Библиотека учёным

Якименко Людмила Николаевна

Jakimenko Ljudmila NikolaevnaЯкименко Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры начального образования Луганского государственного педагогического университета.

Тема кандидатской диссертации: Надежда Суровцова: судьба, художественно-публицистическое творчество, критическая рецепция, 2012 год.

Об авторе

Научная деятельность сосредоточена в области теории и методики обучения украинскому языку будущих учителей начального образования, современного литературоведенья и языкознания, истории и теории международных отношений, геополитики и геостратегии.

Преподает учебные дисциплины: современный украинский язык, методика преподавания украинского языка, практикум по современному украинскому правописанию, аспекты речевого воздействия на коллективное сознание, теория и методика преподавания филологических дисциплин, психолингвистика, детский фольклор.

Библиография

 1. Якименко, Л. Н. Геополитическая составляющая интеграционных процессов на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. ХХ в. в оценке Зб. Бжезинского / Л. Н. Якименко // Патриотизм – фактор формирования российской идентичности и преодоления экстремизма молодежи Северного Кавказа : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2013 г.) / отв. ред. Черноус В. В. – Ростов-на-Дону : МАРТ, 2013. – С. 186 – 191.
 2. Якименко, Л. М. Автобіографічність текстів Надії Суровцової / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 3, лютий. – С. 192 – 202.
 3. Якименко, Л. М. Алюзії в публіцистиці Ліни Костенко / Л. М. Якименко // Комунікаційні технології. – 2014. – С. 103 – 112.
 4. Якименко, Л. М. «Бандурист у вишиваній сорочці»: спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 6, березень. – С. 243 – 253.
 5. Якименко, Л. М. Боротьба з дисидентством в УРСР та Надія Суровцова / Л. Н. Якименко // «Холодна війна» 1946 – 1991 рр.: причини, перебіг, наслідки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (28 лютого 2011 р.) / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – С. 179 – 192.
 6. Якименко, Л. М. Вербальні й іконічні компоненти політичної карикатури як засобу візуальної пропаганди в період «холодної війни» (1960-ті рр.) (на матеріалі газети «Красная звезда») / Л. М. Якименко // Соціальні комунікації. – К. : КНУКіМ, 2013. – Т. 2. – С. 80 – 88.
 7. Якименко, Л. М. Віденський період життя та творчості Надії Суровцової: громадсько-політична й літературна діяльність / Л. М. Якименко / Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 7 – 8 квітня. 2010 р.). / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність. – 2010. – Ч. ІІ. – С. 246 – 252.
 8. Якименко, Л. М. Внесок Надії Суровцової в розвиток уманського краєзнавства / Л. М. Якименко // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології : матеріали міжнар. конф. «Одеські читання» (Одеса, 15 – 16 квітня 2011 р.). – Одеса. – С. 131 – 132.
 9. Якименко, Л. М. Вплив нагірно-карабахського конфлікту на американсько-азербайджанські відносини (кінець ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. М. Якименко // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ : Фенікс, 2014. – Ч. III. – С. 150 – 158. – Режим доступу: http://elibrary.ivinas.gov.ua/13/1/Conflicts-sbirnyk.pdf . – Назв. з екрану.
 10. Якименко, Л. М. Вплив подій 11 вересня 2001 р. на американсько-азербайджанські відносини (2000 – 2002 рр.) / Л. М. Якименко // Історія та географія. – 2013. – Вип. 49. – С. 105 – 109.
 11. Якименко, Л. М. Гендерні проблеми в контексті протистояння/освоєння в’язничного світу в табірній прозі Надії Сурвоцової зі збірки «Колимські силуети» / Л. М. Якименко // Перший крок у науку : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ : Поліграфресурс, 2012. – Т. 4. – С. 58 – 62.
 12. Якименко, Л. М. Геополітичне значення Азербайджану в оцінці Збігнева Бжезинського / Л. М. Якименко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали ІV Міжнарод. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 9 – 10 квітня 2013 р.) / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2013. – С. 387 – 390.
 13. Якименко, Л. М. Етимологія назви с. Городниця / Л. М. Якименко // Уманщина: ономастичні етюди : збірник наукових праць членів студентського наукового лінгвокраєзнавчого товариства ім. А. Кримського. – Умань : Графіка, 2003. – С. 46 – 47.
 14. Якименко, Л. М. Етнографічний контекст комунікативного дискурсу в аудіовізуальних медіа (на матеріалі народних вірувань-повчань для вагітних жінок) /Л. М. Якименко // Журналистика ХХІ века: опыт прошлого и вызовы будущего : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. – Тирасполь, 2013. – С. 298 – 305.
 15. Якименко, Л. М. Єврокомунізм на радянський манер: політична еволюція Надії Суровцової (1921 – 1925 рр.) / Л. М. Якименко // Соціально-філософські ідеї ХІХ століття : матеріали всеукр. наук. конф., студентів, магістрантів та аспірантів (Умань, 9 грудня 2010 р.) / ред. кол. : А. О. Карасевич. – Умань : ПП. Жовтий, 2010. – С. 240 – 245.
 16. Якименко, Л. М. Жанрово-стильові особливості табірної прози Надії Суровцової на прикладі її творів зі збірки «Колимські силуети» / Л. М. Якименко // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2010. – № 910, ч. 2. – С. 324 – 329.
 17. Якименко, Л. М. Зігріті поезією (Надія Суровцова про Олександра Олеся) / Л. М. Якименко // Дивослово. – № 10 (667). – 2012. – С. 46 – 50.
 18. Якименко, Л. М. «Ідеологічні диверсії» США проти СРСР: український «самвидав» у 1960 – 1970-х рр. / Л. М. Якименко // «Холодна війна» 1946 – 1991 рр. причини, перебіг, наслідки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (22 лютого 2012 р.) / під. ред. М. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – С. 66 – 76.
 19. Якименко, Л. М. Їх поріднила Умань: творча співпраця Юрія Смолича та Надії Суровцової / Л. М. Якименко // Уманська зоря. – 2015. – № 13. – С. 7.
 20. Якименко, Л. М. Козацька доба у творчості Тараса Шевченка / Л. М. Якименко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 15. – С. 132 – 134.
 21. Якименко, Л. М. Конотація зооморфних символів у поемі Т. Г. Шевченка «Сон» / Л. М. Якименко // Збірник наукових робіт студентів кафедри української літератури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : Софія, 2006. – С. 128 – 131.
 22. Якименко, Л. М. Критична рецепція художньо-документальної творчості Надії Суровцової: літературні портрети-есе / Л. М. Якименко // Наукова молодь : матеріали V наук.-практ. конф. «Внесок молодих вчених у розвиток науки регіону». – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2009. – С. 198 – 202.
 23. Якименко, Л. М. Медіаграмотність та медіаекологія в контексті соціально-комунікативного дискурсу / Л. М. Якименко // Современные тенденции художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Луганск, 11 – 12 марта 2016 г.). – Луганск : Альма-матер, 2016. – С. 201 – 204.
 24. Якименко, Л. М. Мемуарна та епістолярна спадщина Надії Суровцової / Л. М. Якименко // Перший крок у науку : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ : Поліграфресурс, 2009. – Т. 7. – С. 124 – 128.
 25. Якименко, Л. М. Мирослав Ірчан – журналіст, редактор, видавець (на матеріалі спогадів Н. Суровцової) / Л. М. Якименко // Медіапростір. – 2013. – № 3. – С. 56 – 60.
 26. Якименко, Л. М. Надія Суровцова: життя та творчість (1896–1985 рр.) : монографія / під ред. Галича О. А. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2010. – 272 с.
 27. Якименко, Л. Надія Суровцова. Пам'ять має жити вічно / Л. Якименко // Уманська зоря. – 2015. – № 16. – С. 3.
 28. Якименко, Л. Надія Суровцова про Леся Курбаса: уманська сторінка життя театрала / Л. Якименко // Уманська зоря. – 2007. – № – С. 3.
 29. Якименко, Л. Надія Суровцова про Леся Курбаса: уманська сторінка творчості театрала / Л. Якименко / Українська мова і література: історія, методика, актуальні проблеми : зб. матеріалів всеукр. студ. наук. конф. (12 квітня 2007 р.). – Умань : Софія, 2007. – С. 85 – 86.
 30. Якименко, Л. М. Нариси Надії Суровцової про Юрія Коцюбинського / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 5, березень. – С. 156 – 168.
 31. Якименко, Л. М. «Недосяжний, як мрія»: спогад-нарис Надії Суровцової про Леся Курбаса / Л. М. Якименко / Перший крок у науку : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ : Поліграфресурс, 2010. – Т. 11. – С. 138 – 140.
 32. Якименко Л. Особливості нарації в табірній прозі Н. Суровцової / Л. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 12 (247), червень. – С. 88 – 94.
 33. Якименко, Л. М. Перебіг і результати Ялтинської конференції (1945) в оцінці Г. Кіссінджера / Л. М. Якименко // Ялтинские соглашения 1945 г. в истории войн, идеологии, политики и дипломатии ХХ века : материалы научной конференции Ялта-45/14 (Ялта, Украина 28 февраля 2014 г.) / под общ. ред. Шевченко О. К. – Ялта, 2014. – С. 67 – 77.
 34. Якименко, Л. Полемічна публіцистика Івана Багряного у вимірах інтертекстуальності (на матеріалі памфлету «Чому я не хочу повертатися до СРСР?») / Л. Якименко // Наука. Освіта. Культура : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя Комратського держ. ун-ту (Молдова).  – Комрат, 2016. – Т. 2. Лінгвістика. Історія і культура. –  С. 147 – 151.
 35. Якименко, Л. М. Портретний нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича / Л. М. Якименко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : зб. ст. учасників ХХV Всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2014. – Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – С. 26 – 28.
 36. Якименко, Л. М. Постмодерний зріз інтертекстуальності в медіа-текстах / Л. М. Якименко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» : зб. ст. учасників ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2014. – Т. 1. : Науки гуманітарного циклу. – С. 72 – 73.
 37. Якименко, Л. М. «Презумпція кодованості» художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової «Брацлавський цадик») / Л. М. Якименко // Наукові записки Інституту журналістики / за ред. В. В. Різуна, КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Т. 54. – С. 183 – 187.
 38. Якименко, Л. М. Публіцистичний доробок Надії Суровцової / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Філологічні науки. – 2013. – № 4 (1). – С. 208 – 217.
 39. Якименко, Л. М. Радянський плакат періоду «холодної війни» (др. пол. 1940 – 1960-х рр.) як засіб візуалізації пропаганди / Л. М. Якименко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 3 – 4 квітня 2012 р.) / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – С. 176 – 180.
 40. Якименко, Л. М. Радянський плакат періоду «холодної війни» як засіб візуальної пропаганди / Л. М. Якименко // Світ соціальних комунікацій. – 2013. – Т. 9. – С. 134 – 137.
 41. Якименко, Л. М. Реалізація дидактичної функції луганськими регіональними ЗМІ в контексті патріотичного виховання молоді (на матеріалі публікацій про скульптора В. Орлова) / Л. М. Якименко // Патриотическое воспитание молодежи в контексте историко-культурного и социально-психологического развития Луганщины ХХ-ХХI вв. : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2014. – С. 162 – 164.
 42. Якименко, Л. Реалізація дрижачих фонем у городницькій говірці / Л. Якименко // Діалектологічні студії. – Умань : Графіка, 2004. – С. 45 – 46.
 43. Якименко, Л. М. Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно / Л. М. Якименко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 53. – С. 138 – 142.
 44. Якименко, Л. М. Рецепція в’язничного дискурсу Тараса Шевченка в мемуарно-публіцистичних текстах Надії Суровцової / Л. М. Якименко // Комунікаційні технології. – 2014. – Т. 4. – С. 228 – 240.
 45. Якименко, Л. М. Рецепція української історії у творчості Тараса Шевченка : метод. посіб. / Л. М. Якименко. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 120 с.
 46. Якименко, Л. М. Роль І. Алієва в підписанні «контракту століття» (1994) / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Історичні науки. – 2013. – № 1 (260), ч. 2. – С. 75 – 82.
 47. Якименко, Л. М. Російсько-українські відносини в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка /Л. М. Якименко, І. І. Кривошея // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2014. – Вип. 5. – С. 153 – 164.
 48. Якименко, Л. М. Ставлення віденської емігрантської громади до повернення Надії Суровцової на Україну (1925 р.) та до її арешту на Батьківщині (1927 р.) / Л. М. Якименко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (Луганськ, 12 – 13 квітня 2011 р.) / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – С. 315 – 321.
 49. Якименко, Л. М. Табірна проза Надії Суровцової крізь призму екзистенціалістських світоглядних концептів постмодерного дискурсу / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 19 (230). – С. 170 – 177.
 50. Якименко, Л. «У кожного своя доля. І свій Шевченко»: шевченківська тематика в автобіографічних нарисах Надії Суровцової / Л. Якименко // Шевченкознавчі студії. – 2011. – Вип. 14. – С. 364 – 371.
 51. Якименко, Л. М. Український контекст медіаекологічного дискурсу / Л. М. Якименко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : збірник статей учасників ХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2013. – Т. 1. – С. 55 – 58.
 52. Якименко, Л. М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав / Л. М. Якименко // Гілея. – 2013. – Вип. 78 (11). – С. 106 – 109.
 53. Якименко, Л. М. Українсько-російські відносини в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка / Л. М. Якименко // Філологічний вісник Уманськ. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / відп. ред. Г. І. Мартинова. – 2014. – Вип. 5. – С. 153 – 164.
 54. Якименко, Л. М. Урбаністична тематика малої експресіоністської прози Н. Суровцової / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2013. – № 2 (216), ч. 1. – С. 190 – 195.
 55. Якименко, Л. М. Філософсько-естетичний зріз ранньої творчості Надії Суровцової: збірка імпресіоністських творів «По той бік» / Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Філологічні науки. – 2011. – № 19 (230), жовтень, ч. 2. – С. 69 – 80.
 56. Якименко, Л. М. Фемінний дискурс у друкованих ЗМІ: компаративний аналіз жіночих журналів і регіональної преси (на матеріалі газети «Вісник Старобільщини») / Л. М. Якименко, К. О. Бондар // Комунікаційні технології. – 2014. – Т. 4. – С. 168 – 179.
 57. Якименко, Л. М. Функціонування різних форм інтертекстуальності у фемінній і феміністичній публіцистиці Надії Світличної та Соломії Павличко / Л. М. Якименко // Комунікаційні технології: наук. журн.  – К. : КНУКіМ, 2014. – С. 96 – 103.
 58. Якименко, Л. М. Цитації в публіцистиці Анатолія Погрібного / Л. М. Якименко // Соціальні комунікації: теорія і практика. – 2015. – Т. 1. – С. 265 – 278.
 59. Кривошея, І. І. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів "уманського періоду" Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917) / І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Гілея. – 2014. – Вип. 90. – С. 117 – 122.
 60. Кривошея, І. І. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / І. І. Кривошея, Л. Якименко // Емінак. – 2015. – № 3. – С. 88 – 93.
 61. Кривошея, І. І. Козацька доба в ранній творчості Тараса Шевченка / І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Краєзнавча Шевченкіана України : матеріали ХІІІ Всеукр. історично-краєзнавчої конф., присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, (Канів, 24 – 25 жовтня 2014 р.) / за заг. ред. П. Реєнта. – Черкаси, 2014. – С. 61 – 70.
 62. Кривошея, І. І. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І. І., Якименко Л. // Гілея: науковий вісник / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во Гілея, 2015. – Вип. 101 (10). – С. 193 – 197.
 63. Ширяєв, М. В. Американські проекти врегулювання нагірно-карабаського конфлікту: критичний погляд Г.Л. Бондаревського / М. В. Ширяєв, Л. М. Якименко // Вісник Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Історичні науки. – 2013. – № 16 (275). – С. 107 – 115.

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню