля, Лихо, Біда, Злидні. Як зазначає О.О. Боряк, "відомості, що містяться в статті П.В. Іванова, і досі лишаються важливими науковими фактами".

У 1907 р. Харківське історіко-філологічне товариство здійснило публікацію книги П.В. Іванова "Жизнь и поверьякрестьянКупянскогоуездаХарьковскойгубернии". Значне місце автор приділив звичаям, віруванням населення нашого краю. Так, зокрема, тут він записав. Кілька різдвяних віршів, описав свято Івана Купали тощо. Купальськи свята в Україні визначаються, як відомо , особливою поетичністю та чарівністю. Їснувало повір'я : хто встигне зірвати квітку папороті (а вона розквітає опівночі, загорається вогнем і тут же осипається), тому відкриваються заховані скарби, а сам він дістане чудодійну силу та знання. Отож, у ніч на Купала сміливі шукали в лісі папороть, дівчата ворожили на вінках, молодь десь над водою запалювала вогні і стрибала через них: купальські вогні та купальська вода мали цілющу та очищувальну силу.

У слободі Арапівка (тепер с. Арапівка Троїцького району), як повідомляв П.В. Іванов, після того, як кожна пара перескочить через вогонь три рази, хлопці вогнище гасять, і всі учасники гри розходяться по домівках. Пройшовши додому, дівчата знімають з голови свої вінки й кидають їх через голову на дах хати, а інші зберігають на горищі, вірячі що зілля, з якого сплетений вінок має цілющу силу. Існує вірування, що, відходячи від "Купала", не можна оглядатися, щоб не наздогнала відьма, яка обов'язково є присутня на купальсьному ігрищі. "Якщо бажаєте довідатися, котра з бабів на селі відьма, то візьміть купальського попелу зав'яжіть його у вузлик та йдіть додому не оглядаючись. Другого дня відьма з'явиться до вас і попросить: "віддай мені те, що в тебе є!", розуміючи під тим "купальський попіл", - так радять знавці.

Ранком. У самий день Івана Купла, ... дівчата, одягнувши на голви купальські вінки, йдуть до лісу, рубають гілку клену й несуть її в слободу. В слободі роблять ляльку з трави, одягають на неї дитячу сорочку, намисто й прив'язують до гілки клену. І ось ця лялька разом із гілкою називається "Марена". На чистій площі, звичайно, на вигоні застромлюють гілку з Мареною в землю, щоб стояла. Перед Мареною ставлять стіл, покривають його скатертиною. На стіл кладуть хліб і грудку солі, потім усі беруться за руки й ходять навколо столу і марени, співаючи:

Три місяці ясних - три молодці красних.

Купало!

Грало сонечко на Івана.

Три зіроньки ясних - три дівоньки красних.

Купало!

Грало сонечко на Івана ...

... Далі співали ще таку пісну:

Ой, славний город Куп'янка,

А ще славніша Арапівка,

На чотири вулиці стояла:

Перша вулиця кропова,

Друга вулиця роменова,

Третя вулиця дубова,

А четверта вулиця калинова.

Що зелений кріп - мужички,

Біленький ромен - жіночки,

Зелені дубочкі - парубочки,

Червона калинонька - то дівочки!

Переспівавши ці пісні, дівчата беруть Марену й несуть її вулицями через усе село до річки, співаючи тих самих пісень. Прийшовши до річки, стають гуртом на березі, роздягають Марену й кидають їїв воду разом із гілкою, співаючи:

Потонула, Мареночка, потонула,

Наверх кісочки зринула.

В цей момент з'являються хлопці з горілкою, і всі сідають тут же на березі біля річки й починають пити горілку, заїдаючи тим хлібом, що лежав на столі перед Мареною.

Повернувшись до дому, дівчата знімають свої вінки й ховають їх до наступного року, але якщо виникне потреба протягом року, то вживають ці вінки як ліки.

Поетично описав П.В. Іванов подібні купальські обряди і в інших селах Луганшини. (с. ЄгорівкаСтаробільського району, с. ПреображеннеСватівського району). Ці та деякі інші матеріали дослідника використовує як найбільш цікаві приклади у своїй книзі "Звичаї нашого народу" відомий український етнограф ХХ сторічча Олекса Воропай.

Етнографічними матеріалами П.В. Іванова користувався Георгій ОнисимовічБулашев. Біографічні дані про нього скупі. Він народився в 1960 р. в селі Мала Токмачка Бердянського повіту Таврійської губернії (нині с. Запорізької області, на річці Кінській у самому осередці колишньої запорізької січі) в родині псаломщика. Г.О. Булашев закінчив таврійську духовну семінарію (Сімферополь), а потім вступив до Київської духовної академії, яку й закінчив у 1883 році із ступеню магістра ( 6.12.1883). Потому викладав у Киево-Подільському духовному училищі, в Першому жіночому училищі духовного відомства та інших навчальних закладах. У 1883 - 1988 рр. Вміщував в журналах що року по кілька десятків статей духовного змісту, критичних, бібліографічних, з питань етнографії, огляди, рецензії. З 1889-1892 рр. він редактор "Воскресногочтения", що виходило в Києві, а по 1905 рік - помічник редактора журналу "Руководство для сельскихпастырей". У 1905 році Синод призначив його редактором цього журналу сроком на один рік. На цьому дані автобіографічних записів кінчаються, рік смерті вченого невідомий.

Найповажнішою і найсоліднішою книгою Георгія Булашева, яка визначає йому почесне місце серед тих учених, які осмислювали український фолклор, і яка тепер не втратила свого пізнавального та наукового значення, є "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях", де ми зустрічаємо 101 повідомлення про наш край.

Наведемо як приклад, одну із легенд, записану у слободі Кабання, що приводить Г.О. булашев у своїй книзі: "Їхав якось Господь Саваоф "на ковчезі", а Лукавий виліз із води тай дивиться. Ось Господь і питає його: "Що ти таке?", а Лукавий відповідає: "Я - Лукавий". - "Будь мені товаришем", - каже Господь. - " Добре, буду". - " Ну, то скажи Мені, що знаходиться під водою?" - питає Господь. - " Земля," - відповів Лукавий. - "Дістань Мені землі", - каже Господь. Диявол поліз у воду, дістав землі Богу й собі та набив її в рот, - думка така: "Подивлюсь, що буде Бог робити, те і я зроблю". Бог узяв землю й почав сіяти її по воді - постав суходіл. Лукавий ні як не може утримати землі, яка була у нього в роті, й каже Богові: "Не вміч мені: земля лізе із рота!". "Блюй, - каже йому Бог, - і будуть гори, долими й пагорби". Лукавий став блювати - і з'вилися гори, долини і пагорби. Тоді каже Бог Дияволу "Йди на небо; а як зійдеш, то помий руки й тріпни ними, і в тебе з'являться товарищі". Лукавий так і вчинив: помив руки, трыпнув ними, - і до нього з'явилось багацько лукавих.

Якось Лукавий засперечався з Богом, що вип'є і разом з нею весь пісок. Коли він напився води й нажерся піску, його і розперло. Став він блювати - і наблював гори й болота.".

Об'єктом досліджень видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка Д.І. Яворницького стала серед інших населених пунктів донецького краю і Петрівка (тепер село Перевальського району). Про його перебування на початку ХХ ст. Згадувала у своїх краєзнавчих записках "думо, ми не лукавили з тобою" С.П. Сухіна."Ще пам'ятаю, - згадувала вона, - коли був професор Явирницький з своєю партією.Вони розкопали могили, записували пісні, а головна цікавість - фотографували. Фотографували хати, людей за всякою працею, групи дітвори. Пам'ятаю один панич зупинив бабу (Вулиту), щоб сфотографувати, а тут і ми з Лізою за колу вчепилися, ну і нас з нею сфотографували.

... От же, і ми з сестрою увійшли в етнографічні типи Яворницького".

Тричі перебував на Луганщині видатний український історик, етнограф, фольклорист М.І. Костомаров. Свої враження від побаченного тут він змалював в оповіданні "Незаконнородженные", де предметом зображення були демонічні характери його героїв.

Згадані праці відомих українськіх народознавців про народні вірування, повір'я, демонологію нами опрацьовані, а уривки із них (деякі ми подаємо у статті) склали збірку, яку ми зараз готуємо до друку.

Використана література:

1. Див.: Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. - К.: Либидь, 1994; Українці: народні вірування, повір'я, демонологія /У пор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк; Вст. Ст. А.П. Пономарьова; Іл. В.І. Гордієнка. - К.: Либідь, 1991; Етнографія України: Навч. посібник/ За ред. С.А. Макарчука - Львів: Світ, 1994.

2. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. - К.: Акціонерне видавнично-поліграфічне товариство "Оберіг", 1993. - С. 575.

3. Там же - С. 241, 258, 264, 269, 273, 274, 292, 343.

4. Там же - С. 264.

5. Боряк О.О. П.В. Іванов// Українці: народні вірування, повір'я, демонологія/ У пор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк; Вст. Ст. А.П. Пономарьова; Іл. В.І. Гордієнка - С. 612.

6. Там же -

7. Там же - С. 613.

8. Иванов П.В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / У пор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк; Вст. Ст. А.П. Пономарьова; Іл. В.І. Гордієнка - С. 507-509.

9. Иванов П.В. Народныерассказы о ведьмах и упырях // Там же. - С. 434-436, 438-443, 445-450, 452-458, 460-472, 476-497.

10. Пономарьов А.П. Царина народної уяви та її класичні розробки // Там же - С. 11.

11. Иванов П.В. Народныерассказы о ведьмах и упырях // Там же - С. 496 -497.

12. Пономарьлв А.П. Царина народної уяви та її класичні розробки // Там же - С. 12.

13. Боряк О.О. Вказ праця. - С. 613.

14. Иванов П.В. Народныерассказы о Доле // Там же - С. 343-344, 346-347, 349-360, 363-374.

15. Там же - С. 349-350, 353.

16. Боряк О.О. Вказ. праця - С. 614.

17. Воропай Олекса. Вказ. праця. - С. 88-92.

18. Там же - С. 416-419.

19. Пономарьов А.п. Українська етнографія - С. 292.

20. Воропай Олекса. Вказ. праця - С. 416-418.

21. Там же - с. 418-419.

22. Там же - С. 30-31, 35, 44, 88-92, 147, 160, 169, 194, 355, 378.

23. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні народні погляби та вірування/ Переклад Юрія Буряка. - К.: Фірма "Довіра", 1992 - С. 5-6.

24. Там же - С. 81-82.

25. Огні комунізма - 1990 - 14 апреля.

26. Костомаров М.І. Незаконнорожденные. Измоихвоспоминаний // Костомаров М.І. Твори: В 2 т. - К.: Дніпро, 1990. - Т.І.: Поезії; Драми; Оповідання / Упоряд., авт. Передм. Та приміт. В.Л. Смілянська - С. 475-488.

***

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БУЛАВИНСКОГО ВОССТАНИЯ

Т.В. Вихрова

Восстание донских казаков под предводительством К.А. Булавина было одним из поворотных событий в истории нашего края. После его поражения на значительной территории Луганской области донская казачья вольница уступила место украинской колонизации.

В советской истории это движение рассматривалось как крестьянская война (Е.П. Подъяпольская, В.И. Лебедев, В.И. Буганов, А.П. Пронштейн и др.) Однако эта точка зрения разделяется не всеми исследователями. По мнению Н.И. Павленко Булавинское восстание нельзя считать крестьянской войной, его главной целью было восстановление сословных привилегий казаков.

Общеизвестно, что начало восстанию было положено разгромом отряда князя Ю. Долгорукого казаками и "бурлаками", которыми руководил Булавин, в Шульгин-городке на Айдаре в ночь с 8 на 9 октября 1707 г. Через 10 дней, 18 октября, там же на Айдаре у Закатного городка булавинцы были разбиты походным войском донских казаков, которое возглавлял войсковой атаман Лукьян Максимов.

В литературе господствует убеждение, что Булавин был инициатором разгрома отряда Ю. Долгорукого, являясь выразителем чаяний казацких низов, "новопришлых", "бурлак". А черкасская богатая старшина во главе с войсковым атаманом с самого начала была силой, враждебной восставшим. Однако нам представляется, что в действительности расстановка сил, роли и значение действующих лиц в этих событиях были намного сложнее.

Экономическое положение и социально-политический статус донского казачества в целом и старшины в особенности в этот период были неустойчивы, что порождало двойственность их поведения, побуждало к лавированию.

Приведем, на наш взгляд, довольно яркий пример такого лавирования - по отношению к беглым.

В к. XYIIв.- н. XVIIIв. московское правительство все более настойчиво требует от войска Донского не принимать беглых и высылать новопришлых. Войско Донское эти требования не выполняет, Проследим эволюцию аргументации войскового руководства в их "отписках" по мере ужесточения позиции правительства по этому вопросу.

1675г. "наперед сего мы никогда не выдавали людей сДону, мы поддерживаем свое существование приходящими к нам людьми..." (Д.И. Багалей. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887, с. 363).

1690-1697 гг. "Беглые люди ... приходят... и живут по своей воле, а пропускают их из украинских городов воеводы и приказные люди из взяток, а если б они не пропускали, то не только с женами и детьми, и одному пройти было бы нельзя". (С.М. Соловьев.Сочинения, кн. VII, с. 575).

1697г. "Калмыцких выходцев не отдадим и отдать нам их нельзя, и вперед их принимать станем ..., и если калмыки придут к нам за своими уходцами войною, то мы их не отдадим и драться за них станем." (С.М. Соловьев. Сочинения, кн. VII. М., 1991, с. 575).

1705г. : Мы "непрестанно из Черкасского посылаем свои войсковые письма и розыщиков казаков своих с великим крещением под смертною казнью, чтоб нигде ... новопришлых беглых от работ и никаких с Руси всяких людей... и единого человек не принимали" ("Булавинское восстание (1707-1708гг.) М.,1935, с. 109).

1707г. "Сказка" войскового атамана Лукьяна Максимова князю Юрию Долгорукому: "В Черкасском у них чинить розыск о пришлых людях невозможно, потому что до сего времени великого государя указу такова не бывало, чтобы пришлых с Руси людей не принимать и заказу в том не бывало." ("Булавинское восстание", с. 116, 119).

Таким образом, здесь мы наблюдаем эволюцию от ссылки на давность традиции (1675г.) (древность закона - основа правосознания человека средневековья), решимости отстаивать ее с оружием в руках (1697г.) свободного волеизъявления беглецов (1690-1697гг.), до заведомо ложных уверений в стремлении выполнить царский указ (1705г.) и вновь (в 1707г.) упор на отсутствие "до сего времени" запрета. Следовательно, руководство войска Донского, не желая выдавать беглых, под давлением обстоятельств, начинало лавировать, искусно имитируя отступление.

Интересный нюанс: донские казаки с беглых брали взятки. Нельзя определить, насколько это явление было распространенным, однако известны показания казаков Дементина Сушкова и Тимофея Кускова, посланных властями шпионить к повстанцам о том, что К. Булавин в письмах а Л. Хохлачу требовал, чтобы "пришлых с Руси беглецов принимали со всяким прилежанием, а против прежней обыкности с них беглецов деньгами, животами и вином не брали..." ("Булавинское восстание", с. 187).

Итак, на момент прибытия военной команды князя Ю. Долгорукого в Черкасск (2 сентября 1707г.) военное руководство, стремясь сохранить право укрывать беглых, тем не менее понимало, что простым уклонением от выполнения требований правительства и ложными заверениями они этого уже добиться не смогут, идти же на открытый вооруженный конфликт они еще не решались. Хотя на их счету уже был захват вооруженным путем царской собственности: в 1705 году отряд казаков во главе с атаманом Бахмутского городка К.А. Булавиным захватил солеварни на р. Бахмут. За эти солеварни на рубеже веков вели спор донские казаки и казаки Изюмского слободского полка. Царскими указами от 5 февраля и от 13 октября 1704г. Соляные промыслы на Бахмуте отписывались "на великого государя", а управление ими поручалось изюмскому полковнику Федору Шидловскому. Когда же в 1706г. На Бахмут прибыл дьяк А. Горчаков, чтобы расследовать происшедшее, А. Булавин не допустил царского чиновника к выполнению его миссии, сообщив о его прибытии в Черкасск. Круг одобрил действия Булавина, постановив не допускать А. Горчакова к описанию соляных варниц, отнятых у изюмцев на том основании, что варницы были поставлены на землях, принадлежащих войску Донскому(!). Продержав царского чиновника 8 дней под арестом, Булавин его отпустил. Войсковая же старшина направила правительству отписку, в которой уверяла, что казаки Горчакову никаких препятствий не чинили. Итак, здесь на лицо сочетание самых решительных действий ( вооруженной борьбы!) для защиты своих интересов от посягательств правительства и уверений правительства в лояльности. Противоречия нет: захватывал один отряд казаков, лояльно - руководство. Удастся закрепить отвоеванное - в выигрыше все, не удастся - можно "выдать" исполнителей. С точки зрения черкасской старшины - весьма мудрый подход.

Мы имеем основания утверждать . что подобный же сценарий разыгрывался и в 1707 г. на Айдаре.

По показаниям донского казака ЛукьянаКарташа, вслед Ю. Долгорукому из Черкасска в казачьи городки рассыпались письма, в которых атаман "накликал вольницу" убить князя Ю. Долгорукого, а также предлагал "пришлым казакам от усмотрения князя Ю. Долгорукого из городков выходить и хорониться по лукам". ("Булавинское восстание", с. 36, 162-163).

По словам казаков Кундрючьего городка, сказанных "при всей станице", "... при них де тот Кондрашко съехался с ним Лукьяном (Максимовым, войсковым атаманом - авт.), и он вор Кондрашко ему Лукьяну говорил: для чего де ты атаман за ним Кондрашкою в поход ходишь, ты де велел убить князя Юрья Долгорукова и посылал сам". ("Булавинское восстание", с.36, 163).

Английский посол Ч. Витворт в своем письме от 5 мая 1708 г. сообщал, что Л. Максимов "письмами подстрекал к бунту и умерщвлению Долгорукова, обещая поддержать бунтовщиков всеми силами". ("Булавинское восстание", с.37).

В воспоминаниях 1724 года майора Василия Долгорукого, брата убитого князя и командующего карательными войсками при подавлении восстания, говорится: "И помянутые казаки воровски умыслили атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправя брата и дав ему 4 человек из старшин для будто изволения его величества указу. И послали помянутые воры указ на Бахмут к атаману бахмутскому Булавину, чтоб он, Булавин, когда брат приближится к Бахмуту, собрався б с казаками и брата моего убил". (Цит. По кн.: А.П. Пронштейн, Н.А. Мининков. Крестьянские войны в России XVII-XYIII веков и донское казачество. Ростов, 1983, с.230-231).

Косвенным доказательством того, что Булавин был уверен в поддержке войскового руководства, было то, что в первоначальных планах восставших поход на Черкасск не значился. В первые дни восстания, до разгрома под Закотным 18 октября у Булавина были следующие намерения: идти по казачьим городкам, расположенным по притокам Донца, на Бахмут, затем с целью грабежа - по городкам Изюмского и Рыбинского слободских полков, после чего, увеличив свои ряды за счет освобожденных ими в Азове и Таганроге ссыльных и каторжных, весной 1708 года идти на Воронеж и на Москву.

Таким образом, исходя из вышесказанного можно с большой долей вероятности предположить, что отряд Ю. Долгорукого был разгромлен по указанию Черкасской старшины, которая хотела расправиться с неприятелем руками Булавина, а затем устранить его самого, доказав тем самым свою лояльность правительству и, во всяком случае, оттянуть решение вопроса о беглых.

Однако, этот факт не свидетельствует о том, что Булавин был лишь простым исполнителем приказа войскового руководства. Вероятно, указание из Черкасска уничтожить отряд Юрия Долгорукого совпадал с намерениями самого Булавина. Во-первых, у него были весьма веские личные причины опасаться прихода Долгорукого, который должен был, помимо прочего, разобраться в инциденте с Горчаковым, за действия против царского чиновника Булавину грозило жестокое наказание, Во-вторых, уже после событий под Закотным, когда Булавин понял, что войсковое руководство его поставило под удар, он не скрылся в Запорожской Сечи, спасая собственную жизнь, а, собрав сторонников, возглавил восстание казаков.

После избрания 9 мая 1708 г. войсковым атаманом Булавин обращается с письменными посланиями к властям: 12 мая 1708 г. отписка в Посольский приказ, не ранее 2 мая и 16(17) мая 1708 г. - в полки полководцам" - В.В. Долгорукому и Ф. Шидловскому. Копии были переданы белгородскому воеводе, азовскому и киевскому губернаторам и царю.

В этих посланиях ("Булавинское восстание", с. 422-456) дается интерпретация событий, происходящих на Дону: Ю. Долгорукий был убит " с общего ... войскового совету, потому что он князь поступал у розыску (не) против его великого государя указу". Л. Максимов и старшины казнены "за многие неправды": утаивание царского денежного жалования от казаков, прием беглых (!) и др. Указывается цель выступления казаков: " чтоб у нас вВойску Донском было по-прежнему, как было при отцах и дедах наших". В случае выполнения этого условия выражалось стремление "служить великому государю по прежнему". Но если "напрасное разорение" казачьих городков не прекратится, то они уйдут с дона на другую реку.

Таким образом, в этих миролюбивых по форме посланиях, ни о каком "покорении" речь не идет. Сохранение былых привилегий указывается как непременное условие службы донских казаков московскому царю.

Однако власти восприняли эти "отписки" лишь как покаяние.

Князь В.В. Долгорукий в грамоте, направленной в Черкасск не ранее 16 мая 1708г. призывает казаков, чтобы они "и ныне б так же ему великому государю истинно верою и правдою всеусердно служили и во всем добра хотели, и противности указу великого государя никакой бы не делали". Князь всячески заверяет казаков в том, что великий государь, "памятуя прежние ваши услуги, милосердно на все призрит".("Булавинское восстание", с. 243-244). И действовал В.В. Долгорукий соответственно. Так, прибыв в Воронеж и обнаружив там 143 пленных булавинца, отсрочил их смертную казнь до соответствующего царского указа в связи с получением 16 мая "от всего донского войска отписки с покорением вин их..." ("Булавинское восстание", с. 248).

Ф. Шидловский, получив войсковую "отписку" от 16 мая, отправил в Черкасск К. Булавину "лист" в котором уверял. Что со стороны его команды "юртовским вашим Войска Донского городкам никаких бед и разорения не чинится" и ссылается на приезд Семена Пискарского, везущего царский указ, адресованный донским казакам.("Булавинское восстание", с. 247).

Вероятно, Булавин все-таки имел какую-то надежду договориться с властями, т.к. в документах этого периода имеются свидетельства о том, что из Черкасска рассылаются "грамоты непрестанно, чтоб отнюдь из городков казаки и своевольцы на Русь под городы и на Волгу для разорения и на войска государевы войною не ходили" ("Булавинское восстание", с. 46).

В свете вышесказанного можно с большой долей уверенности предположить, что разгром Сумского полка под Валуйками на реке Уразовой 8 июня 1708 г. отрядами повстанцев под командованием Семена Драного был осуществлен без ведома руководства в Черкасске.

Из донесения бригадира Ф. Шидловского князю В. Долгорукому известно следующее. Когда С. Драный "выбирался под Сумской полк", к нему приехали мояцкие казаки с указом от В. Долгорукого. О содержании указав документе ничего не говорится, но можно предположить , что он созвучен грамоте, направленной В. Долгоруким в Черкасск (не ранее 16 мая) , где звучал призыв к казакам "всеусердно служить" великому государю. Далее в донесении указывается, что С. Драный послал княжеский указ в Черкасск , а мояцких казаков посадил в земляную тюрьму в Боровском юрте. Как видим, в данной ситуации С. Драный поступил так же, как в свое время К. Булавин с дьяком Горчаковым. 8 июня 1708 г. отряд С. Драного разгромил Сумской полк. Затем получив "отписку" из Черкасска, адресованную В. Долгорукому С. Драный отправил ее ё16 мая со своим есаулом к мояцким казакам и на словах им передал, что ""войска от себя распустил по домам". ("Булавинское восстание", с. 275).

В том же донесении мояцкие казаки сообщали слышанные ими от повстанцев Драного утверждения, что "сумского де полковника разбивали они без ведома Булавина, для того де разбили. Что он стал на их донском угодью..." ("Булавинское восстание", с. 275).

Следовательно, данные документы дают возможность предположить, что С. Драный разбил Сумской полк по собственной инициативе. Этот поступок походного атамана важен также для определения его роли в восстании.

Семен Драный - атаман Старо-Айдарского городка называется "пущим заводчиком" уже в документах, относящихся к самому началу восстания. ("Булавинское восстание", с.141).

С. Драный принимал участие в разгроме отряда Ю. Долгорукого в Шульгинке. Казаки, возглавляемые Драным, продолжали военные действия после разгрома булавинцев под Закотным( в частности. Против казаков новоайдарского городка, не поддержавших восстание). Весной 1708 г., когда Булавин собирал силы в Пристанском городке, князь Волконский доносил Меньшикову: "Также и Северский Донец весь отложился и збираютца с вором же Старой Айдарской станицы с Семеном Драным...". ("Булавинское восстание", с.220). В это время отряды под командованием Драного вели успешные военные действия в Валуйском, Палатовском, Усердском уездах, 8 апреля они без боя вступили вЛуганский городок, а через месяц действовали в окрестностях Ямполя.

Черкасский казак А. Шилков в середине мая 1708 г. свидетельствовал русским властям, что "с ним вором (Булавиным - авт.) первые в замысляхвышеписанной вор Игнашко Некрасов да Сенька Драной". ("Булавинское восстание", с.239).

Семен Драный погиб 1 июля 1708 г. в урочище Кривая Лука, где его отряд потерпел сокрушительное поражение. 7 июля в Черкасске убили К. Булавина. "И в Черкасской Дранова сын прибежал с вестью. Что отца ево под под Тором убили. И для того у них лучшая надежда пропала. Василий Фролов кой час услышал, что Дранова убили, то он и все при нем сказали: ежели в Черкасском то сведают о Драном, конечно де Булавина убьют, для тово что Булавин был дурак и вся надежда была на Драного; власно так все казаки сказывают". (Из донесения кн. В. Долгорукого царю от 15 июля 1708г., "Булавинское восстание", с.298). "И верно... доношу, что и Булавина в Черкасском убили, початок сему делу Сеньки Драного погибель. Скоро от сына Драного в Черкасском весть взяли, на другой день и Булавина убили, потому что тот вор Драной у него Булавина в замысляхево воровских первым человеком был". (Из донесения Ф. Шидловского от 13 августа 1708 г. князю А. Меньшикову, "Булавинское восстание", с.318).

Все эти факты и свидетельства позволяют сделать вывод о том, что Семен Драный был одним из наиболее последовательных и решительных сторонников вооруженной борьбы и в глазах восставших казаков от олицетворял надежду на возможность отстоять их привилегии именно таким путем. Во всяком случае часть старшины, примкнувшая к восстанию, сделала ставку именно на Драного. После его гибели они поняли, что привилегии отстоять не удастся, нужно спасать жизнь и имущество и - встали на путь предательства.

Из вышесказанных свидетельств нельзя делать вывод, что Булавин был человеком глупым. Возможно, здесь имеется его недостаточная решительность, гибкость, дальновидность.

Кроме того, С. Драный был, видимо, довольно яркой личностью. Об этом. Например, свидетельствует его письмо к запорожцам с просьбой о помощи (не ранее 26 мая 1708г.): "Чтоб над нами Русь не владела и общая наша казачья слава в посмех не была." Все письмо проникнуто пафосом "общей казачьей единобрацкой любви и споможения" и казацкого "единомысленного братства". ("Булавинское восстание", с.459-460).

Таким образом, данная интерпретация некоторых событий Булавинского восстания представляется достаточно обоснованной, если исходить из содержания имеющихся документов. Новые факты и источники могут подтвердить или опровергнуть предложенную версию.

Источники и литература:

1. "Булавинское восстание" (1707-1708гг). Москва: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.1935.

2. Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1987.

3. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. VII. М., 1991.

4. Буганов В.И. Крестьянские войны в России. XVII-XVIII вв. М., 1976.

5. Дон и степноеПредкавказьеXVIII - I пол. XIX ст. Отв. Ред. А.П. Пронштейн. Изд-во Ростовского университета, 1977.

6. Пронштейн А.П., Мининков Н.А. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. и донское казачество. Ростов, 1983.

7. Рындзюнский П.Г. О некоторых спорных вопросах истории крестьянских движений в России. "Вопросы истории", 1987. № 8.

8. Соловьев В.М. Актуальные вопросы изучения народных движений. "История СССР", 1991. № 3.

***

НАСЕЛЕНИЕ ДИКОГО ПОЛЯ В XII-XIV ВЕКАХ

М.Н. Ключнев

С периодом монголо-татарского нашествия (II пол. XIII-Xv вв.) обычно связывают запустение территории нашего края, почти полное прекращение здесь хозяйственной жизни, значительное сокращение населения. Это действительно верно, если взять непосредственно период завоевательных походов монголов в Дешт-и-Кипчак (Половецкую степь), а также южные и юго-восточные окраины древнерусских земель.

Многочисленное монгольское войско, объединенное жесткой воинской дисциплиной. Прошедшее через горнило длительных и суровых военных походов , значительно превосходило в военной мощи дружины русских князей и половецких ханов. Это превосходство основывалось также нгаисрользовании монголами передовых достижений военного искусства Востока (стенобитные машины, метательные орудия, "греческий огонь", флаговая сигнализация для руководства боем и т.д.). Все это позволило монголам в кратчайшие сроки (1236-1241 гг.) овладеть громадными пространствами, включавшими территорию нашего края.

Нашествие сопровождалось жестоким истреблением и порабощением населения степей. Посол римского папы к монгольскому хану монах Иоанн де ПланоКарпини указывал : "Команов (половцев - М.К.) перебили татары. Некоторые даже убежали от их лица, а другие обращены ими в рабство"[1].Итогом этих завоеваний стало образование в начале 40-х годов XIII века государства монголов -Золотой Орды, в состав которого вошла территория нашего края.

С образованием Золотой Орды в степях наступил период относительного мира, что способствовало увеличению численности населения. Уже в 1389 году проезжавший через Подрнье дьякон Игнатий сообщал : "... и ту многое множество татар, и всяких скот стады без числа много"[2].Что же представляло собой население нашего края в тот период?

Основную часть его составляли половцы, воспринявшие самоназвание господствующего монгольского племени татар, управляемые представителями татарской знати, но сохранившие свой язык и культуру. Основой их хозяйства являлось кочевое скотоводство, охота. Рядовые кочевники находилисьв зависимости от феодальной знати и хана.

Еще одну группу населения составляли бродники. Об их существовании имеются сведения в русских летописях и актах. Начиная с 1147 года. Бродники во главе со своим атаманом Плоскиней принимали участие в битве на калке (1223 г.) на стороне монголо-татар. В документах Западной Европы также есть упоминания о бродниках. Так в послании короля Венгрии Белы IV Иннокентию (1254 г.) говориться : "Татары заставили платить дань особенно страны, которые с востока граничат с нашим царством : Русь, Куманию, Юродников, Булгарию" [3]. Евромейские послы к монголам Гильом де Рубрук и ПланоКарпини сообщают об остатках славянского и аланского населения в наших степях. Эти люди жили свободно, исповедывали православие. В 1261 году для христиан Золотой Орды была учреждена особая Сарайская епархия. Духовенство ее жило при дворе Батыя и совершало богослужения. Рубрук считал, что бродники образовались от смешения славян с аланами. Эти люди все необходимое для себя добывали войной, охотой и рыбной ловлей. Неблагоприятные условия их жизни не позволяли им возводить дорогих построек и иметь большие города (впрочем, в русских летописях упоминается город "Броднич с месты" на Дону.Бродники жили в землянках, кухни строили из плетней и кимыша.Женщины пользовались у них особым почетом : "Жены их украшали голову подобно француженкам, и опушали низ своего платья белками, выдрами и горностаями". Мужчины летом и зимой носили высокие черные бараньи шапки и кафтаны [1].

По мнению большинства современных исследователей[4] бродники были разнородной этнической массой, включавшей в себя славянский, алано-болгарский и половецкий элементы. Объединяла их общая религия -христианство о также род занятий. Это были группы лично свободных людей, живущих независимыми самоуправляемыми общинами. Основу их занятий составляло военное дело. Отряды бродников нанимались на службу к русским князьям и половецким ханам, служили в войсках монгольских ханов. Помимо военного дела, бродники занимались также земледелием, обеспечивая зерном кочевников, обслуживали переправы через реки, проводили торговые караваны через земли кочевников [5].

Эти же функции выполняло оседлое население степей, основную часть которого составляли славяне. Постоянные поселения славян в южном Поднепровье и среднем Подоньесуществовали еще до монгольского нашествия их население занималось земледелием, ремеслом, торговлей, удовлетворяя потребности кочевников в продуктах земледелия и ремесленных изделиях. Кроме того, жители этих поселений обслуживали переправы через реки, проводили торговые караваны [6,7].

После нашествия монголо-татар жизнь на большинстве этих поселений не прекращается, лишь усиливается неславянский элемент за счет половцев, лишенных монголами скота и осевших на землю. Жители поселений продолжают вести прежний образ жизни. Это объясняется тем, что новые хозяева степей монголы были заинтересованы в существования оседлого степного населения [4]. Кроме того, монголы целенаправленно переселяли в пределы степи русских людей, формируя из них легкоконные отряды для своих войск[5].

Поселения этого времени (XIII - XIV в.в.) были расположены по берегам рек у переправ в окружении естественных преград (болот, озер, лесов). Население их занималось земледелием, придомным скотоводством, рыбной ловлей, ремеслом, посреднической торговлей, обслуживанием переправ через реки. Интересны сведения, которые оставил Гильом де Рубрук, который в 1254 году ехал в ставку монгольского хана. В переправе через Дон ему помогали жители "русского поселка", которые имели от хана поручение перевозить путешествующих через реку. Рубрукдет нам интересные данные о занятиях жителей поселка, в частности, о земледелии и рыболовстве: "В то время они жали рожь. Пшеница не родилась там хорошо, а просо они имеют там в большом количестве. .. В первый день они дали нам большую свежую рыбу..., На третий день - сушеной рыбы, имевшейся у них там в большом количестве." [1].

С 1993 года раскопки подобного поселения ведутся областной археологической экспедицией школьников совместно с областным краеведческим музеем у с. Нижнетеплое (пос. Им. Артема) Станично-Луганского района Луганской области. Это пока единственное известное нам поселение XIII-XIV вв. На территории области.

Оно расположено на возвышенности в пойме левого берега Северского Донца и в древности было окружено болотами и озерами. Неподалеку выше по течению реки находится переправа через Донец. Ее обслуживанием, очевидно, и занимались жители поселения. В ходе исследований были обнаружены остатки семи углублений в землю жилых построек. Форма жилищ, конструктивные элементы, наличие внутри глинобитных печей сближают их с древнерусскими жилищами XII-XIII вв.[8].

Среди археологических находок особый интерес представляют те, которые свидетельствуют о занятиях населения: обломок железного серпа, ножи, плотницкие инструменты, рыболовные крюки и грузила для сетей, кости домашних и диких животных. Обнаружены также куски металлургического шлака, что косвенно может свидетельствовать о наличии местного железноделательного производства. Но самым массовым видом находок являются обломки керамических сосудов. Их форма, орнамент (прочерченные по сырой глине прямые и волнистые линии, разнообразные вдавления) типичны для древнерусской посуды XII-XIV вв. Большинство керамики местного производства, но встречаются фрагменты сосудов, изготовленных не в поселении. Это обломки амфор и кувшинов, украшенные по внешней поверхности мелким рифлением, кросно-коричневым ангобом и лощением. Такая посуда изготовлялась в золотоордынских городах, ближайшим из которых был Азак в устье Дона [9]. На поселение она могла попасть вместе с торговыми караванами, направлявшимися из Азака и других городов на Русь и в Западную Европу.

О религиозной принадлежности жителей свидетельствует найденный в заполнении одного из жилищ каменный нательный крест. Подобные кресты были распространены на Руси в XII-XIV вв. [10].

В конце XIV вв. жизнь в поселении прекращается . Это было связано скорее всего с длительными междоусобными войнами, начавшимися в это время в Золотой Орде. Самой разрушительной из них была война Тохтамыша с Тамерланом 1394-1395 гг., сопровождавшаяся массовыми убийствами, зверствами, разрушениями и грабежами. Об этих событиях свидетельствует обнаруженный на поселении в заполнении жилищ и рядом с ними слой пожарища и в нем железный наконечник стрелы.

Около двухсот лет оставался пустынным донецкий берег. Лишь в XVII. сюда приходят донские казаки и основывают Теплинский городок, остатки которого также обнаружены в ходе раскопок.

Археологические исследования поселения у с. Нижнетеплое продолжаются и, будем надеяться, дадут новые уникальные сведения об одной из интереснейших и мало исследованных страниц истории нашего края, истории Украины.

Источники и литература:

1. Путешествия в восточные страны ПланоКрпини и Рубрука. -М.: Географгиз, 1957.- с.72, 109-110.

2. Лисянский А.С. Конец Дикого поля. - Донецк, 1973. - с. 20.

3. Казачий словарь - справочник. - т. 1. -Кливленд, Охайо, США, 1966.

4. Козловский А.А. Этнический состав оседлого населения южного Поднепровья в IX-XIV вв.// Земли Руси в IX-XIV вв. (история и археология): Сб. Научных трудов. - Киев, 1985.- с. 66-70.

5. Гордеев А.А. История казаков, часть 1, Золотая Орда и зарождение казачества. -М. : Страстный бульвар, 1991.-с. 36-46.

6. Довженок В.О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняярусь и славяне: Сб. Научных трудов. - М.: Наука, 1978. - с. 32-33.

7. Цыбин М.В. древнерусские поселения второй половины XIII-XIV вв. В среднем течении Дона //проблемы археологического изучения доно-волжской лесостепи: Сб. Научных трудов. - Воронеж, 1989. -с. 156-171.

8. Раппопорт П.А. Древнерусские жилища. Свод археологических, вып. Е.1-32. - Л. : Наука, 1975.

9. Перевозчиков В.И. Гончарный комплекс XIV века в котловане под домом Быта Юбилейный // историко-археологические исследования на нижнем Дону в 1991 году. - Азов, 1993. - вып. 11. - с. 160-224.

10. Седова М.В. Ярополч Залесский. - М.: Наука, 1978. - с. 117.

***

КРАЕВЕДЕНИЕ НА ЛУГАНЩИНЕ (20-30-е гг.)

И.Н. Ключнева.

Звездным часом для краеведов Украины были 20-е годы. Во многих городах и селах были созданы и активно действовали центры по исследованию историко-культурных и природных богатств родного края. Значительный вклад внесли в развитие краеведения, созданные в эти годы Всеукраинская академия наук (ВУАН), Всеукраинский комитет охраны памятников искусства и старины (ВУКОПИС), Всеукраинский истпарт, созданный в 1921 году, музеи (краеведческие, этнографические, археологические, художественные и др.), различные научные общества при вузах, научные товарищества, краеведческие кружки. Именно в первое десятилетие Советской власти были разработаны научно-методические и организационные основы историко-краеведческой деятельности, определены основные направления работы.

Не исключением был и Луганск. В начале 20-х годов в Луганске были созданы: Социальный музей Донбасса, научно-краеведческий кружок по изучению среднего течения Донца, научное общество Донца (НОД) или научно-исследовательская кафедра при Донецком институте народного образования (ДИНО).

Большим событием для краеведения стала Первая Всеукраинская конференция, которая проходила в г. Харькове в мае 1925 года. Одним из основных итогов конференции было создание Украинского комитета краеведения. От Луганска на конференцию был командирован преподаватель ДИНО, археолог, краевед Сергей Александрович Локтюшев [1].

А теперь рассмотрим подробнее работу каждого из вышеуказанных краеведческих центров г. Луганска.

Социальный музей Донбасса. Основные направления работы.

Создан в 1925 году после объединения двух музеев: музея Живописной культуры и Естественно-географического музея, открытых в Луганске в 1920 году. С 1925 года становится социально-экономическим, базирующимся на изучении края, т.е. на краеведческой работе. В этот период помимо художественных ценностей в музей начинают поступать экспонаты, связанные с развитием промышленности края. Это образцы промышленной продукции заводов города (эмалировочного, пилонасекательного, чугунолитейного), коллекция пород и сортов угля из Голубовского, Краснодонского, Сорокинского, Должанского рудников. Созданы отделы : природы, производства, социально- экономический (профдвижение, ревдвижение), быта и идеологии, включавший подотдел искусства.

В феврале 1925 года по примеру других музеев и по предложению Донецкого ГубОНО и Луганского ОКРОНО был создан научный совет при музее. Заведующая музеем Софья Ильинична Стефанович пригласила в состав музея "в первую очередь следующих лиц, известных своей научной подготовкой и желанием работать на пользу музея и его просветительской деятельности. Это : Фесенко В.А. (историк - обществовед), Матвеев К.И. (естествовед), Антохин (горняк), Доброхотов Р.П. (почвовед), Стефанович Н.И. (историк местного края), Локтюшев С.А. (ученый археолог)".[2]. Научный совет музея плодотворно работал на протяжении многих лет. О заседании совета музея заблаговременно сообщалось в местной прессе, в частности в газете Луганская (Ворошиловградская) правда.

"В воскресенье 27 мая в помещении 13-й труд. Школы (Полтавский пер., против музея) состоится заседание Научного Совета Музея. На заседании будет прочтен ряд докладов научными сотрудниками музея и представителями научных обществ и организаций. С.А. Локтюшев сделает доклад "Памятники материальной культуры и их охрана". Ф.А. Бельский - доклад "Научное общество Донбасса, его цели и задачи". Н.П. Доброхотов - доклад "Из геологии города Луганска". В.А. Фесенко - доклад "Архив Луганского литейного завода, его судьба и значение".

Луганская правда от 22 мая 1928 года.

Одной из форм работы стала организация в декабре 1927 года краеведческого семинара, на котором рассматривались практические сведения для лиц интересующихся археологией, историей, материальной культурой, зоологией, ботаникой, энтомологией, почвоведением, изучением украинских песен, говора, этнографии. Занятия проводились один раз в неделю. Работа семинара продолжалась в течение нескольких лет. Так в декабре 1930 года организация работы проводилась уже совместно с комиссией по охране памятников культуры и природы, а также с Научным Обществом Донбасса. Была определена цель семинара : "Мета цьогосемінару - утворитиміцнішийзв'язок музею злуганьськимиробітниками, поширитисеред них крайознавство, зтворити в масахцікавість до пам'ятниківкультуритощо...".

Луганская правда от 11 декабря 1930 года.

На заседаниях семинара рассматривались доклады касающиеся разных сторон краеведения: истории, производственно-экономических отношений, природных условий, революционного движения в крае и др.

Начиная с 1928 года музеем проводились плановые научно-исследовательские работы геологического, пальэтнологического (археологического) и природоведческого характера, этнографическое изучение бытовых особенностей населения различных районов области. Все полевые научно-исследовательские работы сопровождались краткими объяснительными лекциями для местного населения.

"Луганским краевым Социальным музеем начат уже полевой научно - исследовательский сезон. Первые научные работы были предприняты научными сотрудниками музея - С.И. Гребеневой между 16-24 апреля в Ровенецком районе, где на Медвежитском участке, близ хутора Шляхтина, были ею собраны образцы железных руд этой местности, и образцы весенней флоры, а также обнаружен железистый источник..."

Луганская правда от 10 мая 1928 года.

Активная работа по изучению и пропаганде краеведения проводилась музеем вплоть до 1941 года.

Научно-краеведческий кружок по изучению среднего течения Донца.

Создан в 1924 году. Находился в ведении Центрального бюро краеведения при Всесоюзной Академии наук. Адрес организации в Луганске - ул. Троцкого, 5. Председателем президиума кружка с 1924 по 1928 годы был С.А. Локтюшев. По решению Президиума научно-краеведческого от 24.10.25 года результаты научных исследований членов кружка, различные краеведческие материалы публиковались в местном журнале "Радянська школа", издаваемом окрнаробразом. Материалы печатались под рубрикой - краеведческая страничка.

Члены кружка проводили научно-исследовательскую, пропагандистскую работу. Большое внимание уделялось охране памятников материальной культуры. Начиная с 1927 года научно-краеведческий кружок, орхеологическая секция НОД, музей проводят совместные научно-исследовательские работы.

Члены археологической секции НОД и научно-краеведческого кружка создали свой небольшой музей-кабинет археологии бассейна Северского Донца, находившийся в помещении ДИНО. В музее хранились все археологические находки, обнаруженные при исследовании в округе, начиная с 1917 года. В начале 1928 года собранная коллекция была передана вЛуганский музей. В конце 1927 года, после назначения директором музея С.А. Локтюшева, работа краеведческого кружка слилась с работой музея.

Научное товарищество на Донеччине.

Начало свою деятельность как окончательно сформированная научно-общественная организация с 20 сентября 1926 года. Весрмый вклад в организацию товарищества внесли проф. Ф.А. Бельский, С.Г. Грушевский. Работа товарищества подробно описана в статье Ф. Бельского "Матеріали по історіїдіяльностіНауковогоТовариства на Донеччині".[3]. Вопрос создания Товарищества рассматривался Луганским окружным съездом Советов в мае 1926 года.

"Окружной съезд считаетнеобходимым обратить внимание правительства, что Донбасс вообще, и Луганский округ в частности, находится в невыгодных сравнительно с другими местностями Украины, условиях в области строительства высшего образования.

Съезд Советов отмечает, что обеспечение Донбасса научными учреждениями и высшими учебными заведениями для подготовки квалифицированной силы, не соответствует тому значению, какое имеет Донбасс в общей экономике Советского Союза. Съезд также обращает внимание на необходимость организации научно-исследовательской работы по изучению Донбасса и которую уже несомненно нужно проводить на местах.

Съезд полагает, что для создания условий возникновения такой работы необходимо организовать при ДИНО научно-исследовательскую кафедру по изучению природы, экономики, истории и быта Донбасса, которая должна быть открыта с начала учебного года." [4].

За полгода с начала деятельности НОД было опубликовано более 45 научных работ и статей, его члены приняли участие в научных съездах по зоологии, ботанике, физике, химии. На общих сборах утвержден Устав организации, руководители секций. Совет товарищества состоял из 8 действительных членов (на 1928 год) это : проф. С.Г. Грушевский, В.С. Буравцев, проф. Ф.А. Бельский, С.А. Дмитриев, И.И. Лещина-Мартыненко, С.А. Локтюшев, проф. Равич-Щарба. Президиум состоял из 5 действительных членов: проф. С.Г. Грушевский - председатель, проф. Ф.А. Бельский - секретарь, проф. В.С. Буравцев - зам. председателя, Н.И. Стефанович, Н.А. Трикар.

Все члены НОД работали по секциям - археологической, педагогической, природоведческой, социально-экономической, технической, украиноведческой, физкультуры. Научные работы публиковались в журнале "Радянська школа", в Трудах Научного Общества Донбасса.

30-е годы - сложные годы. Демократичное по своему характеру, формам и методам работы краеведение никак не вписывалось в структуру административно - командной системы. Очень многие преподаватели института, школьные учителя, интеллигенция, краеведы стали жертвами тоталитарного режима. Но не смотря на трудности продолжает свою работу краеведческий музей, НОД при ДИНО, в 1931 году открыт в Луганске музей Революции. В 1940 году предпринята попытка создать музей Печати в каменобродских каменоломнях (на месте подпольной типографии). Продолжались и этнографические, археологические, природоведческие исследования в крае.

Источники и литература:

1. Павлова И.Н. (Ключнева И.Н.) Памяти Сергея Александровича Локтюшева //Древние культуры Подонцовья, - Луганс, 1993 .- с. 11-26.

2. ГАЛО, Ф.Р.-401, оп. 1.,д 556, л . 7-8.

3. Ф Бельский "Матеріали по історіїдіяльностіНауковогоТовариства на Донеччині в м. Луганську"// ПраціНауковогоТовариства на Донеччині.

4. ГАЛО, Ф.Р. - 416, оп. 1, д. 25, л. 199.

***

РАЗГАДАНА ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА НАШЕЙ ИСТОРИИ

(О Новом Боровском городке донских казаков).

В.И. Подов.

История загадала человечеству множество загадок - и больших и маленьких - от легендарной Трои и Атлантиды до городка Нового Боровского. О древней Трое благодаря Г. Шлиману и другим археологам теперь известно едва ли не каждому школьнику. А вот о существовании в пределах Донбасса городка донских казаков Нового Боровского мало кто знает в нашем крае.

В документах о Булавинском восстании, с начала которого в нашем году исполняется 290 лет, неоднократно упоминаются городки донских казаков Старое Боровское и Новое Боровское. В "Отписке полковника И. Теляшова об удийстве князя Долгорукого и о присоединении верховых казачьих городков к восставшим" сообщается, что 12 октября 1707 года атаман Старого Боровского городка со своей станицею встретили Булавина с жлебом, вином и с медом и приняли в станичную избу. Далеев документе сказано :"А пойдут они (булавинцы) по казачьим городкам в Новое Боровское, в Краснянск, на Сухорев, на Кабанье, на Меловой брод, на Сватовы Лучки, на Бахмут".

В том же документе снова упоминаются Старый и Новый Боровские городки: "А передались ему, Булавину, их 5казачьи городки по Донцу: Трехизбенской, да Старое и новое Боровское, да Новый Ойдар, Шульгин. Белянск, и пошли с ними ж".

Возникает вопрос: где же располагались казачьи городки Старое и Новое Боровское? Для многих это было загадкой. Некоторые авторы. Не утруждая себя поиском архивных документов, пытались разгадать ее по собственному разумению. Например, авторы очерка о Боровском, опубликованного в "Истории городов и сел Украинской ССР.Ворошиловградская область" 1976г., пишут, будто в начале Боровской городок располагался на самом берегу реки Донца. Но поскольку во время весенних паводков вода затапливала жилища, часть жителей перенесла свои избы на более высокое место в двух верстах от Северского Донца. Так, по их мнению, возник Новый Боровской городок, а за прежним закрепилось название Старого Боровского (стр. 372). Это предположение, однако, не имеет под собой почвы.

Свое сомнение на этот счет мне пришлось высказывать одному из авторов названного очерка еще при подготовке тома к изданию. В дальнейшем, бывая в архивах, я пытался найти ответ на этот вопрос. В конце концов архивные документы помогли разгадать эту загадку.

Прежде всего - о времени основания Боровских городков. Старый Боровской городок, или нынешнееБоровское, основан в 1677 году. Новой Боровской городок, как следует из отписки Тевяшова, осенью 1707 года уже существовал. Более ранних упоминаний о нем не обнаружено. Хотя власти обследовали этот регион с целью выявления новых поселений. По этому за время основания Нового Боровского городка можно принять 1707 год. Где же он располагался и почему исчез с карты Донбасса ?

Как свидетельствуют документы, Новый Боровской городок был основан выходцами из Боровского. Они поселились на речке Боровой, которую часто называли Боровенькой. По имени речки и поселение получило имя Боровеньки. Следовательно, Новый Боровской городок находился на расстоянии 20-25 км от Боровского, которое в то время стали называть Старым Боровским городком.

Метаморфоза Нового Боровского городка объясняется бурными событиями того времени в нашем крае. После подавления Булавинского восстания карательный отряд князя Долгорукого учинил жестокую расправу над участниками восстания. Наиболее активные из них после жестоких пыток были казнены, другие сосланы на каторжные работы в Азов, в том числе 25 жителей Боровского. Многие же, конечно, разбежались, скрывшись в лесах и балках. Земли разоренных городков передавались другим ведомствам.

Многие городки донских казаков возникали на неудобных землях в труднодоступных местах. На эти земли мало было претендентов. А вот завладеть богатыми землями Нового Боровского городка нашлись желающие. Императорским указом от 5 июля 1709 года объявлялось о передаче их Святогорскому Успенскому монастырю. Однако самого указа или выписки из него монастырь не получил: в дело вмешался азовский губернатор Толстой. Тем же указом в распоряжение губернатора передавались земли Трехизбенского городка. Однако почвы там были малопригодными для обработки. И губернатор обратился к царю с челобитной, в которой просил отдать ему для поселения крестьян земли Нового Боровского городка. В 1710 году он получил такой указ.

Для отмежевания земли губернатор послал из Таганрога в Новый Боровской городок дворянина Спесивцева. Но ему не довелось выполнить поручение. В 1711 году по Прутскому миру Между Россией и Турцией Россия обязалась отдать Турции Азов, а вновь построенные крепости Таганрог, Каменный Затон и Богородицк срыть. К тому же и сам Спесивцев вскоре умер, а у губернатора появились новые проблемы. Ему уже было не до земель Нового Боровского городка.

Прошло лет десять. В 1725 году архимандрит Святогорского Успенского монастыря, не теряя надежды. Обратился с устной жалобой к коменданту Бахмута Львову. Он сообщал, что "боровские жители на их новоборовской земле за межевыми гранями построили хутора и распашными их землями и сенными покосами владеют". По жалобе архимандрита Бахмутская провинциальная канцелярия в 1726 году послала туда управителя Старого Боровского городка Поликарпа Сыромятина. Сыромятин обмежевал земли и объявил жителям Нового Боровского юрту, чтобы они "в том юрту не жили и угодьями его не владели".

Так землями Нового Боровского городка завладел Святогорский монастырь. Неизвестно. Ушли с этих земель выходцы из Боровского, или кто-то остался и перешел в подданство монастыря. Но вскоре здесь были поселены украинцы, или как тогда говорили, малороссияне, а поселение названо Боровеньками (по имени речьки).

Не долго, однако, владел монастырь землями Нового Боровского городка. По указу 1764 года о секуляризации церковных землевладений, Боровеньки, как и другие монастырские владения, перешли в ведомство Экономической коллегии, стали государственными.

В 1774 году в этих краях путешествовал академик Петербургской академии наук И.А. Гильденштедт. В своей книге "Путешествие по России и Кавказским горам" он упоминал и о Боровеньках. "Обе эти слободы, - писал он, имея ввидуБоровеньки и Мостки, - населены малороссиянами и некогда принадлежали монастырю. Теперь же отобраны в казну и причислены к Бахмутскому округу. Обеими ведает гусарский ротмистр, живущий в Боровеньке".

Так возник и закончил свое существование городок донских казаков Новое Боровское.

***

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛУГАНСКА (конец XVIII - 30-e г. XX в.).

О. В. Приколота

Последние статистические данные по освещаемому вопросу в период до 1917 года даны в справочнике "Весь Луганск в кармане". На 1912 год православных церквей 7: С-Николаевская, Преображенская, Казанская, Петро-Павловская, Успенская, Кладбищенская (или Воскресенская), Тюремная

Троицкая появилась чуть позже и в данный список не вошла, плюс георгиевская в Вергунке. Кроме этих церквей православного толка были инославные вероисповедания и их культовые сооружения.

 • евангелисты-лютеране (и их молельный дом);
 • римо-католики (костел по Натальевскому переулку);
 • армяно-григорианское духовенство (молельный дом);
 • иудеи (синагога га Банковской улице теперь улица Шевченко);

Самым ранним источником, дающим краткую характеристику церквей на территории нашего города являютсясатериалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии.

(Церкви и приходы прошедшего ХХVIII столетия выпуск № 2 Екатеринослав 1880 г.). Из этого источника становится ясным, что самое первое культовое сооружение нашего города Петро-Павловская церковь была построена в 1761 году. Была она построена деревянной, а спустя 30 лет в связи с "крышею, сводами и подвалинами пришла в крайнюю ветхость" и требовала ремонта. Вскоре от ремонта (из-за смерти мастера) отказались и в 1795 году церковь была перестроена. " Церковь перестроенная, всеми надлежащими утварями, облачениями и книгами довольно снабжена и не вчем недостатка не имеет". Одной из старейших церквей города являлась Георгиевская церковь в Вергунке. Когда точно она построена сведений пока нет, но из документов ясно, что в 1773 году церковь эта сгорела, а 1778 году была отстроена новая.

При строительстве чугун-литейного завода на его территории для рабочих, которые жилы вокруг завода в бараках, была построена церковь. В документах. Хранящихся в нашем областном архиве, этот факт не отражен, но на старинных картах завода, которыми обладает заводской музей, церковь присутствует.

Самой первой церковью на территории поселка Луганский завод была Успенская церковь на Старобазарной площади, которая датируется 1821 годом. Церковь была деревянной и в 1830 году сгорела. Новая каменная церковь была построена в начале 50-х годов 19-го века, а значительно позже Старобазарная площадь была переименована в Успенскую площадь, а в 1900 году на ней был разбит Успенский сквер ( ныне сквер Революции).

Эта церковь была разрушена одной из первых. В 1924 году на этой площади был установлен памятник В.И. Ленину, который стоял как раз напротив церкви, поэтому с целью улучшения архитектурного пространства площади. Церковь в 1924-25 году снесли и на ее месте построили дом для ответственных работников губисполкома.

Город рос, появилось много новых улиц. Увеличилось количество жителей города. В 1841 году в поселке Луганский завод появляется новая церковь во имя Николая Чудотворца - Соборно-Николаевская. Строили ее сразу каменной. Купола и шпиль церкви золоченые. В металле колоколов был большой процент серебра и когда звонили колокола Николаевской церкви их звон был слышен и в станице Луганской. Площадь на которой находится С-Николаевская церковь стала называться Соборной (ныне Красная). Эта церковь стала центральной городской церковью.

В начале 30-х годов нынешнего столетия в период яростнгой борьбы с религией Собор Николаевский был закрыт и некоторое время в нем проводились испытания авиамоторов. В связи с реконструкцией центральной части города городскими властями было приянято решение о сносе этой церкви. В 1935 году церковь была взорвана. Вместе с церковью сравняли с землей и кладбище, находившееся в ограде собора.

В начале 60-х годов по ходатайству местного купечества начинаетсч строительство Казанской церкви. Это единственная 5 купольная церковь города. В 1909 году городская дума выделила 500 рублей запасного капитала на пристройку колокольни, а почетный гражданин Иван Алекс. Пивоваров пожертвовал деньги на колокола Казанской церкви. Приходы Николаевской и Казанской церквей состояли из более зажиточной части луганчан, прживавших в центе города.

В 1897 году была открыта Преображенская церковь. Она располагалась в довольно населенном рабочем районе ггорода, в народе называемом Гусиновкой. Площадь, на которой находится церковь, стала называться Преображенской (теперь Р. Люксембург) и улица отходящая от нее в сторону городского цента носила название преображенской (ныне ул. Фрунзе).

Эта церковь просуществовала 40 лет. В 1929 году закончилось строительство ДК им. Ленина, а в 1930 году он открыл свои двери для посетителей. ДК оказался ярусом ниже Преображенской церкви. Было принято решение: с целью благоустройства площади, расширения архитектурного пространства вокруг ДК, снести Преображенскую церковь. Однако она просуществовала рядом около 4 лет. В мае 1934 года началось строительство 1-й трамвайной ветки от проходной завода "ОР" до 3-го километра. На пути трамвайной линии находился храм. В мае 1934 года церковь была взорвана, а в сентябре 1934 года по этому месту прошел первый трамвай.

В начале века в Каменном Броде, ближе к проходной завода Гартмана, была открыта новая Троицкая церковь, судьба которой схожа с судьбами других церквей.

Тогда, практически на окраине города, находилось городское кладбище (теперь сквер им. 30-летия ВЛКСМ). В 1905 году на территории кладбища была выстроена Воскресенская (или Кладбищенская церковь), теперь на жтом месте здание областного телецентра. В 1936 году в связи с реконструкцией городского центра кладбище было закрыто, были сделаны перезахоронения, в том числе был перенесен прах героя гражданской войны А. Пархоменко в сквер Революции, а церковь была взорвана.

Из инославных святынь самой первой в городе была построена синагога (80-е годы 19-го века) по ул. Банковской. При ней был открыт хедер (еврейская школа), здание которого сохранилось до настоящего времени (ныне Дом обороны по ул. Шевченко).

На Натальевском переулке в начале века был построен костел и католическая школа (теперь реабилитационный центр "Лугансктепловоз").

На 1-й Донецкой находилась немецкая кирха. Было несколько молитвеных домов разных религиозных общин.

Судьба их всех была решена в 33-35 годах. Единственное сохранившееся культовое здание - Петро-Павловская церковь. Купола и колокольню снесли. Открыли кинотеатр "Безбожник". В период оккупации люди сами открыли церковь. А после освобождения власти не рискнули ее закрыть.

На сегодняшний день восстанавливается Казанская церковь, строится Владимирский храм. Такова судьба тех немногих культовых сооружений, которые украшали наш город.

Разработка данной темы ведется научными сотрудниками нашего музея и мы надеемся на открытие новых исторических фактов по этой теме.

***

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УНБ им. ГОРЬКОГО

Соколова Л. П. (Зав. Сектором "Литературно-исторический архив" отдела краеведения УНБ им. Горького)

"Історія мого життя с частиною
історії моєї Батьківщини"
Т. Шевченко.

Литературноепроизведение не существует вне общества. В той или иной степени оно отражает свое время, очередной виток истории. "Величественный лес, шелестящий тысячами имен, - такой представляется нам древнегреческая литература, а сегодня она выглядит как несколько деревьев-одиночек, торчащих на лесосеке, кое-где сохранились редкие пеньки, а от многих деревьев ничего не осталось, так старательно выкорчевывали этот лес века" (Ян Парандовский). С ускорением развития общества ускорился и этот процес. Если раньше нужны были века, то теперь, только десятилетия. Увы, мы безвозвратно потеряли талантливейшие имена, посеяли в нашей молодежи принебрежение, неуважение к родной, краеведческой литературе. До сих пор для многих открытие, что классик украинскойлитеартуры - В. Сосюра - наш земляк. Что бессмертное очарование романса "Белой акации гроздья душистые" - это наш, коренной луганчанин М. Матусовский. Немало имен открыло для нас рассекречивание архивов КГБ: Н. Баглюк, И. Овчаренко, С. Дальняя, многие другие. А сколько затерялось, ушло навсегда, навечно, и что для нас эти потери?. Мы пытаемся переосмыслить прошлое, расставить акценты, найти истину, но не прилагаем никаких усилий, чтобы оставить реальную картину егодняшнего, не прошлого, а именно сегодняшнего дня. Кажется, все так просто: есть средства массовой информации. Сущуствуют компетентные организации, работающие в этом направлении: музеи, архивы, ставящие во главу угла научную ценность документа. Может быть поэтому, 3 года назад, идея создания литературно-исторического архива при отделе краеведения областной библиотеки не всем показалась интересной, а главное, солидной. И только благодаря настойчивости краеведа Ененко Ю. А., занимавшего в то время пост начальника областного управления культуры Чернякова А.М. и директора областной библиотеки Рыбяневой И.П. был создан и выделен как структурное подразделение литературно-исторический архив. Были поставлены следующие задачи: сбор, накопление, хранение материалов о писателях и литературоведах Луганщины с целью их дальнейшего изучения, фольклорных материалов и сведений о собирателях фольклора, информации о личных архивах, собраниях и коллекциях. Дальнейшая библиотечно-библиографическая обработка материалов, научно-исследовательская, поисковая работа. Популяризация краеведческой литературы предполагает общедоступность фондов архива.

Литературная жизнь края имеет богатую и славную историю. Окончание двадцатого века знаменует собой настоящий "печатный бум". При современной развитии издательского дела и устранении каких-либо цензурных ограничений, напечататься может практически каждый. Единственный минус - библиотека не всегда получает обязательны экземпляр. Сегодня мы не должны и не имеем морального права определять значимость того или иного литературного произведения. Можно привести огромное количество примеров неприятия современниками шедевров мировой культуры и наоборот. Наша задача - сохранить литературное произведение в наиболее комплексном, всестороннем виде: печатный текст, фото либо ксерокопию рукописи, авторскую правку, иконографию автора и даже, по возможности, его голос. Искренняя благодарность писателям, чьи материалы стали основой фонда . Ценнейшие экспонаты были переданы И.С. Лукьяненко (творческий псевдоним Иван Савич). Это человек-легенда, его жизнь вместила в себя все эти этапы истории нашей страны. Восторженная, полная революционных преобразований "юнькоммуновская", университет, Великая Отечественная война, ужас фашистского плена, освобождение, начало мирной послевоенной жизни, и как гром среди ясного неба сталинские лагеря, реабилитация, возвращение к прекрасной профессии преподпвателя. За эти годы издано около тридцати книг и все они наполнены добротой и любовью к людям. Мы надеемся, что наши дети и внуки будут с таким же трепетом листать ветхие странички блокнотов Ивана Савича, прошедшие вместе с ним войну, плен, лагеря.

Героические страницы шахтерской дивизии открывает перед нами книга луганского писателя, ветерана 395-й дивизии Я. И. Захарова. В литературно-историческом архиве хранится переписка автора с участниками героических событий, авторская правка на одном из изданий. Луганским писателем И. Д. Низовым передана в дар переписка с писателями нашего края, многих из них уже нет внами, но осталось их живое слово, их тревоги и радости.

Трудно в коротком сообщении назвать всех, о каждой единице хранения можно рассказывать бесконечно. Очень интересен, конечно, фотоматериал. Уже сегодня многие с трудом узнают на старых, чуть пожелтевших фото лица М. Матусовского, Н. Упеника, Ю. Черкасского В. Сосюры, которые 50 лет назад не сходившие со страниц газет.

Важнейшая составная часть архива - фольклорные материалы. Для любого народа, нации, фольклор всегда был и будет неиссякаемым источником творчества, основой его духовной жизни. Подборку народных песен, с записью музыкального сопровождения передала в наш фонд Т. И. Теремова. "Народна поетичнатворчістьВорошиловградщини" (составитель, редактор А. А. Михно), отражает материал в широком временном аспекте: от дореволюционного периода 70-х годов. История края, особенности шахтерского труда и быта представлены в легендах и былях, собранных Е. Г. Коноваловым, В. И. Подовым.

Отдельно хочется сказать о материалах диалектологических практик студентов педагогического университета им. Т.Г. Шевченко. Материал разнообразен как по содержанию: жизнеописание, обряды, пословицы и поговорки, были, предания, так и по адресным и географическим особенностям - он охватывает практически весь наш регион. Сегодня даже трудно определить, что для исследователя будет наиболее ценным: диалектологические особеннности наследия нашего края для филологов, языковедов, либо адресные источники этнографического портрета региона для историков.

Эпиграфом к данному сообщению послужили пророческие слова Т. Г. Шевченко, а закончить хочется строками нашего земляка - поэта, публициста, переводчика, правозащитника Ивана Светличного: "Вітчизна, це не хтосьідесь, я - теж Вітчизна".

***

АПОЛЛОН МЕВИУС - ГОРНЫЙ НАЧАЛЬНИК ЛУГАНСКОГО ЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА И ПРОФЕССОР МЕТАЛЛУРГИИ УКРАИНЫ, СТРОИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ДОНЕЦКО-ЮРЬЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

Ю.А. ТЕМНИК

Зарождение металлургии Юга России, ныне Восточной Украины, у истока которого стоял Луганский литейный завод, прошло длинный и сложный путь своего становления и развития. Ее началом можно считать 16 октября 1800 года, когда в доменной печи Луганского литейного завода, первой доменной печи в Украине, был впервые в России получен чугун на каменноугольном коксе. Это был первый опыт, после которого потребовалось почти 70 лет поисков новых сырьевых материалов и опытов выплавки из них чугуна для того, чтобы на каменноугольном топливе начать постоянно получать качественный чугун.

Около 45-ти лет с перерывами опыты выплавки чугуна из материалов, добытых в недрах Донецкого бассейна, проводились в Луганском литейном заводе. Освоение производства чугуна на минеральном топливе потребовало решения ряда серьезных проблем. Настойчиво продвигаясь вперед, в доменных печах завода на протяжении десятилетий проводились опытные плавки на железной руде, добытой в различных месторождениях, на коксе, приготовленном из разведанных углей и антрацита, испытывались различные огнеупорные материалы и флюсы. Над решением этих проблем работало несколько поколений видных горных специалистов Луганского завода, в тех же целях привлекались лучшие инженерные силы страны.

Среди создателей металлургии Украины особое место занимает горный инженер Аполлон Федорович Мевиус, посвятивший ее развитию более 50-ти лет своей плодотворной инженерной и научной деятельности. Свою работу на Юге страны Аполлон Федорович начал в 50-х годах XIX века в Керчи, где впервые из местных руд получил чугун и сталь. Затем он руководит геологическими исследованиями района Донбасса, наиболее перспективного для развития металлургии. Убедившись в надежности сырьевой базы, проектирует и руководит строительством первого металлургического предприятия - Петровского завода (ныне Енакиево). Тогда же, в 60-е годы, руководит строительством первого в Украине сталеприготовительного и прокатного производства - пудлинговой фабрики Луганского завода.

В период бурного освоения края А.Ф. Мевиус выступил одним из инициаторов созыва съездов горнопромышленников Юга России, сыгравших важную роль в создании промышленности Донбасса и Приднепровья. На протяжении 20-ти лет он руководил исполнительным органом съездов, являясь председателем Совета съездов.

В 1887 году А.Ф. Мевиус основывает кафедру металлургии в открытом тогда Харьковском технологическом институте, которая впервые в Украине готовила инженеров-металлургов.

Аполлон Федорович - автор более 100 научных трудов, в том числе "Учебного курса металлургии чугуна, железа и стали", "Чугунолитейное производство", которые явились первыми учебными пособиями по металлургии и литейному производству в России. За последний труд А.Ф. Мевиус был удостоен Демидовской премии Академии наук России и мало кому известно, что среди семи Лауреатов Демидовской премии, за весь период ее существования, лишь один выдающийся горный инженер, наш горожанин, стал ее почетным обладателем.

Пользуясь заслуженным авторитетом среди горных специалистов и промышленников, Аполлон Федорович тесно сотрудничал с известным банкиром и промышленником Алексеем Алчевским, который предложил ему руководить проектированием и строительством Донецко-Юрьевского завода, одного из крупнейших в то время предприятий Донбасса. В последствие в 1895 году, на склоне лет, он находит в себе силы и становится его первым директором.

Аполлон Федорович Мевиус родился в 1820 году в Томской губернии. Его отец Федор Мевиус в то время был маркшейдером Томского горного округа. Мать происходит из сибирских дворян. Дед Павел Мевиус родом из Германии, являлся пастором Лютеранской церкви в Барнауле, а бабушка Иоганна Лютер была наследницей из семьи служителей лютеранской церкви, потомков реформатора Мартина Лютера. Многие из семьи Мевиуса были горными специалистами. В частности, отец Федор Мевиус в 1813 году окончил горный кадетский корпус и был направлен для исследования полезных ископаемых в Томскую губернию. В крнце 20-х годов он становится помощником начальника Олонецких заводов, а в 1835 году назначается начальником Луганского завода и был в этой должности до 1840 года.

Сохранились документы, которые свидетельствуют о широком круге инженерных знаний Федора Мевиуса. Следует отметить, что при его участии была основана в 1838 году первая в крае метеорологическая станция, в 1839 году начали работать горное училище Луганского завода и горное Лисичанское, четыре начальные школы.

Детство Аполлона Мевиуса прошло в горнозаводских поселках, где все было подчинено работе завода. В 1832 году, в 120ти летнем возрасте, мальчика определили на учебу в институт корпуса горных инженеров, в последствие преобразованном в горный институт. После успешного окончания института в 1842 году, работы в должности смотрителя Гороблагодатских и Туринских заводов Урала, стажировки на заводах в странах Западной Европы для изучения достижений в области металлургии, А.Ф. Мевиус в 1847 году возвращается в страну с отчетом о плодотворной командировке и одновременно переводит на русский язык изданное во Франции одно из первых пособий по металлургии - книгу Флаша, Барро и Потье "Курс металлургии, чугуна и железа". Спустя год его направляют наЗлатоустовский завод, управителем которого он вскоре назначается.

В 1851 году судьба до конца жизни связала Аполлона Федоровича с Южным краем, с развитием его горной и металлургической промышленности. Горный ученый комитет направляет капитана А.Ф. Мевиуса в Керчь, для проведения опытов получения чугуна из местных руд. Силами Луганского завода там была построена доменная печь. Однако выплавку чугуна в ней получить не удавалось.

Прибыв наЛуганский завод А.Ф. Мевиус сразу же, в 1855 году получает звание подполковника и включается в дополнительную разведку запасов каменного угля и железной руды, работая с другими инженерами по выбору места для нового чугуноплавильного завода. Одновременно Аполлон Федорович назначается строителем спроектированного им первого металлургического завода Юга страны, названного Петровским в честь основателя горнозаводского дела России Петра I. Он вносит в проект необходимые изменения, учитывая передовые достижения зарубежной металлургии, с которой он познакомился, съездив в Бельгию и Германию. Кроме того, вскоре на Аполлона Федоровича была возложена ответственность за состояние Луганского завода и Луганского горного округа, которые находились к тому периоду в крайне тяжелом экономическом положении.

В апреле 1861 года Корпуса горных инженеров полковник А.Ф. Мевиус был назначен горным начальником Луганского округа. В соответствии с положением о горных округах он осуществлял управление не только промышленностью округа - Луганским и строящимся Петровским заводами, Лисичанским, Успенским, Городищенским и Софиевским угольными рудниками, но и обладал административной властью, управляя селениями, входящими в горный округ. В сложной ситуации того времени Аполлон Федорович показал, что он не только образованный опытный инженер, способный решать сложные технические проблемы, но и человек с широким кругозором и высоким гражданским долгом, способный разобраться в общественных делах. Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что вопросы быта, благосостояния, медицинского обслуживания мастеровых, благоустройства селений А.Ф. Мевиус считал первостепенными.

С ростом поселка Луганский завод, который в тот период имел статус горного города и назывался иногда Луганском или Луганью, с увеличением производства и сбыта товаров промышленными и торговыми заведениями, А.Ф. Мевиус понимал, что горное правление с его администрацией не компетентно решать многие вопросы и это тормозило развитие промышленности и торговли поселка. Поэтому в рапорте горному департаменту в июле 1862 года он просит о возведении поселка Луганский завод в степень города. Это первое ходатайство было "удостоено внимания" высших чиновников в Санкт-Петербурге, но понадобилось еще 20 лет, чтобы Луганск получил статус города.

История Луганского завода весьма напоминает судьбу человека-первопроходца. Завод действительно был первопроходцем: в исследовании недр Донбасса, в создании металлургии Юга и угольной промышленности России. И как в судьбе первопроходцев в его истории возникали драматические ситуации. Остро встал вопрос о закрытии завода, особенно после окончания проигранной Крымской войны и необходимости выполнения условий заключенного в 1865 году Парижского договора, по которому России запрещалось иметь на Черном море флот и базы. Все это привело к тому, что Луганский завод лишился заказов на основную свою продукцию - артиллерийские снаряды.

И в этот критический для завода период Аполлон Федорович добивается от правительства увеличения производства традиционной продукции - паровых машин (кстати, впервые построенной в Украине), цилиндров для них, котлов, а затем локомобилей и мукомольных мельниц, сельскохозяйственных орудий и машин, из числа лучших заграничных образцов. По заявке завода в 1863-64 г.г. за границей были закуплены металлорежущие станки, что позволило в 60-е годы XIX века изготовить сложное металлургическое оборудование - прокатный стан, паровой молот, воздуходувную машину, специальные насосы, многое было сделано впервые в России.

Но главным, стратегическим направлением не только Луганского завода, но и экономики всего Южного края, А.Ф. Мевиус считал - "распространение каменноугольной промышленности и введение на Юге самостоятельного железного производства". Именно создание металлургии Юга страны для А.Ф. Мевиуса заключалось в конкретных делах: строительство первого чугунноплавильного завода -Петровского и пудлинговой фабрики Луганского завода - первого сталеприготовительного и прокатного производства в Украине. Оба объекта, строительство которых было начато в разное время, были сданы в эксплуатацию одновременно в январе 1866 года.

В силу сложившихся крайне тяжелых служебных отношений с начальником горного департамента, А.Ф. Мевиус отказывается от задуманного им проекта осуществления в Бахмутском уезде большого чугуноплавильного и рельсового завода и в 1865 году покинул Луганский завод, выехав в Санкт-Петербург. Как одному из ведущих инженеров-металлургов России, хорошо знакомым с Донецким бассейном, Горный ученый комитет предложил А.Ф. мевиусу разработку одной из актуальнейших в то время проблем, связанную с перспективами "развития железного и каменноугольного производства на Юге России и в связи с проектом устройства там железных дорог". Результаты этой работы были обоснованы им в своем труде "Будущность горнозаводского промысла на Юге России" и опубликованы в 1867 году. В нем автор, в частности, привел расчет наиболее рационального строительства сети железных дорог Донбасса. Продолжением этой работы была изданная в 1870 году книга "Материалы для расчетов и выводов касательно водворения железной промышленности на Юге России". В ней подтвердились прогнозы Аполлона Федоровича по определению районов Донбасса, где в последствие возникли Дружковский, Макеевский, Ольховский, Петровский, Юзовский и другие металлургические заводы. Не получив должной поддержки в завершении замысла по строительству Петровского завода, в 1870 году Аполлон Мевиус оставляет государственную службу и выходит в отставку. Вскоре он переезжает в Харьков и в то время, пожалуй, самый крупный промышленный центр Украины. В 1887 году А.Ф. Мевиус становится преподавателем металлургии в открытом тогда харьковском технологическом институте (ныне политехническом). Вскоре он создает кафедру металлургии и становится ее первым профессором. Кафедра впервые в Украине начала готовить инженеров-металлургов.

Накопленный богатый практический опыт и незаурядные теоретические знания А.Ф. Мевиус изложил в 1894 году в своем труде "Учебный курс чугуна, железа и стали", в котором образно и ясно объяснил металлургические процессы, впервые изложив основы проектирования металлургических заводов. Этот учебник сыграл большую роль в подготовке целой плеяды металлургов Украины. Аполлон Федорович отличался редким трудолюбием и целеустремленностью, до конца жизни не оставляя научной и практической деятельности. В последние годы он разрабатывал основы агломерации. Завершающим научным трудом А.Ф. Мевиуса, над воплощением в практику которого он работал 28 лет, был "Технический французско-русский словарь", изданный в 1898 году в Харьковской типографии Зильберберга. На 1040 страницах словаря автор дал не только перевод слов, но и объяснил их технический смысл. Недаром И.А. Тиме назвал его словарь "единственным в своем роде".

Совмещая работу на съездах и в Совете съездов горнопромышленников с руководством по проектированию, строительству и эксплуатации Донецко-Юрьевского металлургического завода ( ныне Алчевский металлургический комбинат), вследствие большой загруженности делами завода, Аполлон Федорович вынужден был в 1896 году отказаться от работы в институте. В то время ему было 76 лет, однако он отличался удивительной для своего возраста душевной и физической бодростью. И, если говорить о его творческом возрасте, то у Аполлона Федоровича он начался в 20 лет, а закончился в 78. Все свое вдохновение и талант ученого он посвятил развитию металлургии России.

Умер А.Ф. мевиус на 79 году жизни, 20 октября 1898 года в Харькове. В 1998 году исполнлось 100 лет со дня его смерти и этот год должен стать годом памяти Аполлона Федоровича.

Имя инженера, ученого-металлурга Мевиуса Аполлона Федоровича, более полувека посвятившего развитию металлургии Украины, не должно быть забыто.

***

ИЗ ИСТОРИИ ЛУГАНСКОГО ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Ю. Цыганков

12 августа 1895 года германский промышленник Густав Гартман и главный директор С.-Петербургского международного коммерческого банка, статский советник Иван Леонтьевич Гольштанд подали прошение Министру финансов С.Ю. Витте с просьбой ходатайствовать об утверждении разработанного ими проекта Устава акционерного общества, в котором они подробно излагали цели, задачи и функции акционеров, а также указали место строительства будущего завода.

Завод предполагали строить в Польше, в Сосновицком районе Петроковской губернии. Вскоре выяснилось, что это место менее выгодно, чем в Луганске, и учредители 22 августа направили второе прошение с просьбой изменить место строительства завода.

15 сентября Г. Гартман и И.Л. Гольштанд сообщают решение о строительстве завода в Луганске Екатеринославской губернии.

" С.-Петербург, 15 сентября 1895 года.

В Департамент Торговли и Мануфактур Учредителя РОМЗГ

Ивана Леонтьевича Гольштанда

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ответ на отношение Департамента Торговли и Мануфактур от

12 с/м-ца № 18563 имею честь довести сведения, что завод

упомянутого выше Общества построен будет в Луганске

Екатеринославской губернии.

Гольштанд".

В первой главе устава говорится о правилах продажи и покупки акций, во второй - о правах и обязанностях правления Общества.

Всего в уставе было 65 пунктов.

Устав подробно был изучен в правительственных инстанциях, направлялся на отзыв губернатору Екатеринославской губернии и затем был утвержден правительством.

11 апреля 1896 года министр финансов С.Ю. Витте в представлении в Комитет Министров по вопросу учреждения акционерного общества писал: "Не встречая препятствий к дозволению немецкому подданому Густаву Гартману и статскому советнику Ивану Леонтьевичу Гольштанду учредить на основании прилагаемого при сем пректа Устава (рассмотренного и исправленного в Министерстве по соглашению с учредителями) акционерное общество под наименованием "Русское общество машиностроительных заводов Гартмана", министр финансов имеет честь представить с сим на благоустроение Комитета Министров".

18 мая 1896 года вице-директор Департамента Торговли и Мануфактуры В. Махиевич уведомил учредителей о состоявщемся разрешении Государем Императором учреждения акционерного общества под наименованием "РОМЗГ".

В уведомлении писалось:

"ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по положению Комитета Министров, Высочайше повелеть соизволил разрешить Вам учредить акционерное общество под названием "Русское общество машиностроительных заводов Гартмана" на основании Устава, удостоенного Высочайшего рассмотрения и утверждения в Царском Селе в 3 день мая 1896 г.

Департамент Торговли и Мануфактур уведомляет о сем Вас, присовокупляя, что о таковом высочайшем повелении донесено вместе с сим за № 11801 Правительствующему Сенату, с предоставлением подлинного Устава, для надлежащего опубликования...".

В правление РОМЗГ вошли Г. Гартман - председатель, взявший на себя главное ведение и наблюдение всех технических вопросов, А. Ротштейн - вице-председатель; Н. Данилевский, А. Бородин, П. Хитрово, А. Шершевский - члены правления. Соучредитель И.Л. Гольштанд принял на себя обязанности по управлению финансовой частью.

Постояным местом своего пребывания правление избрало С.- Петербург.

правление завязывало связи с влиятельными лицами в правительстве и в различных министерствах, вело активную политику для того, чтобы избежать кризиса на заводе и преодолеть конкуренцию. Некоторые члены правления приезжали в Луганск и подолгу находились в нем.

29 мая 1900г. из ворот Луганского паровозостроительного завода вышел первый товарный паровоз типа 0-4-0 серии ОД мощностью 560 лошадиных сил луганского производства. Эскизный прект паровоза был разработан инженером В.И. Лопушинским, рабочие чертежи - Коломенским паровозостроительным заводом. Паровоз ОД изготовлялся всеми предприятиями Российской империи, имевшими возможность строить паровозы.

В 1901 и 1902 годах Луганский паровозостроительный завод выпустил паровозы различных модификаций для Московско-Брестской , Екатерининской, Сибирской и других железных дорог Российской импери; в 1903 г. - для Екатерининской и Харьково-Николаевской железных дорог; в 1904 г. - для Петербургско-Варшавской и Харьково-Николаевской.

Наибольшее количество паровозов Луганский завод выпустил в 1905 году - 245. Такой взлет Луганского паровозостроительного завода в последствии никто не превзошел.

Однако после 1906 года в паровозостроении наступил кризис. Члены Правления стали редкими гостями в Луганске.

Г. Гартман 7 апреля 1908г., будучи недоволен результатами производственно-комерческой деятельности завода, объявил о своем уходе из правления.

В октябре 1908г. Г. Гартман окончательно порывает с Правлением и делает следующее заявление: "... Я повторяю, что мой уход из состава Правления вызывается исключительно тою причиною, что благодаря Вашему балансу у меня появились самые серьезные опасения за будущее всего производства".

В 1867 году Г. Гартман стал совладельцем предприятия своего отца. После того, как в 1870 году оно было преобразовано в акционерное общество, Г. Гартман стал директором завода.

В 1881 году Г. Гартман переезжает в Дрезден, становится членом надзирательного совета. В 1883 году Г. Гартман возглавляет надзирательный совет акционерного общества в Лаухгаммере. Благодаря его деятельности, Лаугхаммер был реконструирован и расширен настолько, что стал ведущим предприятием немецкой металлургической промышленности.

В 1887 году Г.Гартман становится директором Дрезденского банка.

В последующие годы Г. Гартман предпринял подготовительные шаги к организации переговоров, которые привели к созданию Русского Общества машиностроительных заводов Гартмана в России.

С момента основания в 1896 г. Луганского паровозостроительного завода и по 30 июля 1908 года Г. Гартман являлся Председателем Правления этого общества.

С 1908 года он становится тайным финансовым советником королевства Саксония.

В 1909 году Дрезденское высшее техническое училище присвоило ему звание почетного доктора-инженера.

Г.Гартман скончался в 1910 году, находясь на лечении на курорте близ Мюнхена.

Первым директором Луганского паровозостроительного завода был Я.И. Андерсон - 1896-1902 гг., его сменил родственник Г. Гармана из Германии Г.В. Трек -1902-1904гг. В апреле 1904г. с Путиловского завода прибыл инженер-технолог К.К. Хржановский, поляк, который был назначен директором и оставался им 14 лет.

К.К. Хржановский рачительный хозяйственник, порядочный и объективный руководитель, умел ладить с рабочими.

Одновременно с назначением К.К. Хржановского директором австриец А.О. Деллер был назначен главным инженером завода.

Всего с 1896г. по 1997г. директоров - 23.

Главных инженеров с 1904 г. - 11.

Главных конструкторов завода по локомотивостроению - 11. До 1935 года на заводе существовал "Паровозо-технический отдел", который возглавляли П.И. Петров, М.В. Петкевич, Н.Ф. Игольник.

По разному сложились их судьбы.

Уроженец Ростова-на-Дону Николай Семенович Чумичев с 15-летнего возраста начал свою трудовую жизнь, работая электромонтером на электростанции. В 1930 г. он был направлен на учебу в Ростовский институт путей сообщения. Вскоре его переводят во вновь организованный Бежицкий машиностроительный институт. Однако в этом институте инженеров паровозостроения не готовили и Н.С. Чумичев добивается перевода в Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана.

По окончании института, 22 ноября 1935 года, Н.С. Чумичев с семьей переезжает в Луганск и приступает к работе в новокотельном цехе паровозостроительного завода. Вскоре его назначают начальником смены этого же цеха. С марта 12937 года Н.С. Чумичев работает заместителем начальника новокотельного цеха. 15 августа 1937 года Н.С. Чумичева назначают и.о. директора завода, а 31 августа он становится директором паровозостроительного завода.

Чуть более года довелось поработать Н.С. Чумичеву директором. 22 сентября 1938г. он был арестован УНКВД с санкции областного прокурора. Обвинение было стереотипным для того времени: "участник право-троцкистской диверсионно-вредительской организации", "проводил диверсионно-вредительскую работу на заводе им. ОР".

В марте 1940 года Н.С. Чумичев был освобожден постановлением Военного прокурора Харьковского военного округа. После освобождения Н.С. Чумичев был направлен руководить Красноярским паровозостроительным заводом, после войны 1941-1945 гг. руководил заводом в г. Николаеве. Несколько раз приезжал в Луганск, интересовался делами на заводе.

Павел Иванович Тахтаулов - главный инженер завода 5 сентября 1938 г. Верховным трибуналом приговорен к расстрелу. В 1957 г. Постановлением Верховного суда СССР реабилитирован.

Ян Людвигович Гайдамович, поляк, из интеллигенции, беспартийный, начальник новоремонтного цеха паровозостроительного завода им. Октябрьской революции 18 октября 1938г. Военным трибуналом Харьковского военного округа приговорен к расстрелу за контрреволюционную деятельность и был расстрелян. 19 сентября 1957г. реабилитирован посмертно.

Усилиями инженера ГХК "Лугансктепловоз" С.А. Боровкова и благодаря редакции Луганской областной редколлегии книги "Реабилитированы историей", созданной при Луганском областном Совете народных депутатов, стали известны имена паровозостроителей - невинных жертв репрессий, реабилитированных на сегодняшний день. 47 заводчан - это далеко не все имена рабочих, инженеров, техников, пострадавших в тридцатые годы, но и эта страница истории завода со временем будет дописана.

20 января 1918 года был опубликован декрет о национализации завода.

Руководство всеми делами возлагается на комитет в нижеследующем составе: А. Каменский, Н. Латышев, И. Шевченко, и. Шмыров, Б. Эттуш. Комитету поручается принять от бывшего заводоуправления все имущество завода и представить в кратчайший срок смету в секретариат финансов".

Новое рабочее правление во главе с И.И. Шмыровым приступило к своим обязанностям.

В 1919 году на Луганском паровозостроительном заводе было выпущено 4 паровоза; в 1920г. - 9; в 1921г. - 12; в 1922г. - 27.

В 1922 году паровозостроительному заводу было присвоено имя Октябрьской революции.

Представляют интерес заводские объявления того времени.

"Настоящим доводится до сведения работающих на заводе, что в целях выравнивания заводских часов с часами железнодорожного телеграфа, с 1 февраля сего года стрелка заводских часов переводится на 20 минут вперед.

3.09.1922г. Управляющий заводами Шмыров".

"К сведению граждан посетителей и поставщиков!

Заводоуправление просит граждан посетителей, поставщиков, находящихся в управлении заводов, не ходить в отделы управления заводов, а ходить в приемную комнату и подавать письменное заявление соответствующему зав. отделом и только по приглашению заведующего отделом разрешается входить в отдел; по окончании переговоров ожидать в приемной.

21.09.1992г. Управляющий заводами Шмыров".

"Заводоуправление доводит до сведения всех работающих на заводе , что стрелка заводских часов в ночь на 6 октября сего года переводится на час назад. Работы на заводах будут проводиться по новому времени: с 7 часов утра до 3,5 часа дня.

5.10.1992г. Управляющий заводами Шмыров".

Тексты объявлений найдены С.А. Боровковым из материалов Государственного архива Луганской области при изучении истории завода.

В 1926 году было принято решение о расширении и переустройстве паровозостроительного завода. В феврале 1929 года ВСНХ СССР создает специальное строительное управление "Луганскстрой".

27 ноября 1933г. Луганский паровозостроительный завод им. Октябрьской революции вступил в строй действующих.

Для удовлетворения непрерывно растущих потребностей в грузовых перевозках стране нужен был паровоз, позволивший максимально использовать имевшиеся технические средства и повысить скорость движения грузовых поездов. В конце апреля 1931 года Техническое бюро Транспортного отдела ОГПУ выполнило эскизный проект мощного грузового паровоза тапа 1-5-1.

Конструирование сложной машины было завершено за 100 дней и в конце августа рабочие чертежи паровоза были переданы Луганскому заводу для его строительства.

Первый паровоз типа 1-5-1 был построен в рекордно короткий срок, всего за 70 дней, и сдан в конце октября 1931 года. В память о Феликсе Дзержинском, в 1921-1924 годах бывшем и наркомом путей сообщения, новый паровоз получил обозначение серии ФД20; цифра 20 после букв означает нагрузку на рельсы от движущих колесных пар.

Паровоз серии ФД был признан основной единицей грузового паровозного парка второй пятилетки.

В 1931 году был выполнен эскизный прект и паровоза типа 1-7-2. Рабочеепректирование велось на Луганском заводе, который по заказу НКПС должен был построить два таких паровоза. При этом от типа 1-7-2 из-за весовых ограничений перешли к типу 2-7-2.

Так как во время строительства паровоза типа 2-7-2 Луганский завод осваивал производство паровозов типа 1-5-1 серии ФД, это было одной из причин медленного изготовления деталей для паровоза 2-7-2 и отказа от выпуска второго подобного локомотива. Новый паровоз, получивший обозначение серии АА (Андрей Андреев), и полное обозначение АА20-1, был отправлен в Москву 1 января 1935 года.

Паровоз АА20-1 был первым и единственным в мире локомотивм, имевшим семь движущих осей в одной жесткой раме, а котел его - одним из самых больших паровозных котлов в Европе.

Весь период 1932-1941 годов луганскиепаровозостроители строили паровозы серии ФД20 и ФД21. Всего было построено 2925 паровозов серии ФД20 и 286 - серии ФД21.

14 мая 1941 года паровозостроители сдали в эксплуатацию очередной ФД21 с железнодорожным номером 3125. Технические характеристики этого паровоза отличались от первого локомотива. Это был семиосный локомотив с шестиосным тендером. Длина локомотива была свыше 15 метров, мощьность - 3000 л.с.

30 мая 1941 года паровоз прибыл на станцию назначения Камышлов. ФД-21-3125 прослужил на железной дороге до 1963 года. Эксплуатировался на Свердловской, Южно-Уральской, Московско-Киевской железных дорогах. Общий пробег его составил более 1,5 миллиона километров.

В августе 1986 г. после реставрации паровоз был доставлен со станции Льгов, где стоял в запасе, на станцию Москва-сортировочная-Киевская и здесь поставлен на вечную стоянку.

С 1935 г. на Луганском паровозостроительном заводе был налажен выпуск паровозов серии СО - Серго Орджоникидзе. Паровозы серии СО и СО(в) завод строил до начала Великой Отечественной войны.

В 1936 году Луганский завод начал выпускать паровозы типа 1-4-2 серии ИС (Иосиф Сталин).

В 1937 г. луганские паровозостроители построили первый опытный обтекаемый паровоз ИС20-16 с дисковыми колесами, который при испытаниях развивал скорость до 155 км/ч. Паровоз ИС20-241 представлял советское паровозостроение на Всемирной выставке в Париже в 1938 году, где ему были присвоены Диплом и Золотая медаль.

В 1939г. было принято решение о постройке пассажирского теплопаровоза. Это локомотив, сочетающий в себе тепловоз и паровоз. Паровая машина в таком локомотиве используется не только при разгоне, но и при дальнейшем следовании локомотива, причем работает одновременно с двигателем внутреннего сгорания. Вторая особенность теплопаровоза заключается в использовании одного и того же цилиндра как для цикла паровой машины , так и для цикла двигателя внутреннего сгорания.

Конструкторское бюро завода под руководством А.С. Близнянского, Д.В. Львова и П.А. Сороки - впоследствии директора завода - сконструировало такой теплопаровоз типа 1-4-1 на базе паровоза серии ИС мощностью 3000 л.с. 18 октября 1939г. теплопаровоз совершил поездку от станции Луганск до станции Кондрашевская и обратно при работающем двигателе внутреннего сгорания.

В процессе эксплуатации теплопаровоза в 1939 - 1946 гг. с пассажирскими и грузовыми поездами выявился ряд недостатков этого локомотива, в том числе по сложности исполнения. В 1948г. теплопаровоз был отставлен от работы.

Первые послевоенные годы прошли в восстановительных работах паровозостроительного завода и одновременном выпуске паровозов.

В 1950 году луганскиепаровозостроителипереходят на постройку паровозов серии Л. В 1954 году на заводе была проведена соответствующая подготовка производства к выпуску паровозов серии «ЛВ».

16 декабря 1955г. в паровозосборочном цехе у сборочного стенда был установлен большой плакат: "Место сборки первого тепловоза ТЭ-3". Паровозостроители, в течение более полувека строившие паровозы, открыли новую страницу отечественного локомотивостроения - начали строительство тепловозов.

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню