Луганская
Республиканская
Универсальная
Научная
Библиотека им. М.Горького

Подробнее

Правовая

Информация

Подробнее

Противодействие

Экстремизму

Подробнее

Совместные проекты

Конкурсы

Подробнее

Конкурс

«По следам Горького»

Подробнее

Специалисты и научные работники как пользователи ресурсного потенциала ЛУНБ им. М.Горького

На протяжении 2004 года сектор развития библиотек ОНАРБ ЛУНБ им. М.Горького провел социологическое исследование «Специалисты и научные работники как пользователи ресурсного потенциала ЛУНБ им. М.Горького», целью которого стало изучение библиотечно-информационных услуг областной библиотеки на современном этапе, расширение представлений о социальном и профессиональном портрете ее пользователей, а также получение информации о степени удовлетворения запросов специалистов и соответствии библиотечных ресурсов УНБ их потребностям. Социологическая информация была получена путем анкетирования пользователей-специалистов девяти структурных подразделений УНБ им. М.Горького, им охвачено 1220 читателей, к анализу отобрано 955 анкет. Проведенное маркетинговое исследование позволило сделать определенные выводы относительно коррекции библиотечной политики УНБ им. М.Горького с целью предупреждения негативных тенденций в обслуживании пользователей библиотеки

Полный текст социологического исследования в украинской версии

Фахівці та науковці як користувачі ресурсного потенціалу

Протягом 2004 року сектором розвитку бібліотек проведено соціологічне дослідження “Фахівці та науковці як користувачі ресурсного потенціалу УНБ ім.Горького”, метою якого стало вивчення сучасного стану бібліотечно-інформаційних послуг обласної Бібліотеки, розширення уявлень про соціальний та професійний портрет її користувачів, а також отримання інформації щодо ступеня задоволення запитів фахівців та відповідності бібліотечних ресурсів УНБ їх потребам.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

 • проаналізувати мотиви відвідування користувачами обласної книгозбірні та ступінь задоволення читацьких потреб;
 • визначити важливість певних функцій наукової бібліотеки для більшості користувачів у комплексі бібліотечних послуг ЛУНБ ім. Горького;
 • отримати дані щодо оперативності в обслуговуванні читачів в різних функціональних підрозділах Бібліотеки;
 • виявити думку користувачів щодо шляхів поліпшення умов обслуговування в ЛУНБ ім. Горького.

Збір соціологічної інформації здійснювався шляхом анкетування користувачів-фахівців у дев’яти структурних підрозділах УНБ ім. Горького, було охоплено 1220 читачів (репрезентативна вибіркова сукупність), до аналізу відібрано 955 анкет. Анкети були розповсюджені по підрозділах бібліотеки відповідно до інтенсивності відвідування користувачами.

За професійними категоріями респонденти розподілялися таким чином: науковці – 10,6%, фахівці – 54,0%, аспіранти – 15,1%, студенти з освітою до ІІІ курсу вищих учбових закладів – 17,4%. За частотою звернення до послуг УНБ ім. Горького: практично кожен день – 3% опитаних, 1-2 рази на тиждень 40,3%, кілька разів на місяць – 31,6%, кілька разів на рік – 13,6%. Найбільша середня тривалість відвідування бібліотеки становить від одного до трьох годин (59,4%). До шести годин перебуває у залах нашої бібліотеки 23,5% респондентів, більш ніж 6 годин – 2,7% опитаних.

Постійні читачі, які відвідують бібліотеку від 5-ти до 20-ти років, серед анкетованих складають 29%, більшість же (43,6%) мають читацький стаж від 1 року до 5-ти.

Оцінюючи важливість визначених в анкеті функцій наукової бібліотеки більшість читачів вважають, що вона – насамперед універсальне книгосховище, а вже потім інформаційний центр регіону. Головними факторами, що сприяли зверненню саме до цієї бібліотеки, респонденти назвали універсальність і повноту фонду (59%), кваліфікованість та доброзичливе ставлення бібліотечних працівників (43,2%), зручність розташування бібліотеки (25,8%), гарний довідковий апарат (21,8%). Можливість скористатися Інтернет-ресурсами та наявність електронного читального залу приваблює 14% опитаних фахівців. Зовсім не використовують електронні форми отримання інформації 47,8% респондентів (серед причин відмови: не мають потреби 22,6%користувачів, відсутність навичок роботи в інформаційних мережах – 15,6% опитаних, відсутність вільного доступу до комп’ютеру – 10,5% респондентів). Варто наголосити, що у комплексі бібліотечних послуг УНБ ім. Горького сучасні інформаційні технології використовуються не досить активно. Суб’єктивною причиною цьому є, мабуть, недостатність читацької комп’ютерної грамотності.

Аналіз відповідей щодо використання джерел вибору літератури показав, що переважна більшість респондентів використовує каталоги та картотеки бібліотеки (74,6%), виставка нових надходжень (25,4%), картотеки нових надходжень (16,2%), електронний каталог (11,9%), Інтернет (12,9%). Іншими джерелами, такими як довідники та реферативні журнали користуються відповідно 12,7% та 8,7% опитаних. Цілком зрозуміло, що читач може використовувати відразу декілька видів каталогів та картотек.

Цікаво було простежити, чи вплинула на вміння працювати з довідково-бібліографічним апаратом обласної бібліотеки попередня робота користувачів з каталогами і картотеками інших бібліотек. З респондентів, які користуються послугами інших бібліотек (а це 69% опитаних), тільки 38% готові обійтися без консультацій бібліографа. 24,4%анкетуємих фахівців головною причиною, яка заважає їм отримати потрібну інформацію називають труднощі, які виникають при користуванні ДБА бібліотеки. Отже, є потреба з боку УНБ у постійній пропаганді бібліографічних знань та розширенні переліку послуг по роботі з ДБА та БД з метою підвищення інформованості щодо пошуку необхідних документів.

Проведене дослідження дало змогу проаналізувати і мотиви відвідування обласної бібліотеки: наукова робота (30,2% опитаних), практична діяльність (57,5%), самоосвіта (24,8%), підвищення кваліфікації (7%), навчання (17%). За типами видань найчастіше використовується наукова (22,7%), науково-популярна (13,2%), виробнича (13,9%), учбова (31,6%) література. Попередні аналізи тематики найбільш запитуваної літератури показали стійкий інтерес до суспільно-політичних видань, передусім із світової історії, економіки, права, філософії, соціології, психології, педагогіки, тощо. Неабиякий інтерес висловлюють читачі до реферативних видань як джерела вторинної інформації, якою найчастіше вони користуються в своїй науковій та практичній роботі.

Результати анкетування засвідчили, що незважаючи на певні труднощі в комплектуванні фонду, бібліотека має всі можливості для задоволення потреб більшості респондентів, з них 80,5% вказали, що одержують замовлену літературу завжди чи майже завжди. Разом з тим, тільки кожний п’ятий читач не одержав жодної відмови на запит.

Оцінюючи роботу окремих відділів, їх оперативність у задоволенні читацьких потреб, респонденти відзначають, що найбільше часу в очікуванні замовлених видань вони витрачають у читальному залі – 34%. Цікаво, що так вважають користувачі, які відповідали на анкету в інших функціональних відділах бібліотеки. Загалом створюється враження, що читачі відчувають необхідність у висловленні своїх претензій щодо рівня культури обслуговування у тому відділі, який вони найчастіше відвідують, але не наважуються це зробити у присутності працівників цього структурного підрозділу. Тобто, тут на перший план виходять психологічні, моральні, етичні аспекти у визначенні “зонкритики” тих працівників, з якими ще неодноразово доведеться спілкуватися.

Проведене анкетування дало змогу проаналізувати що ж саме заважає користувачам в нашій бібліотеці? 56%респондентів не мають претензій з цього приводу, висловили незадоволення 34% опитаних, решта (10%) на це питання не відповіли.

Отже, 33,9% фахівців та науковців серед причин незадоволення називають черги у пунктах видачі літератури. Наступна за кількістю відповідей причина незадоволеності – “оперативністьобслуговування” (24,6%). Далі, ступень незадоволеності розподіляється таким чином:

 •  відсутність спеціалізованих залів та нестача вільних місць – 19,3%
 • незручний режим роботи УНБ – 20%
 • погані умови для роботи (слабке освітлення, холод, гомін тощо) – 25%
 • необхідні видання часто бувають зайняті – 18%
 • нестача допомоги з боку бібліотекарів – 10,3%
 • відсутність в бібліотеці необхідних вітчизняних видань – 16,7%
 • відсутність в бібліотеці необхідних зарубіжних видань – 12,1%.

Досить активно респонденти поставилися до пропозиції висловити свої думки щодо шляхів поліпшення умов обслуговування в УНБ ім. Горького (65,6% опитаних). Найбільша кількість пропозицій пов’язана з поповненням фондів новою літературою (як вітчизняною, так і зарубіжною). Серед інших побажань: поліпшення матеріально-технічної бази, зменшення платні за ксерокопіювання, збільшення кількості бібліотекарів на видачі, підвищення рівня професіоналізму співробітників бібліотеки та культури обслуговування (зокрема в читальному залі, абонементі та секторі обліку).

Проведене маркетингове дослідження дозволяє зробити певні висновки:

 • рекомендувати адміністрації УНБ ім. Горького вирішити проблему щодо зміни режиму роботи бібліотеки з метою поліпшення умов обслуговування користувачів;
 • вдосконалити диференційований підхід до обслуговування читачів з пріоритетною увагою до основних категорій обласної бібліотеки шляхом відкриття спеціалізованого залу для науковців та фахівців;
 • розглянути питання щодо зменшення платні за ксерокопіювання;
 • вжити заходів щодо підвищення оперативності обслуговування користувачів обласної книгозбірні з метою позбавлення черг у пунктах видачі літератури;
 • розглянути можливості рішення питання з підвищення рівня знань співробітників та користувачів УНБ ім. Горького з метою більш активного використання комп’ютерних технологій;
 • впровадити в практику роботи окремих підрозділів обласної бібліотеки постійного вивчення читацьких потреб шляхом проведення локальних соціологічних досліджень різної тематики;
 • за підсумками соціологічних досліджень коригувати бібліотечну політику УНБ ім. Горького з метою попередження негативних тенденцій в обслуговуванні користувачів.

 

Аналіз підготувала:
завідувачка сектору розвитку
бібліотек проблемно-дослідного
відділу Суслова В.Б.

Відповідальний за випуск:
заступник директора з наукової
роботи УНБ ім. Горького Соцков О.В.

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню