Луганская
Республиканская
Универсальная
Научная
Библиотека им. М.Горького

Подробнее

Правовая информация

Подробнее

Противодействие экстремизму

Подробнее

Противодействие коррупции

Подробнее

Совместные проекты

Конкурсы

Подробнее

Программы и проекты

Подробнее

Культурно-просветительский проект «Большие литературные гастроли»

Подробнее

Третьи областные Краеведческие чтения

СОДЕРЖАНИЕ

 1. Годунова М.В.  Студентські та учнівські наукові товариства на теренах Луганщини (середина 40-х – 80-х рр. ХХ ст.)
 2. Гончарук Н. П.  Фотография, как жизнь: из истории Луганского областного отделения Национального союза фотохудожников Украины
 3. Довжук І. В.  Гірничий інженер Іліодор Фелькнер
 4. Довнар Г.С.  Литературная летопись Луганщины
 5. Журавлева Т. Л.  Жизнь в кинематографе Николая Алексеевича Лебедева
 6. Картавцев В.И.  Луганщина спортивная
 7. Климов А.О.  З історії вищої освіти на Луганщині
 8. Кушнир-Кисилева Р.Ю.  «... Обыкновенный гений» : (О кинорежиссере А. Л. Птушко)
 9. Литвиненко В.Ф., Абакумова В.І., ЛукиноваЛ.В.  Трудова діяльність молоді Донбасу в умовах війни 1941 – 1945 рр.
 10. Неживий О.І.  Два першодруки Василя Стуса
 11. Носенко О.В.  Утворення Луганської області, як самостійної адміністративно-територіальної одиниці
 12. Соколова Л.П.  Благородный и почтенный господин доктор Иван Матвеевич Даль
 13. Третьяченко Т. Н.  Борис Яковлевич Фукс
 14. Федоров А.Б.  История развития Деркульского конного завода в 40-е – 80-е гг. XX ст.
 15. Шандра І.О.  Летуновський Микола Миколайович – гірничий начальник Луганського гірничого округу
 16. Шептура Л.А.  Алчевск на современном этапе: новые вехи в развитии промышленности
 17. Ямковой А.А.  Он был человеком долга (О Петре Арсентьевиче Гмыре)

Годунова М.В.
Луганський інститут МАУП

СТУДЕНТСЬКІ ТА УЧНІВСЬКІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА НА ТЕРЕНАХ ЛУГАНЩИНИ
(середина 40-х – 80-х рр. ХХ ст.)

Обрана автором тема належить до однієї з найменш досліджених в галузі історичного краєзнавства. У зв’язку з тим, що відсутня історіографія проблеми, автором, в якості джерела, використані матеріали місцевої преси. Не претендуючи на повноту висвітлення даної проблеми, автор узагальнив газетні публікації і дійшов висновку, що порушена проблема надзвичайно актуальна в наші дні, а тому потребує подальшого ретельного та детального вивчення.

На Луганщині перше студентське наукове товариство (СНТ) з’явилося у повоєнні роки в Луганському державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка. Ініціатором його створення на рубежі 1946-1947 рр. був молодий науковець, доцент С.Ф. Самійленко – у майбутньому видатний український мовознавець. За три роки під його керівництвом товариство зросло з кількох студентських гуртків до 25-ти і майже при всіх кафедрах інституту. Керівництво інституту відзначало, що їхня робота сприяла поглибленню фахових знань студентської молоді [7, 4].

Невдовзі студентські наукові товариства запрацювали в сільськогосподарському і машинобудівному інститутах, а дещо пізніше – в медичному та гірничо-металургійному інститутах (наприкінці 50-х рр.), а також в найбільших спеціальних технічних та сільськогосподарських закладах області: в Рубіжанському хіміко-механічному технікумі, в Кадіївському, Краснолуцькому, Ровеньківському та Луганському гірничому технікумах, Старобільському й Успенському сільськогосподарських технікумах тощо.

Зазначимо, якщо на початку своєї діяльності наукові гуртки функціонували на підставі власних статутів, то невдовзі вони стали типовими, бо були розроблені Міністерством освіти та Міністерством вищої освіти для вищих учбових закладів різних категорій і профілів. І хоча напрямки діяльності гуртків і секцій студентських наукових товариств були різноманітними, всі вони, без винятку, були заідеологізованими. Адже в їхніх статутах, крім розвитку кругозору студентської молоді в галузі теоретичних і практичних знань, набуття навичок для самостійних досліджень з фундаментальних проблем науки, обов’язково вимагалося пропагувати політичні знання серед широких верств населення. Ось чому члени студентських товариств наполегливо розробляли доступну, тією чи іншою мірою, для них проблему під керівництвом наукового керівника – вишівського викладача, а потім виступали з лекціями та доповідями на політичні, соціально-економічні та науково-популярні теми в трудових колективах. Зрозуміло, що тільки під кутом більшовицької ідеології. Наприклад, студент ІІІ курсу Луганського педінституту Яків Корнієнко під час літніх канікул прочитав в Білокуракинському Будинку культури лекцію за темою «Подолання пережитків капіталізму в свідомості радянських людей» [1, 4]. І навіть там, де здавалося б неможливо було задіяти ідеологічні постулати, саме під їхнім знаком проводилися цікаві і змістовні практичні роботи. Про це свідчать, зокрема, діалектологічні студентські експедиції в Станично-Луганському та Краснодонському районах, проведені кафедрою російського мовознавства у 1949 і 1950 роках. На виконання завдання Інституту російської мови АН СРСР молоді педагоги відбирали на місцях тільки такі матеріали, які «переконливо» ілюстрували культурний ріст колгоспного селянства за роки радянської влади [5, 4]. В Рубіжанському хіміко-механічному технікумі, де працювало кілька студентських наукових гуртків під керівництвом викладача В.Г. Присич, майбутні хіміки не тільки вивчали біографії видатних вчених, а й пропагували здобутки та досягнення науковців під кутом зору розвитку російської науки, яка, начебто, була визначальною для світового співтовариства [4, 4].

Та все ж таки слід зауважити, що і за таких обставин чимало членів студентських наукових товариств визначили своє майбутнє в якості науковця-професіонала. Так, наприклад, заслуговує уваги життєвий подвиг першого голови СНТ Луганського педінституту, випускника природничо-географічного факультету 1949 року К.М. Ситника, який став видатним українським вченим у галузі фізіології рослин та організатором української науки. Костянтин Меркурійович з 1950 р. почав працювати в Інституті ботаніки АН УРСР: у 1960-1979 рр. він завідувач відділу, а з 1970 р. – директор Інституту, у 1966-1970 рр. – головний учений секретар Президії АН УРСР, у 1972-1974 рр. – академік-секретар відділення загальної біології. З 1973 р. він – академік АН УРСР, з 1974 р. – віце-президент АН УРСР. Костянтин Меркурійович знаний також як громадський діяч: депутат та Голова Верховної Ради УРСР 10-го скликання, народний депутат України 1-4го скликань. Двічі був удостоєний державної премії УРСР та премії АН УРСР ім. М.Г. Холодного [2, 3-15].

На початку 60-х рр. в роботі студентських наукових товариств намітилися нові тенденції. Зокрема, у вищих навчальних закладах області стали проводитись міські, а потім регіональні та всеукраїнські наукові студентські конференції, у роботі яких брала участь студентська молодь не лише з України, а також з інших союзних республік. Так, на 17-й студентській науковій конференції Луганського сільськогосподарського інституту у 1962 році брали участь молоді науковці з вишів Полтави, Умані, Воронежа, Курська, Ростова-на-Дону тощо. На конференції були заслухані десятки наукових розвідок експериментального і реферативного характеру. Багато з них мали виробниче значення, про що засвідчили доповіді студентів 2-го курсу ЛСХІ В. Глєза – "Про використання органічних фарбників для люмінесцентного визначення життєздатності насіння зернобобових рослин", М. Блюденова – "Ефективність впливу добрив на кукурудзу " і М. Розсолова – "Вплив допосівної обробки та добрив на врожайність соняшника" та ін.[3, 4].

У 60-80-х рр. в навчальних закладах області дні студентської науки проводились як тури всесоюзних та всеукраїнських конкурсів студентських робіт, присвячених черговим ювілеям в житті країни: 50-м роковинам жовтневого перевороту в Петрограді та встановлення радянської влади, 50-м роковинам утворення СРСР, сторіччю та стодесятиріччю від дня народження В.І. Леніна, обговоренню книг Л.І. Брежнєва "Мала земля", "Відродження", "Цілина" тощо. До проведення таких заходів активно підключалися партійні та комсомольські органи. Зокрема, з ініціативи ЦК ВЛКСМ у 70-80-х рр. проводилися щорічні всесоюзні конкурси студентських робіт із суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху, що призвело до вихолощення початкової ідеї мети СНТ.

Керівництв все частіше змушене було рапортувати про те, що науково-дослідницькою роботою в навчальному процесі охоплені всі студенти. Саме так звітувало керівництво медичного інституту про дні студентської науки, присвячені 114-й річниці від дня народження В.І. Леніна. Крім того, у звіті стверджувалося, що 73% студентів виконують наукову роботу в позанавчальний час у студентських наукових секціях, конструкторському бюро і поліклініці, а на секційних засіданнях були присутні майже 2 тис. студентів. Насправді ж, практика засвідчила, що з 340 заявлених доповідей, підготовлених 607 авторами, виступили тільки 252 доповідача, 26% доповідей взагалі не заслуховувалися [6, 2].

Як і слід було очікувати, найкращих результатів у всесоюзних конкурсах студентських робіт із суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху досягли студенти та випускники педагогічного інституту. Тут плодотворно працювала велика наукова група під керівництвом доцента В.Г. Мотренка, яка досліджувала історію молодіжного руху на теренах краю і підготувала макет нарисів історії комсомольських організацій Луганщини. Її члени – А.О. Климов, В.Ф. Семистяга, В.І. Яковлєв –неодноразово ставали переможцями не тільки всеукраїнських студентських конкурсів, а й конкурсів молодих учених. Група студентів-дослідників, під керівництвом В.Г. Мокренка, також була удостоєна Всеукраїнської молодіжної премії ім. Миколи Островського та Обласної молодіжної премії ім. Молодої гвардії. У майбутньому молоді науковці – А.О. Климов та В.Ф. Семистяга – були удостоєні почесного звання "Заслужений працівник освіти України", а О.І. Левченков – "Заслужений юрист України". Завідувачами кафедр різних вузів Луганська стали А.О. Климов, О.І. Левченков, І.В. Довжук, Ю.М. Теплицький, В.П. Михайлюк, І.С. Михальський, М.С. Бур’ян. Головним редактором всеукраїнського літературного та наукового історико-філологічного журналу "Бахмутський шлях" став В.Ф. Семистяга. І таких прикладів можна навести чимало.

Таким чином, як бачимо, СНТ сприяли підготовці кваліфікованих фахівців у стінах вузів та спеціальних навчальних середніх закладах, опануванню студентською молоддю основами науково-дослідницької роботи та готували їх до майбутньої громадсько-трудової практики. Але провладний комуністичний режим через мережу комсомольських і партійних організацій, залучаючи молодь до науково-дослідницької роботи, переслідував більш прозаїчну мету – готував фахівців-пропагандистів, відданих комуністичній ідеї, які на практиці повинні були доводити перевагу соціалістичного способу життя, ідей пролетарського інтернаціоналізму та радянського патріотизму.

Список використаної літератури:

1. Б.а. Сегодня в Белокуракино // Ворошиловградская правда. 5 сентября 1950 г.

2. Див.: Костянтин Меркурійович Ситник // НАН України. – К.: Наук. думка, 2006. – 148 с. – (Бібліограф. вчених України).

3. Касьянов А. Новые работы студентов // Луганская правда. 27 января 1962 г.

4. Лейченко Н. Студенческие научно-технические конференции // Ворошиловградская правда. 31 мая 1951 г.

5. Лурье-Дерский А. Диалектологические экспедиции пединститута // Ворошиловградская правда. 6 сентября 1950г.

6. Старлычанова Л. Итоги радуют и обязывают к большему // За медицинские кадры. 3 мая 1984 г.

7. Стрельцов А. Старейший институт Донбасса // Ворошиловградская правда. 15 июля 1950 г.

Гончарук Н. П.
Член НСФХУ

ФОТОГРАФИЯ, КАК ЖИЗНЬ: ИЗ ИСТОРИИ ЛУГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ УКРАИНЫ

Луганское областное отделение Национального союза фотохудожников Украины создалось в 1994 году (тогда, правда, республиканский союз еще не имел звание национального). Среди инициаторов – не безызвестные в Луганске и за его пределами профессионалы: Юрий Нестеров, Леонид Филь, Юрий Хромушин, Николай Сидоров. Первый председатель ЛООСФХУ – ныне блиц-редактор издательского дома «Коммерсантъ», Леонид Филь – искусствовед, зам. директора художественного отделения Луганского областного колледжа культуры и искусств, Юрий Хромушин – известный в регионе фотожурналист, Николай Сидоров – первоклассный фоторепортер, входящий в тройку лучших спортивных фотографов Украины.

А в период начала истории Луганского Союза фотохудожников Леонид Филь возглавлял учебную киностудию «Ровесник» (существующую при 26-ом ПТУ), на базе которой возникло творческое объединение «Арт-лаборатории», собравшее тогда далеко не только фотохудожников.

В контексте выставочных акций «Арт-лаборатории» сосуществовали живопись, графика, фотография, коллаж, керамика, инсталляция. Эта студия была волшебным местом в городе, которое заражало любовью к искусству. Четкая картина в памяти: полоска тонкой газетной бумаги приклеена к двери – вырезанный заголовок или лозунг «Мы хозяева своей судьбы, кузницы своего счастья»; после изгибания и складывания газетной плоти родился девиз: «Мы хозяева своей кузницы «своего».

Луганское отделение Фотохудожников никогда не имело, и пока еще не имеет, своего помещения. Местами собрания были редакция газеты «Жизнь Луганска», колледжи институт культуры и искусств (ЛОККИ и ЛГИКИ), библиотека им. А.М. Горького, за это огромное спасибо всем этим организациям.

В 2005 году союз украинских фотохудожников приобрел статус национального. А в Луганском отделении, в этом же году, впервые появились женщины (сразу четыре), причем все они имеют отношение к специальности «Художественная фотография». Эта специальность с 2003 года была открыта на художественном отделении Луганского областного колледжа культуры и искусств (Надежда Гончарук – преподаватель спецдисциплин, студентка Татьяна Губина, студентка, впоследствии ставшая преподавателем Людмила Суворова и Лариса Кирьязева, впоследствии ставшая студенткой и выпускницей). С этого момента продолжается тесное взаимодействие специальности «Художественна фотография» ЛОККИ и ЛООНСФХУ. Появившаяся возможность получить профессиональное образование в области фотоискусства в первый год набора собрала абитуриентов в возрасте от пятнадцати до сорока лет. Среди выпускников – фотохудожников, получивших квалификацию младшего специалиста, – фотографы и дизайнеры фотосалонов, преподаватели ЛОККИ, центра последипломного образования и компьютерной академии ШАГ, студенты вузов, в том числе Киевского института театральных и экранных искусств им. Карпенко-Карого, художник музея МВД, главный фотограф регионального журнала, фотокорреспонденты, свободные фотохудожники. За три года учебы они освоили такие специальности, как художественный фотопортрет, фотокомпозиция, свет и его свойства, технология оброботки материалов, химия фотопроцессов, художественная фотография, фотокинооборудование, рекламная, репортажная, цифровая фотография, фотожурналистское мастерство, компьютерный дизайн и другие.

В настоящее время в Луганском отделении НСФХУ числится 18 человек (Юрий Кишко – председатель; Людмила Суворова – секретарь; Надежда Гончарова, Инна Ярмонова, Виктория Генутис-Пастушенко, Алексей Ковалев – члены правления; Леонид Филь, Николай Сидоров, Сергей Прохоров, Юрий Хромушин, Татьяна Губина, Вадим Лесной, Игорь Рыбников, Александр Самсонов, Лариса Кирьязева, Александр Дьяченко, Валерий Черкасов). Среди кандидатов в ЛОО СФФУ – Сергей Куранов – единственный фотограф Украины, чье творчество представлено в Национальном Британском музее. Многие члены Луганского областного союза ведут активную выставочную деятельность, в том числе за рубежом (например, Людмила Суворова, открывшая для канадской диаспоры восточную Украину, а для Австрии - осветив тему памяти Победы над фашизмом). В ежегодной республиканской выставке НСФУ «Украина, моя Украина» в этом году были отобраны работы Н. Гончарук и Т. Губиной.

2008 год выделился двумя масштабными юбилейными выставками: Юрия Хромушина - в художественном музее и Леонида Филя - в библиотеке им. А.М. Горького. Оба мастера в этом году отметили пятидесятилетний юбилей.

Так же, в 2008-ом году – пять лет с момента создания в ЛОККИ специальности «Художественная фотография».

В 2009-ом году – пятнадцять лет Луганскому областному отделению НСФХУ. Возраст переходный, сложный, но романтичный, и, несмотря на случающиеся внешние проблемы и внутренние разногласия, луганским фотохудожникам всегда присуще главное – желание творить, совершенствоваться в своей профессии, экспериментировать, развиваться, собирать новых людей вокруг.

Довжук І.В.,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля

ГІРНИЧИЙ ІНЖЕНЕР ІЛІОДОР ФЕЛЬКНЕР

Вагомий внесок у розвиток металургії Донецького басейну зробив відомий гірничий інженер ХІХ століття Іліодор Федорович Фелькнер (1829-1895рр.).

Після закінчення Гірничого інституту у 1849 році І.Фелькнер у званні поручика прибуває на Луганський завод, де і починається його професійна діяльність. Уже тоді І.Фелькнер знайомиться з природою краю та його мешканцями. Ця земля припала до душі юнака, і він назавжди поєднав з нею свою долю.

У 1850 році молодий інженер призначається на посаду механіка заводу. Протягом майже 20 років до Іліодора Фелькнера цю посаду посідав Леонтій Із’юров. Трудами цього талановитого фахівця були побудовані парові машини, преси, металообробні верстати, крани та інше обладнання. І.Фелькнер робить важливий крок уперед у справі конструювання і виготовлення машин. Раніше цей процес ґрунтувався на інтуїції і досвіді, він же вводить науковий підхід: усі розрахунки робляться на підставі законів математики, фізики, опору матеріалів.

У 1851 році 22-річний Іліодор закінчує працювати над книгою “Спутник механика-строителя”, де не тільки узагальнює досвід виготовлення різних машин, але й наводить дані для розрахунку і конструювання їх деталей і вузлів. Він розумів, що будівництвом машин у Російській імперії займаються механіки й майстри, які не мають достатнього рівня освіти. Книга була надрукована в 1853 році в типографії Харківського університету. Вона стала першим у державі оригінальним довідником з виготовлення машин. Ця праця відповідала нагальним потребам розвитку гірничозаводської справи, була написана простою і зрозумілою мовою [9].

Механіком І.Фелькнером було виконано багато робіт з виготовлення і монтажу машин. Так, в січні 1852 р. в результаті сильних морозів замерзла вода в каналі, вийшли з ладу гідротехнічні споруди, у тому числі й водяне колесо дуттьової машини. Зупинився ливарний цех – головний цех заводу. Тоді за кресленнями і під керівництвом Фелькнера за декілька днів замість водяного колеса, що приводило в рух дуттьову машину, була встановлена парова машина [2, 20-25].

Наприкінці 1852 року коло обов’язків І.Фелькнера розширюється: він призначається керівником креслярні, хранителем музею і бібліотеки, залишаючись при цьому механіком заводу. Крім виконання креслень машин і будівель, креслярня на підставі даних геологічних партій заводу розроблювала пластові карти районів Донецького басейну. Мінералогічний музей Луганського заводу тоді був науковим центром геологічних досліджень Півдня України, у ньому зберігалися зразки мінералів, звіти геологічних партій, геологічні карти.

І.Ф.Фелькнер бере участь у проведенні геологічних досліджень. У 1852 році під його керівництвом проводяться пошуки кам’яного вугілля північніше Лисичанська. За його вказівкою в крейдяній товщі були зроблені свердловини, що розкрили кам’яновугільні відклади. Результати досліджень того ж року були опубліковані в “Горном журнале” у статті І.Фелькнера “О разведке Лисичанского каменноугольного месторождения бурением” [3, 100].

Зміни, що почалися в суспільному житті та економіці Російської імперії після Кримської війни, відразу ж торкнулися Півдня України й, у першу чергу, її вугільної та металургійної промисловості. Гірничий інженер І.Ф.Фелькнер стає активним учасником створення металургії Наддніпрянщини. У 1856 р. було прийнято рішення про будівництво пудлінгової фабрики поблизу Луганського заводу. Перед початком будівельних робіт для вивчення досягнень у галузі гірничозаводської справи в 1857 р. у Західну Європу були відряджені гірничі інженери Луганського заводу – металург А.Мевіус, механік І.Фелькнер і гірник П.Вагнер. Майже рік штабс-капітан Фелькнер перебував за кордоном, ознайомлюючись з машинобудівними й металургійними заводами Німеччини, Австрії, Бельгії. Його статті з докладним описом обладнання і організації виробництва на цих підприємствах згодом регулярно публікувалися на сторінках “Горного журнала”.

У 1859 р. після повернення на Луганський завод І.Фелькнер заново розроблює проект пудлінгової фабрики. У пояснювальній записці до проекту він підкреслює, що хоча йому відомі новітні досягнення у виробництві сталі, він усе ж таки вирішив скласти найпростіший проект пудлінгової фабрики, від якого буде найбільша користь [1, 20-22]. Зазначимо, що будівництво названої фабрики було завершено в грудні 1865 р., а в січні наступного року вона стала до ладу. Прокатний стан і значна частина обладнання були виготовлені на Луганському заводі за кресленнями І.Фелькнера. На пудлінговій фабриці Луганського заводу вперше в Російській імперії отримання сталі здійснили на кам’яному вугіллі.

У 1867 р. імперським урядом приймається рішення про будівництво Лисичанського чавуноливарного заводу. Воно провадилося силами Луганського заводу, а керував роботами І.Ф.Фелькнер, який наприкінці 1865 року став гірничим начальником Луганського заводу й округу. Для проектування обладнання і керівництва його виготовленням на Луганський завод прибув гірничий інженер І.А.Тіме. Глибокі інженерні знання Іліодора Фелькнера і його досвід у створенні машин дали можливість за короткий термін (1868-1870 рр.) виготовити за проектами Тіме та змонтувати складне обладнання [3, 110].

У 1867 р. Гірничий департамент відрядив І.Ф.Фелькнера на Паризьку всесвітню виставку, доручивши йому вивчити й докладно описати металообробне й гірниче обладнання, що випускається в Європі та Америці. Іліодор Федорович блискуче виконав завдання. У 1868 р. була видана його книга “Станки и орудия для обработки металла”. У ній вперше в Російській державі зроблений цільний і ґрунтовний аналіз світового верстатобудування, дана чітка класифікація верстатів у відповідності з їх призначенням і докладно описані як технологічні можливості, так і конструктивні особливості верстатів кожної групи [10].

У 1869 р. І.Ф.Фелькнер видає другу капітальну працю “Об усовершенствованиях по горной механике”, де аналізує стан гірничого, металургійного, бурового та інших видів обладнання [8, 32].

Підкреслимо, що імперський уряд орієнтувався в основному на залучення коштів і використання досвіду іноземних підприємств. Першим таким досвідом і було створення в 1869 р. англо-російського Новоросійського акціонерного товариства кам’яновугільного, залізного і рейкового виробництва під керівництвом Джона Юза. І.Фелькнер висловлює своє негативне ставлення до рішення уряду, який надав Юзу монопольні права на виробництво чавуну й сталі, що поставило інших підприємців у нерівне з ним становище.

Безсумнівно, І.Ф.Фелькнер був у числі найпрогресивніших діячів науки і техніки того часу, таких як І.А.Тіме, А.Ф.Мевіус та інші, які виступали за створення умов, які б сприяли швидкому розвитку вітчизняної промисловості. Очевидно, незадоволеність економічною політикою уряду й станом пудлінгової фабрики і Лисичанського чавуноливарного заводу стали причиною того, що наприкінці 1871 р. гірничий начальник Луганського заводу І.Ф.Фелькнер залишає службу.

Після відставки Іліодор Фелькнер більшість часу живе в с. Новопавлівка, займаючись своїм господарством. Багато часу віддає роботі в земських установах, приділяє увагу підприємницькій діяльності. Зазначимо, що Новопавлівка була розташована в Успенській волості Слов’яносербського повіту (у 28 верстах від Луганська). Великий землевласник Фелькнер мав майже 2 тис. десятин землі. До ведення господарства він ставився серйозно. У нього було кілька сільськогосподарських машин, у тому числі і дві парові молотарки.

І.Ф.Фелькнер був одним з найосвічених людей у повіті. Через свою інтелігентність і порядність він мав великий авторитет у дворянських колах і в цілому серед громадськості. У 1872 р. Іліодор Федорович стає почесним мировим суддею Слов’яносербського мирового судового округу, а з 1873 р. – неодмінним його членом. У 70-80-х роках він обирається депутатом дворянства Слов’яносербського повіту до губернського зібрання. З 1887 по 1890 рік дійсний статський радник І.Ф.Фелькнер – голова Слов’яносербської земської управи, виконавчого органу земського зібрання [3, 119-120].

У громадській діяльності І.Фелькнер виявляє глибоке розуміння проблем розвитку краю. Це торкалося перш за все промисловості й сільського господарства регіону. Фелькнер вважав, що вони можуть нормально розвиватися тільки за умовами активної і вільної діяльності ініціативних і кваліфікованих підприємців. Відомі і його практичні справи. Так, у 1887 р. для забезпечення сільгоспвиробників Катеринославської губернії інформацією про стан погоди, за його ініціативою була створена мережа метеостанцій. У 1874 р. у праці “Каменный уголь и железо в России” І.Фелькнер пише про жалюгідний стан доріг у краї, а згодом активно займається їх покращенням. У працях Фелькнера багато уваги приділено суспільним проблемам і відображено його власне становлення до громадської діяльності. Головним мотивом роботи в земстві було для нього виконання обов’язку дворянина [6, 52-54].

І.Ф.Фелькнер бере участь у роботі VII з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії (1882 р.) як представник солепромисловців. Як голова комісії цієї галузі, він робить доповідь про її розвиток. Збереглася стенограма з виступом Фелькнера по одному зі складних питань про користування приватними лініями залізниці, що отримали назву “під’їзні колії”. Він просто, логічно й чітко висвітлив питання, підкресливши: «Раз приватна людина дозволила собі примкнути до державної залізниці, вона, так би мовити, помазана цим суспільним правом і обов’язково повинна робити для всіх ту ж послугу, яку робить державна залізниця». Після чого головуючий заявив, що «...г. Фелькнер так вірно й широко визначив характер і значення рейкових під’їзних колій, що на цьому можна закінчити дебати» [5, 17-20].

Зазначимо, що в 1888 р. І.Фелькнера в маєтку Новопавлівка відвідав його знайомий по роботі на Луганському заводі Іван Августович Тіме – один з провідних учених країни в галузі машинобудування. У книзі “Очерк современного состояния горнозаводского дела в Донецком бассейне” (1889 рік) він згадує про це: “На зворотному шляху із Сулина ми відвідали в маєтку Новопавлівка відомого діяча на Півдні Росії, колишнього гірничого начальника Луганського заводу І.Ф.Фелькнера. Із залишенням коронної служби І.Ф.Фелькнер зайнявся приватними справами, спочатку по вугільній і соляній справі, потім керував Денішевським чавуноливарним заводом (поблизу Житомира). На сьогодні п. Фелькнер відпочиває у своєму маєтку, посідаючи деякі почесні громадські посади. За професією більш практичний механік Іліодор Фелькнер у своєму маєтку ввів різні механічні вдосконалення, влаштував башту для астрономічних спостережень, що обертається, і фотографічний кабінет” [4, 41-42].

Іван Августович не згадав ще про один аспект творчості І.Ф.Фелькнера – його письменницьку діяльність. Протягом усього свого життя він працював над своїми творами, у тому числі науковими. Так, свої спостереження про розвиток гірничої та металургійної промисловості Півдня України, накопичені за багаторічну роботу на Луганському заводі й 25-річне життя в Донецькому краї, Іліодор Федорович викладає в книзі “Каменный уголь и железо в России”, виданій у С.-Петербурзі 1874 р. Робота присвячена технічним питанням: у ній наведені відомості про якість вугілля і залізної руди, указані відкриті на той час їх родовища в Донбасі, описані перші досягнення гірничозаводської промисловості. Багато сторінок присвячено історії Донецького краю [7, 39].

Закінчив свій життєвий шлях І.Ф.Фелькнер у Луганську. У метричній книзі Соборно-Миколаївської церкви за 1895 р. є запис про те, що “25 квітня помер, а 27 квітня похований дійсний статський радник Іліодор Фелькнер у віці 66 років, помер від запалення легенів” [3, 139]. На жаль, Свято-Миколаївський собор був зруйнований, не збереглась і могила І.Ф.Фелькнера.

Таким чином, Іліодор Федорович Фелькнер залишив помітний слід в історії Донецького басейну як провідний учений, інженер-практик, громадський діяч, письменник. Він віддав свою життєву енергію, розум, творчість, громадянське сумління славетному Донецькому краю.

Література:

1. Російський державний історичний архів (РДІА, м. С.-Петербург). – Ф.37. – Оп.11. – Спр.487.

2. Російський державний історичний архів (РДІА, м. С.-Петербург). – Ф.37. – Оп.11. – Спр.1710.

3. Темник Ю. Столетнее горное гнездо. Луганский завод. – Т.III. – Ч.II. – Луганск: Благовест, 2001. – 286 с.

4. Тиме И. Очерк современного состояния горнозаводского дела в Донецком бассейне. – СПб., 1889. – 191 с.

5. Труды VII съезда горнопромышленников Юга России, бывшего в городе Харькове с 10 по 27 ноября 1882 года. – Харьков, 1883. – 207 с.

6. Фелькнер И. Вопросы русского землевладения. – К., 1895. – 175 с.

7. Фелькнер И. Каменный уголь и железо в России. – СПб., 1874. – 185 с.

8. Фелькнер И. Об усовершенствованиях по горной механике. – СПб., 1869. – 256 с.

9. Фелькнер И. Спутник механика-строителя. – Харьков, 1853. – 301 с.

10. Фелькнер И. Станки и орудия для обработки металла. – СПб., 1868. – 268 с.

Довнар Г.С.,
Член НСПУ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЕТОПИСЬ ЛУГАНЩИНЫ

Откровения писателя

Это не отчет, не исповедь, не самореклама, это – искреннее желание излить свою глубочайшую любовь к родному краю и сердечную благодарность его народу за героичность в трудах и боях.

...Когда я в июне 1938 года прочел Постановление Верховного Совета СССР о выделении Луганской области из Сталинской, ныне Донецкой, мне миновало 13 лет.

А жил я тогда на Херсонщине, в совхозе «Більшовицький Наступ» (с. Борозенское). Зайдя в библиотеку, увидел на полке книжку писателя Петра Гаврилова «Луганцы». Читал я ее запоем – и уже тогда на всю жизнь влюбился в бессмертные образы Ворошилова, Пархоменко, Артема и многих других непридуманных героев - настоящих борцов за власть Советов.

Особенно поразил меня героический переход от Луганска до Царицина более 80-ти эшелонов луганцев под непрерывным обстрелом приглашенных на Украину националистами немецких оккупантов и белокозацких войск.

Пожалуй, именно эта книга сыграла решающую роль во всей моей дальнейшей судьбе. Когда я после Великой Отечественной войны, с которой возвратился инвалидом, окончил в 1950 году Одесский госуниверситет, и при распределении мест работы мне предложили на выбор несколько областных центров, я, не задумываясь, назвал Луганск – и вот уже 58 лет являюсь влюбленным в него и его славных труженников луганчанцев. Именно потому и рассказ мой будет носить не совсем обычный характер. Я постараюсь рассказать, каким встретил меня этот город, какое произвел первое впечатление, как благодаря его труженикам менял свой облик, постепенно завладевая моим сердцем и всем моим скромным творческим дарованием.

А начиналось наше знакомство так.

У меня в кармане лежало назначение в расположенную в центре города женскую СШ №2. Но вначале надлежало предъявить назначение в городской отдел образования. А заведующий отделом, опытный педагог Старцев, сразу ошарашил меня:

– Какая там Вторая? Это - «женский монастырь», а вас ждет «рабочая братия» в школе №16 в Каменном Броде.

– Это село? – испугался я.

– Было село, а сейчас это самая историческая часть города.

У городского парка им. 1 Мая сел я в старенький скрипучий трамвай. Перемахнули мы мостик через Луганку и покатили длинной извилистой улицей между самыми настоящими украинскими хатами – мазанками с забрызганными грязью стеклами, ведь асфальта тут и в помине не было. Считал я остановку за остановкой, а душу все более обволакивал горький осадок: «В какой же город ты, друже, приехал?»

Наконец трамвай, обогнув большую, заросшую высоким бурьяном площадь, остановился перед трехэтажным зданием.

– Школа номер шестнадцать! – объявила кондуктор.

Здесь и потянулись мои трудовые будни учителя украинского языка и литературы.

А в Одесском областном издательстве уже готовилась к печати моя первая повесть «Коли серця запалити» – о тружениках моего родного зерносовхоза.

Педагогическая деятельность моя с превых дней работы пошла успешно и интересно. Я сразу влился в учительский коллектив, полюбил своих ребят, – а это были дети рабочих паровозостроительного, патронного заводов, швейной фабрики, многие без отцов, сложивших головы в боях с фашистами, – они взаимно полюбили меня за интересные рассказы по программе и вне программы.

Вскоре, на одном из занятий нашего учительского политкружка побывал секретарь Каменнобродского райкома партии бывший фронтовик Лебедев. Он был искренне поражен моими познаниями в вопросах марксистской философии и после занятий сразу же спросил:

– Вы коммунист?

– Пока комсомолец, – говорю.

– Подавайте немедленно заявление о приеме в кандидаты.

А через год я уже был кандидатом в члены КПСС, пропагандистом, вел семинарские занятия по философии в Университете марксизма-ленинизма при обкоме партии. А еще через год, когда директорство школы принял бывший секретарь обкома комсомола Александр Николаевич Костин, он пожелал видеть меня своим завучем.

В 1952 году в Одессе вышла моя упоминаемая выше книга, получившая несколько положительных рецензий в местных газетах и в «Літературній Україні». Меня снова потянуло за письменный стол. Обдумывал тему новой книги.

К моему счастью, совсем рядом со школой находилась улица, ведущая от легендарного паровозостроительного завода к нашей площади. В одном из домов на ней в годы революции 1905 года снимали квартиру Климент Ефремович Ворошилов и его друг Дмитрий Константинович Паранич. Сейчас же там находился музей Ворошилова, а заведовал им тот самый старый революционер Паранич. Этот музей и такой собеседник в нем пробудили во мне память о «Луганцах» П. Гаврилова, и уже через год я написал повесть «Гудки зовут» – о событиях на заводе и всей Луганщине в 1905г.

Через многие годы, к 100-летию первой русской революции, я написал еще две повести (разумеется документальные, с действительными именами героев) и соединил их в роман «Донбасс в огне», который издан в Луганске в 2005 году.

Луганск навсегда ввел меня в литературу и вооружил неисчерпаемой темой своей героической истории. Да и сам город, напоминавший мне ранее большой рабочий поселок, быстро менял свой облик: асфальтировались и освещались все новые улицы, в том числе и в Каменном Броде, как грибы после дождя вырастали многоэтажные корпуса жилых домов, где многие сотни рабочих семей получали (совершенно бесплатно!) благоустроенные квартиры. Появились новые улицы, замечательные гостиницы, кинотеатры, школы, детские сады. До этого времени центральную часть города составляли по существу две старые, как сам Патронный завод, положивший в 1795 году начало городу, улицы Ленина и Карла Маркса, бывшие Петроградская и Казанская, застроенные преимущественно двухэтажками.

В южном направлении, в сторону легендарной Острой Могилы, город заканчивался улицей Степной, за которой действительно простиралась степь и на которой главным по красоте и размерам возвышался знаменитый на весь город дом известного дельца Васнева. За несколько лет до выделения Луганской области по этой улице, как и по Петропавловской (ныне Артема), пошел первый трамвай, и улица получила название имени Тараса Шевченко. Вокруг возвышающейся от Дома Васнева площади, названной Красной, один за другим стали вырастать здание клуба им. Маяковского, многих жилых домов, а с моим приездом в город на самой вершине возвышенности площади началось строительство Дома техники, превосходящего по своей архитектурной красоте и Дом Васнева. И каждый раз, возвращаясь из центра в свой Каменный Брод, я все более чувствовал, что это – мой единый город с одинаково дорогими для меня и центром, и окраинами.

В начале 1954 года я почти одновременно получил два заманчивых приглашения: одно – на должность заведующего отделом культуры и школ областной украинской газеты «Прапор перемоги», второе – в аспирантуру Киевского методико-педагогического института при Академии наук Украины (там меня знали по многим частым методическим разработкам в журнале «Українська література»).

Поскольку моей заветной мечтой было стать журналистом и писателем, к тому же Луганск по-отечески принял и оценил как меня, так и мою женушку – состудентку Екатерину Иосифовну, прибывшую через пару лет по месту назначения мужа, верх взяло первое предложение: я полностью отдался Луганску.

Работа в редакции принесла мне неописуемое удовольствие. Передо мной словно открылся весь мир. А что уж говорить о самом Луганске и всей Луганщине, более того – обо всем Донбассе, во всех областях которого началось в то время строительство комсомольских шахт. На Донбасс со всей Украины по путевкам комсомола повалила молодежь, жаждущая романтики и подвига. Во всем Донбассе сооружалось более 30-ти новых шахт, из них более 10-ти - на Луганщине. Разве мог журналист, молодой писатель остаться равнодушным к такому благородному патриотизму? Часто ездил в командировки, ночевал вместе с посланцами комсомола в молодежных общежитиях, спускался с ними под землю, мерял штреки, зорко присматривался к работе проходчиков, забойщиков, купался в шахтерской бане, питался в горняцской столовой, присматривался ко всему укладу жизни и быта молодых горняков.

Конено же, приходилось видеть и немало такого, что огорчало и шахтеров, и, разумеется, меня. Особенно удручал быт молодых парней и девушек, отсутствие должного внимания к ним в нерабочее время. Вышел шахтер на-гора и, как говорится, с глаз долой, занимайся, чем хочешь, отдыхай, как умеешь. И процветали выпивки, драки, разврат и прочие негоразды. Это была вопиющая проблема в прекрасном благородном деле. Она позвала меня к остропроблемной повести «Шахтар вийшов на-гора».

Как раз к этому времени Союз писателей Украины объявил конкурс на лучшее литературное произведение на тему шахтерского труда. И какую же радость принесло мне известие, что моей повести присуждена самая высокая премия, и в 1959 году она вышла в Гослитиздате Украины отдельной книжкой, только под названием «У шахтарську сім’ю», поскольку немало жизненного негатива из нее было изъято.

В 1956 году весь Союз потряс почин бригады забойщиков Николая Мамая с шахты № 2 «Северная» треста «Краснодонуголь». Все члены бригады приняли обязательство в каждую смену выдавать из лавы угля на одну тонну больше нормы. Простое, доступное, легко выполнимое, всем понятное обязательство: каждый член бригады дает ежедневно одну сверхплановую тонну уголька, 20 членов бригады – 20 тонн дополнительного топлива в день – 500 тонн в месяц – пять эшелонов в год!

Именно своей простотой, доступностью и завидной результативностью подобная форма соревнования захватила все трудовые коллективы, и не только шахтерские, а всех видов производств. В точности, как 20 лет назад, вся страна работала по почину нашего славного земляка Алексея Стаханова, так теперь раскатился по Союзу Мамаевский метод работы.

Это была новая трудовая доблесть и гордость Луганщины, которая не могла не отразиться в литературе. В первых номерах журнала «Прапор» (г. Харьков) публикуется моя повесть «Товарищі в борні», отображающая возникновение и распространение мамаевского движения. Через год она выходит отдельной книжкой в Луганском издательстве под названием «Друзі поруч».

В 1965 г. миновало 30 лет со времени зарождения Стахановского движения, которое продолжало жить и в те годы.

«Стахановские методы работы», «трудиться по-стахановски», «стахановские школы», гордое звание «стахановец» – это были термины и словосочетания, которые навсегда вошли в народный обиход.

Редакция издательства «Донбасс», будучи верной главному завету А.М. Горького сделать человека труда главным героем литературы, предложила мне написать художественно-документальную повесть о возникновении стахановского движения. Это было моё, луганское, потому я с радостью согласился.

К моему счастью, к тому времени еще были живы почти все герои: сам Алексей Григорьевич, проживавший и работавший в г. Торез Донецкой области; а на родине движения, в бывшем поселке шахты «Центральная - Ирмино», - его друзья и последователи: Петр Синяговский, Дмитрий Концедалов, Гаврила Борисенко и главный вдохновитель движения на шахте, бывший парторг ЦК ВКП (б), Константин Григорьевич Петров. К тому же жила и здравствовала шахта, носящая теперь имя Сталина.

Я встретился с каждым из этих героев и дословно записал их рассказы, подробно ознакомился с горой очерковой литературы, в заключение опустился в шахту, чтобы, как говорится, побывать самому в шахтерской шкуре, и засел за работу. Я был готов написать целый роман, однако в издательстве была запланирована повесть, притом объемом не более пяти печатных листов, и даже название уже было задано – «На бистрині».

Книжка вышла ко Дню шахтера 1968г., на 10-м году моей работы уже в должности главного редактора Луганской студии телевидения, к которой я прирос душой не менее, чем к самой Луганщине.

Хвалебные рецензии на книгу утвердили во мне и без того созревающее желание посвятить этому историческому пласту в трудовой жизни Луганщины добротный литературный памятник.

Однако новый заказ издательства, которое регулярно вело свой горьковский цикл «История трудовых коллективов», вынудил меня отложить свой замысел на неопределенное время. А сейчас я усердно принялся за изучение трудовой биографии коллектива Луганского завода угольного машиностроения им. А. Я. Пархоменко. И снова – встречи с ветеранами, изучение документов, посещение собраний, заседаний парткома, завкома профсоюзов, комсомольского комитета. Особенно много дали мне рассказы ветеранов Ильи Винокурова, Кирилла Гусарева, Мирона Дулина, Романа Ткаченко, Александра Фадеева, Герасима Ромадонова и многих других, чьи судьбы сливались здесь на заводе в одну большую судьбу. Так и назвал я свою повесть, которая вышла в издательстве «Донбасс» в 1972 году, – «Большая судьба».

Главная особенность моего литературного мышления и воплощения его в жизнь – человек труда, притом труда коллективного, созидательного, творческого, приносящего добро и радость самому труженику и всему обществу. Луганск и Луганщина именно потому и пленили мою душу и сердце, что здесь и живут, и работают именно такие люди, герои, имена которых хочется запечатлеть, возвеличить, увековечить для потомков. Очень люблю, чтобы мои герои носили не вымышленные, а собственные имена, и события были не придуманные для пущего интереса, а действительные.

Как, к примеру, было не восхищаться, слушая рассказы ветеранов фронтового госпиталя 1827, сформированного буквально в первые дни Великой Отечественной войны в нашем рабочем городе Алчевске (бывшем Ворошиловске). Это были наши бывалые и молодые врачи, медсестры и санитарки – Эсфирь Львовна Гурович, Николай Иустинович Барнет, Петр Матвеевич Садоков, Таиса Симанько, София Кулага, Галина Чернышенко и многие другие. Разумеется, в ходе войны к ним приходили врачи и сестры из многих других городов.

Госпитальный быт в ходе войны мне не надо было изучать: сам дважды отлеживался в полевых госпиталях и на себе прочувствовал сердечную заботу медиков. Поэтому и писал о них с небывалым чувством уважения и любви. И моя книга о них «Солдаты милосердия» (Донецк, «Донбасс», 1987г.) была воспринята и героями, и читателями с большой благодарностью.

В 1981 г. я отпросился на год в творческий отпуск с целью осуществить свою мечту написать роман о Стаханове, его товарищах, отразив в нем все историческое значение стахановского движения для страны, и более глубоко и детально отразить личную жизнь Алексея Григорьевича, которая, как оказывается, была у него далеко не «сладкой». Сочетать же исполненние этого замысла с работой на телевидении, которой я отдавался сполна, было почти немыслимо.

Теперь, выходя на прогулки в перерывах между сидением за письменным столом, я будто впервые осмысленно увидел свой город. Боже мой! Это был розросшийся вширь во все стороны совершенно новый, красивый, современный город едва не с полумиллионным населением, с широким проспектом – главной улицей Советской. От нее по обе стороны возвышались высокие красавцы дом: и жилые корпуса, и гостиницы, и магазины, и библиотека, и театры, и научные институты, и больницы, и, конечно же, всякие государственные службы. А с севера на юг улицу Советскую пересекала не менее широкая, ровная, красивая улица Оборонная, тянущаяся до самого легендарного кургана Острая Могила.

Ласкают глаз высокие, необычной архитектуры здания Железнодорожного вокзала с высотной гостиницей, автовокзала, нового драмтеатра, Краеведческого музея, цирка, областной библиотеки, медицинского городка, Сквера-парка им. 30-летия ВЛКСМ (ныне им. «Молодой гвардии»). Также впечатляет площадь Борцам революции, протянувшаяся от классической колоннады со многими сотнями увековеченных на мраморе имен борцов за власть Советов до центральной площади города, носящей имя Героев Великой Отечественной войны.

А какие жилые кварталы со всеми жизненно важными службами выросли в северной и южной частях города! Сколько тысяч семей получили там благоустроенные, со всеми удобствами квартиры!

Обо всем не расскажешь, всего не опишешь. Как же быстро ты, родной город, рос, красивел в те годы, сколько радостей приносил своим труженникам – луганцам!

Над романом о Стаханове я работал усердно и с небывалой влюбленностью в своих героев. И, как оказалось, не напрасно. Летом 1982 г. наша писательская организация почти в полном составе (а было нас тогда 18 членов Союза) была вызвана на творческий отчет перед правлением Союза писателей СССР. Мой роман на этом отчете получил самую высокую оценку от наиболее авторитетных литературоведов и утвержден для издания в Москве к 50-летию Стахановского движения.

Первоначально он был опубликован в журнале «Донбасс» под заглавием «Там, на шахте Ирминской»(№№4,5 1982г.), а в 1985 г. вышел в издательстве «Советский писатель» в Москве под названием «Делись огнем». В том же году по авторскому сценарию романа Луганский русский драмтеатр осуществил постановку спектакля под этим же названием, который был дважды показан (в записи по Центральному телевидению).

Роман «Делись огнем» переиздавался уже дважды. Первый раз - издательством «Донбасс» в 1989 г., и второй - луганским издательством «Янтарь» в 2005 г. к 70-летию Стахановского движения.

Самым же главным и объемным моим творением документально-художественного жанра является роман в повестях «Луганцы», написанный по заказу дирекции и парткома патронно-машиностроительного завода им. Ленина к 200-летию г. Луганска, начало которому завод и положил.

Благо, я уже тогда вышел, как говорится, на заслуженный отдых после «пятилетки» руководства нашей областной писательской организацией (1983-1988). Разумеется, я с радостью принял это предложение, ведь это было мое – писать о действительных деяниях конкретных, невымышленных героев. Это была любимая работа над художественным учебником истории родного края и города, которым я отдал полвека своего честного труда и искренней любви.

Мне выдали пропуск и зачислили на штатную должность инженера техинформации. И началась эпопея очень нелегкого, но упоительного для меня труда. Я изучил все материалы богатого заводского музея, личные дела многих руководящих, инженерных и простых тружеников, побывал в длительной командировке в Ленинградском центральном историческом архиве. Затем на долгие месяцы засел в Луганском областном архиве, где оказалось не меньше интересных документов, которые открывали передо мной новые и новые страницы истории, как завода, так и города, и всего Донецкого края, подчиненного в то время заводской дирекции.

Параллельно я писал новые и новые повести романа, которые из номера в номер публиковались в заводской газете «Передовик труда» (ныне «Луганский завод»).

Через два с половиной года книга была готова к печати. А название ее – «Луганцы» – вошло в мое сознание, как мне кажется, еще с того далекого 1938 года, когда я прочел повесть под этим названием П. Гаврилова, которая почему-то бесследно исчезла из нашей литературы после первого же издания.

Мой роман «Луганцы» вышел в издательстве «Донбасс» в 1994 году. Оплатил его издание в те первые годы сумбурной перестройки в сумме 1 миллиарда карбованцев сам завод (директор Энгельс Иванович Новохатко).

Книга встретила, как и следовало ожидать, положительные отклики. Наиболее глубокой и аналитичной была статья доктора исторических наук, профессора Н.Г.Гончаренко «Два века истории нашего края» («Луганская правда» 16 июля 1996г.).

15 сентября 1995 г. по решению Горсовета за заслуги перед городом и по случаю его 200-летия автору романа «Луганцы» было присвоено звание «Почетный гражданин города Луганска»

По решению Луганского областного Совета и облгосадминистрации роман «Луганцы» переиздается по случаю 70-летия области (издательство «Янтарь»).

Историю творит человек. Именно эта святая истина и легла навсегда в основу моего творчества.

В 2000 году мы в содружестве с поэтом и спортсменом Владимиром Волковым подготовили и издали необычную книгу «Отцы и правнуки Луганска» (история города в людях). Необычна она по своему строению: каждому герою в ней отведена одна страница, на которой помещена фотография героя, сжатое описание его заслуги, и завершает эту композицию дружеский шарж. К примеру, Владимиру Далю посвящены такие строки:

Он – «где родился, там и пригодился»,
Всю жизнь трудился в поте, не по - пански,
И город свой, что вечно ему снился,
Прославил на весь мир
Казак Луганский.

А вот строки для бывшего долгие годы председателем Луганского городского совета Георгия Семеновича Петрова:

В теченье двух десятков лет
Он возглавлял Луганский горсовет
И хорошел наш город год от года
От центра и до Каменного Брода:
Был полон радости, уюта и веселья,
Но главным торжеством в нем были -
новоселья.

Книга содержит более 250 страниц. А это значит, что она отдает дань уважения четверти тысячи лучших отцов и прадедов нашего родного Луганска более чем за 200 лет его существования.

Такую же роль играет и книга «Это – наша история» (Луганск, издательтво «Світлиця», 2003 г.), автором-составителем которой являюсь опять-таки я. Она содержит в себе расширенные очерки с фотографиями обо всех почетных гражданах города, начиная с 1965 г., когда это звание было учреждено.
Подобной, только еще более расширенной по количеству героев, является также книга «Слушайте, потомки!», автором-составителем которой по просьбе Городского совета ветеранов довелось быть также мне (Луганск, изд-во «Світлиця», 2005г.). Подзаглавие книги гласит: «Говорят фронтовики Луганска», и обращена она, прежде всего, к молодому поколению.
Таков, примерно, мой творческий вклад в художественно-документальную историю моих родных Луганска и Луганщины. Даже те чисто художественные произведения, которые я не упоминал в этой своей исповеди, – а это романы «Головченки», «Дорога без кінця», «Гарячий екран» и другие, – в основе своей посвящены событиям и людям, и проблемам именно нашей области, которая наполнила всю мою жизнь.

Август 2008 г.

Журавлева Т. Л.
Луганский государственный
институт культуры и искусств.

ЖИЗНЬ В КИНЕМАТОГРАФЕ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА.

В истории кинематографа оставлено много славных страниц режиссерами, операторами, актерами – уроженцами Луганской области. Однако многие из этих имен не известны до сих пор широкой публике, и их жизнь и творчество требуют глубокого исследования. У истоков отечественного кинообразования стоял выдающийся ученый, основоположник отечественного киноведения, страстный энтузиаст киноведческой науки, талантливый организатор Николай Алексеевич Лебедев.

Николай Алексеевич Лебедев – киновед, педагог, профессор (1940), доктор искусствоведения (1963), Заслуженный деятель искусств России (1968), ректор и один из основоположников ВГИКа родился 24 октября 1897 в Попасной Сватовского района Луганской области. В те годы Попасная превращалась в большой железнодорожный узел, на станции был построен железнодорожный вокзал, вагонное и локомотивное депо. Позже будут построены завод силикатного кирпича, паровая мельница, стекольный завод, три школы, клуб, библиотека, вагоноремонтный завод, и в 1938 году Попасной будет официально присвоен статус города.

Начинал свой творческий путь Николай Алексеевич как журналист. В 1917-1918 годах был сотрудником газеты «Известия», а в 1918-1919 работал в РОСТА, печатал статьи, заметки и рецензии.

В кино Н.А. Лебедев пришел в 1921 году, в волшебное время «Великого немого». Его статья, напечатанная 14 июля 1922 года в «Правде» вызвала горячие дискуссии. В своей многогранной деятельности в области кино Лебедев во многих вопросах был первооткрывателем. В двадцать пять лет он уже организатор и редактор журнала «Пролеткино» (1923 год). Совместно с режиссером Владимиром Алексеевичем Ерофеемым организовал выпуск газеты «Кино» (1923-1924), печатал статьи и рецензии по вопросам кинематографа в «Правде», «Рабочей газете», «Театральной Москве». В 1924-1926 годах Н. Лебедев – член правления и первый секретарь Ассоциации революционного кинематографии (АРК), а также ответственный редактор теоретического ежемесячника «Киножурнал АРК»

В 1924 году выходит брошюра Лебедева «По германской кинематографии» [5], отразившая его рано возникший и никогда не ослабевавший интерес к кинопроцессу в Германии и, особенно, к развитию там просветительного кино. Лебедев знал Германию не понаслышке: с 1925 по 1927 он жил в Берлине, а в период с 1923 по 1929 годы совершил несколько киноэкспедиций. О первой из них, в 1923 году, он напишет в воспоминаниях: «Убежденный, что при социализме эти виды кинематографа должны играть неизмеримо большую роль, чем в капиталистическом обществе, я, естественно, проявил к Культурабтайлунгу особый интерес; неоднократно бывал в его ателье и лабораториях на Гётенерштрассе, просмотрел много фильмов, подолгу беседовал с одним из ее руководителей, автором книги “Немецкий учебный фильм в науке и обучении” доктором Оскаром Кальбусом. «...было очевидно, что и в этой области нам есть чему поучиться у немцев» [1].

Под влиянием Оскара Кальбуса и его книги Лебедев в 1927 году создал объемную историко-теоретическую работу «Культурфильма о внехудожественном кинематографе. Факты и замечания» - к сожалению, так никогда и не опубликованную. Во введении к главе, посвященной структурам научно-популярного кино, автор писал: «Из европейских государств Германия в области культурного кинематографа успела сделать больше всех; у нее накопился значительный и разносторонний опыт, и этот опыт может пригодиться нашей молодой кинообщественности» [6]. В своих научных записях Лебедев неоднократно возвращался к немецкому культурфильму: даже в своей последней книге, датированной 1974 годом, он анализировал точно подобранные примеры немецких выпусков «Вохеншау» двадцатых годов [3].

Николая Лебедева научно-популярное кино интересует не только теоретически: между 1925 и 1930 годами он – сценарист и режиссёр кинофабрики Культурфильм, в этот же период снимает шесть полнометражных документальных фильмов. Уже первый из них, «По Европе» (1926), представляет собой киноэкскурсию через всю Германию и Италию. Одновременно Лебедев зафиксировал и прокомментировал поездку в многочисленных записях: «Сложность заключалась в том, что, поскольку мы не разрешали снимать у нас иностранным операторам, буржуазные власти вряд ли разрешили бы снимать нашим, московским хроникерам. Поэтому был предложен такой план. Я выезжаю в две-три страны (предположительно в Германию, Францию, Италию) и организую там съемки силами тамошних операторов. В Германии я рассчитывал привлечь знакомого по поездке 1923 года сотрудника нашего торгпредства А.Лагорио; во Франции и Италии, по моим сведениям, имелись операторы-коммунисты, которых можно будет привлечь к работе. Проявлять материал и делать черновой монтаж предполагалось за границей. Окончательный монтаж должны были осуществлять в Москве. “Киноэкспедиция” рассчитывалась на три месяца. Расходы по картине... предусматривались в сумме около 10 000 руб. Поскольку съемки должны были вестись полулегально, под видом любительских, без официального разрешения властей, в затее был элемент риска: могли арестовать, выслать, отобрать снятый материал, могли быть неприятности по дипломатической линии и т.д.» [1].

Первые двенадцать дней съемки велись в Берлине, далее путь киноэкспедиции лежал (через Гамбург и Эссен) в Кельн, затем (на рейнском пароходе «Вильгельм II») – в Майнц, после чего – в Мюнхен и Лейпциг, и, наконец, после краткого привала в деревне, у крестьянина Эмиля Мюкке, через Потсдам – обратно в Берлин.

Лебедев явно стремился избежать любого риска, строго придерживался как действительных, так и предполагаемых предписаний, и действовал совершенно как путешествующий оператор-любитель, которого в ходе путешествия «по Европе» интересуют только «достопримечательности» и «идиллии». В Эссене он подчинился запрету на съемки со стороны заводов Круппа и был вынужден пользоваться цитатами (с указанием источника) из предоставленных в его распоряжение немецких рекламных фильмов. Даже показанные в финале кадры со Штреземанном, Лутером, Гинденбургом, Кронпринцем и Кириллом – русским претендентом на трон – взяты из немецкой «Вохеншау»; предположительно это относится и к кадрам, запечатлевшим демонстрацию коммунистов в Лустгартене, а также Тельмана и Штёккера. Еще более идиллично выглядят документальные съемки Лебедева в Италии, где уже пришли к власти фашисты. В его фильме перед зрителями предстает страна туристов, где даже бедность – и то привлекательна, где коммунисты на Капри могут всласть читать свою «Униту». Включенный в фильм краткий эпизод фашистского парада выглядит как вполне безобидное продолжение парадов королевской и швейцарской гвардии. Даже монтаж не расставляет задним числом необходимые акценты, а подзаголовки лишь называют то, что и так видно в кадре. И, тем не менее, как ни странно, впоследствии возник спор по поводу ряда эпизодов из этого фильма: Дзига Вертов еще до официального публичного показа фильма, нисколько не задумываясь о еще не зафиксированных на тот период авторских правах, просто-напросто вставил несколько фрагментов из него в свой фильм «Шестая часть мира». Лебедев пробовал бороться с ним, написав жалобу в ЦК Профсоюза, и сумел добиться того, что Вертов изъял из своего фильма вмонтированные лебедевские кадры.

В Берлине Лебедев познакомился с Владимиром Семеновичем Нильсеном, пригласил быть оператором своего фильма, уговорил вернуться в Москву. Вскоре В. Нильсен стал известным оператором, снимавшим фильмы «Октябрь», «Веселые ребята», «Цирк» и многие другие, основал во ВГИКе кафедру операторского мастерства, выпустил первый учебник.

В 1929 году Лебедев вместе с оператором Иваном Беляковым снял этнографический фильм-экскурсию, сохранивший и по сей день свою актуальность – «В стране Нахчо (Чечня)». Здесь Лебедев стремится с помощью документальных кадров не просто поведать об «экзотически дикой» горной местности и ее людях, но и содействовать искоренению опасных застарелых предрассудков, способствовать русско-чеченскому добрососедству при новом общественном строе. Картина начинается с вопроса из уст чеченца с хмуро-гордым взглядом: «Что вы знаете о нахчо – этом трехсоттысячном народе, который вы называете чеченцами?» В ответ раздаются известные клише: лозунг «Чечня – разбойничье гнездо», которым генерал Ермолов в 1864 году оправдывал жестокое «замирение» этого кавказского региона, или строка из «Колыбельной» Лермонтова, в которой пугают ребенка: «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал» – и далее мрачно-романтические клише в том же духе из игрового кино. «Всё – вздор», – говорит старый чеченец, и с этого момента начинается демонтаж этих ложных образов и представлений при помощи документальных кадров, аутентичных чеченской действительности. Картины суровой жизни горного народа, который борется за существование в отрезанной от остального мира местности, разводя овец и обрабатывая шерсть. Народ, живущий в патриархальных традициях ислама и суфизма, но перед которым теперь возникли обнадеживающие перспективы преодоления отсталости. Ведутся работы по мелиорации, строятся больницы, школы, в которых неграмотные до сих пор чеченцы могут осваивать свою только что созданную письменность. Чеченские женщины эмансипируются, требуют права голоса для себя, а для своих детей – возможности получить образование. Чеченцы упраздняют кровную месть и прокладывают дороги для связи с окружающим миром. Пропагандистские намерения и некоторая наставительно-миссионерская позиция автора видны невооруженным глазом, но видна и просветительская вера в прогресс, которая в те времена в основном и определяла работу над культурфильмами. «В стране Нахчо» нашли свое отражение как идеи интернационально-революционного братства, которые (начиная с 1934 года) были жестоко подавлены сталинским тоталитаризмом, так и характерные для российского кино 20-х годов фактографические тенденции.

В 1926 году в связи с объединением всех кинопроизводственных предприятий студия «Культкино» была ликвидирована. Николай Лебедев все годы работы на студии педантично собирал материал по истории развития советского культурфильма. В его архивах сохранилась документация киностудии «Культкино»: протоколы, заявления, планы, таблицы, списки.

В 1930-1933 годы Николай Алексеевич учился в Институте красной профессуры литературы и искусства. По окончании института он защищает диссертацию «О специфике кино». Эта работа была издана отдельной книгой, переведена на ряд иностранных языков и является одним из первых исследований по социологии киноискусства.

С 1931 года Николай Алексеевич Лебедев начинает преподавать во ВГИКе, а с августа 1934 года становится ректором института. В 1934-1936 и 1955-1956 годы Н.Лебедев был директором института; преподавал также в ГИТИСе (в 1937-1939 был его директором). За годы работы Лебедева на посту ректора во ВГИКе произошли многие изменения. В 30-е гг. в кинематографическом вузе постепенно сформировалась та структура обучения, с которой он вошел в новейшее время. В 1931 г. открылась кафедра кинопублицистики, при ней был создан "Кабинет экспериментального киноведения" и, по инициативе Сергея Комарова, первая в мире фильмотека (500 отечественных и зарубежных фильмов), составившая впоследствии основу зарубежной коллекции Госфильмофонда. В 1938 году свою регулярную деятельность начинает художественный факультет, готовящий художников игрового и мультипликационного фильма. Попытки организовать систематическую подготовку киноведческих кадров относятся еще к двадцатым годам. В тридцатые исследователи кино готовились уже в аспирантуре. Начало систематической работе киноведческого факультета было положено в 1945 году, и создан он был по инициативе и благодаря организационным усилиям профессора Н.А. Лебедева.

Н. Лебедев был активным членом Союза кинематографистов и Совета по кинообразованию. Его мысли об истории отечественного кино вошли в «Очерк истории кино СССР. Часть 1. Немое кино», который он выпустил в свет в 1947 году. Удивительно, что столь своенравная книга могла появиться в послевоенное время, и не случайно, что вскоре она была изъята из многих библиотек.

В 1947-1955 годы Н. Лебедев работал в Институте истории искусств АН СССР. На протяжении практически всей своей творческой биографии он был одним из ведущих идеологов официального отечественного киноведения. Лебедев является автором ряда глав монографий "Очерки истории советского кино", вышедших в трех томах, первых трех выпусков сборника «История кино СССР», «Краткой истории советского кино».

В 1957 году Николай Алексеевич возглавлял кафедру истории и теории кино, был научным руководителем многих будущих ученых-киноведов. Его аспирантами были Н. Милев (будущая звезда болгарского киноведения), М. Власов, Ю. Мартыненко, Л. Зайцева, В. Турицын, Ю. Усов. Николай Алексеевич Лебедев всегда отличался широким кругом интересов: был историком и теоретиком кино, его волновали не только судьбы отдельных мастеров и их произведений, но и кинематограф в целом – «от студии до зрительного зала». Для него кино – это не отдельные фильмы, а процесс или, как теперь бы сказали, коммуникативная цепь.

Именно Лебедев осознал и доказал, что кинопросвещение молодежи – долг киноведов. В 1966 году в многотиражке ВГИКа «Путь к экрану» он справедливо сетовал, что «еще почти не началась работа по включению киноведов в отделы культуры, в систему проката и кинофикации, в педагогические вузы, где давно назрела необходимость в преподавании истории и теории кино» [2, с.164].

В 60-е годы Николай Алексеевич Лебедев выступил первопроходцем медиаобразования, сочетая в себе педагога и искусствоведа. Он не только преподавал историю кино, но был еще и отличным организатором, сумел убедить руководство Союза кинематографистов в необходимости создания при Союзе сначала совета по изучению кинозрителей, потом – Совета по кинообразованию. В 1967 году Совет по кинообразованию в школе и вузе при Союзе кинематографистов был создан и на общественных началах возглавлялся Н. А. Лебедевым. С первых же дней своей работы Совет попытался объединить усилия медиапедагогов-энтуазиастов из разных городов страны. Было налажено сотрудничество с Министерством просвещения, Академией педагогических наук и Государственным комитетом по кинематографии, в частности, по линии помощи в создании и публикации учебных программ, пособий, распространения практического опыта, организации семинаров и конференций. Начиная со второй половины 60-х годов, такого рода конференции проходили в Москве, Таллине, Алма-Ате, Ереване, Тбилиси, Петербурге, Киеве, Кургане. В 1975 году в Москве прошла знаменательная международная консультационная встреча по кинообразованию, несколько позже – совместные семинары российских, немецких и венгерских медиапедагогов. В 60-х - 70-х основной научный интерес Н. А. Лебедева был сфокусирован на проблеме «Кино и зритель». «На разных участках этой цели, – писал Н.А.Лебедев, – в нее в той или иной мере включается кинокритика и кинотеория. До недавнего времени все внимание последних сосредоточивалось на первых двух звеньях – создателях фильма и самом фильме. И если мы, киноведы, хотим быть активными участниками кинематографического процесса, то должны заниматься не только анализом фильмов, но и их экранной жизнью, проникновением их в массы, результатами воздействия на мысли и чувства» [2, с.367]. Ученый приходит к грустному выводу: «Отсюда засилье на экранах пустопорожних, бессодержательных, нелепых фильмов. Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека – смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость» [2, c.366].

Работая над проблемой «Кино и зритель», Николай Алексеевич обращает внимание на важность массового кинообразования: «Если хорошие фильмы воспитывают вкус, а плохие – развращают и портят его, то и наоборот, зрители с развитым вкусом требуют от кинематографа умных и содержательных картин, а человек, воспитанный на дурных образцах, удовлетворяется подделками под искусство, суррогатами его» [2, с.348]. Лебедев считал, что «особо должна быть выделена проблема «Кино и дети, кино и школа», ибо от правильного или неправильного ее решения будет в огромной степени зависеть «эстетический потенциал» большинства кинозрителей» [2, c.414]. Он ссылался при этом на «огромный удельный вес среди посетителей кинотеатров подростков и молодежи до двадцати лет. При недостатке жизненного и эстетического опыта им трудно отличить правду ото лжи, подлинное чувство от сентиментальности, истинную красоту от подделки. В их эстетическом воспитании кинематограф мог бы играть положительную роль, показывая лучшие классические и современные произведения киноискусства» [2, с.368].

В «Заметках на тему «Кино и зритель» [3] Н. А. Лебедев выделил семь основных групп кинозрителей, признавая, что его схема – не более чем рабочая гипотеза, а границы между категориями подвижны и текучи. Заслугой Николая Алексеевича был выбор основного критерия: «Главное же, что необходимо выяснить, это эстетическое отношение каждой категории зрителей к кинематографу, иначе говоря, потенциальные возможности их восприятия произведений киноискусства. Я называю этот признак условно «эстетическим потенциалом» [2, c.376].

Николай Алексеевич своими книгами и статьями открывал дверь в волшебный мир киноискусства, ставя во главу угла не разрозненные фильмы (как в большинстве последующих книг по истории кино), а творчество авторов. Этот принцип стал краеугольным камнем отечественного кинообразования 60-х – 70-х годов XX века. О. А. Баранов, С. М. Иванова, Г. А. Поличко, Ю. М. Рабинович, Ю. А. Усов, позднее – Г. М. Евтушенко, В. А. Монастырский, А. В. Федоров и другие педагоги исходили из того, что любое явление в истории искусства – это, в первую очередь, сами художники, и эта концепция в медиаобразовании продолжает «работать». Н. Лебедев был идеальным типом медиапедагога: он великолепно знал прошлое кинематографа, следил за настоящим, трезво оценивал обозримое будущее. Разработанные Н. А. Лебедевым принципы кинообразования в русле эстетической теории продолжают оставаться актуальными и ныне.

Он любил, понимал, ценил настоящее киноискусство, мечтал приобщить к нему всех. Наверное, не случайно кино занимало столь важное место в его семье: младший брат Алексей Алексеевич – известный документалист, дважды лауреат Госпремии; дочь Екатерина – киновед-редактор; зять Анатолий Ниточкин – оператор, режиссер.

Кинематограф был для Николая Алексеевича не службой, не подсобным материалом для научной карьеры, не бизнесом, а частью жизни. Н. А. Лебедев был награжден 3 орденами, а также медалями. Умер он 24 июня 1978 года.

Литература:

1. Лебедев Н.А. Берлин, 1923 год. // Искусство кино, 1973, № 10.- с. 135.

2. Лебедев Н.А. Внимание кинематограф! - М.,1974.

3. Лебедев Н.А. Заметки на тему «Кино и зритель» // Сов. Экран. – 1967. - № 11

4. Лебедев Н.А. КПД кинематографа. - М.,1978

5. Лебедев Н. А. По германской кинематографии. М.,1924.

6. Лебедев Н.А. Режиссер культурфильма. «По Европе» // Кинограф.- №9.,с.132.

Картавцев В.И.,
член Федерации
Фехтования Луганской области

ЛУГАНЩИНА СПОРТИВНАЯ

Перечень достижений ЛУГАНЦЕВ поистине неисчерпаем.

Значительны они и в спорте. Если посчитать количество только призеров Олимпийских Игр на одного человека, то Луганск непременно войдет в число самых спортивных городов мира.

Первым и единственным спортсменом, признанным лучшим спортсменом года в мире трижды подряд (1961, 1962, 1963 годы), стал луганчанин, «космический прыгун» - Валерий Брумель. Рекорд мира – 228см., установленный Валерием, держался около двадцати лет. Прошло более 40 лет, а рекорд Валерия Брумеля до сих пор считается результатом высокого мирового уровня. Уйдя из спорта после дорожно-транспортной аварии, Валерий Брумель стал писателем, драматургом.

БРУМЕЛЬ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 14 апреля 1942 года в с. Толбузино Читинской области. В десятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Луганск. Учился в средней школе № 17. В 2008 году благодаря Луганскому отделению НОК Украины (председатель Н.М. Кравченко) на стене школы установлена мемориальная доска о Валерии Брумеле. Недалеко от школы находился стадион имени Ворошилова (в настоящее время стадион “Авангард”), и Валерий начал заниматься в детской спортивной школе на стадионе. В 14 лет он устанавливает рекорд области по прыжкам в высоту среди взрослых, преодолев планку на высоте 181 см. В 1960 году в возрасте 18 лет Валерий устанавливает рекорд мира среди юниорров – 215 см. Это был результат высокого международного уровня. Валерий попадает в сборную команду Советского Союза для участия в Олимпийских Играх. В те годы мировым лидером по прыжкам в высоту был двухметровый американский спортсмен Джон Томас, который первым в мире преодолел планку выше 220 см., установив мировой рекорд – 222 см. На Олимпиаде 1960 года в Риме впервые встретились советские прыгуны с Джоном Томасом, которому пророчили победу в прыжках и золотую медаль. В итоге Джон Томас с трудом сумел стать лишь бронзовым призером. Чемпионом Олимпиады стал советский прыгун Роберт Шавлакадзе, преодолевший с первой попытки высоту 216 см. Второе место занял Валерий Брумель, преодолевший ту же высоту, но со второй попытки. Третьим был Джон Томас – 214 см., четвертое место занял также совесткий прыгун Виктор Большов, взявший ту же высоту, что и Томас, но затративший больше попыток. После Олимпиады Джон Томас и Валерий Брумель встечались в очных соревнованиях 17 раз. Из них 16 раз победа была на стороне Валерия. В том же олимпийском году Валерий превысил мировое достижение Томаса и за два года довел мировой рекорд до высоты 228 см. На олимпийских Играх 1964 года в Токио Валерий Брумель завоевал звание олимпийского чемпиона, первым привезя для Луганска олимпийские медали. По результатам ежегодного опроса мировых информационных агентств Валерий Брумель трижды подряд был признан лучшим спортсменом года в мире.

В 1965 году Валерий попал в автомобильную катастрофу, получил серьезную травму ноги. Ему грозила ампутация ноги. Два с половиной года продолжалось лечение. Более 30 операций перенес спортсмен. В это время курганский врач-травматолог Г.А.Илизаров разработал новую методику лечения травм. Брумель обращается к нему. Илизаров помог спортсмену поставил его на ноги. Валерий вновь приступает к тренировкам. Выполняет норматив мастера спорта, преодолев планку на высоте 208 см. Но травмированная нога не выдерживала больших нагрузок. С активными занятиями спортом пришлось расстаться. Валерий становится писателем, сценаристом. В 1969 и 1971 годах выходят его книги «Над планкой есть высота» (написана в соавторстве) и «Высота». На киностудии «Мосфильм» был снят фильм «Право на прыжок», одним из сценаристов был Валерий Брумель. Первый большой роман «Не измени себе» Валерий написал в соавторстве с писателем А. Лапшиным. Роман был издан и переведен на семь языков.

В 1987 году он был признан лучшим прыгуном мира за 75 лет.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью “За трудовую доблесть”, многими наградами мировых спортивных обществ и ассоциаций. В 1992 г. В. Брумель стал обладателем “Серебрянной каравеллы Колумба”, как лучший спортсмен планеты.

Валерий Брумель, окончил Московскую академию спорта, работал тренером-консультантом Федерации легкой атлетики России, был членом Международной Ассоциации Олимпийских чемпионов.

В 2003 году Валерия Брумеля не стало. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве.

Но все же Брумель был не первым спортсменом, который прославил Луганск на всесоюзной арене. После окончания войны восстановления разрушенного народного хозяйства в Москве была проведена всесоюзная спартакиада среди производственных коллективов. В спартакиаде принимали участие свыше 100 производственных коллективов со всех концов Советского Союза.

Первым чемпионом Всесоюзной спартакиады среди производственных коллективов по многоборью стал луганчанин Михаил Иванович Дюкарев.

Михаил Иванович представлял спортивный коллектив завода имени «Октябрьской революции». Восемнадцатилетним пареньком Михаил Иванович ушел на фронт. После окончания войны вернулся в родной город. Поступил работать на завод имени «Октябрьской революции». Физически крепкий парень поступил учиться на факультет физического воспитания педагогического института. Получил специальность преподавателя физкультуры. После 1950 года в нашей стране появился такой вид спорта, как современное пятиборье.

Современное пятиборье

Михаил Иванович увлекся сам этим видом спорта. Выполнил норматив мастера спорта СССР. Но, самое главное, он увлек заниматься пятиборьем молодых ребят, организовав секцию современного пятиборья в нашем городе. Сейчас Луганская школа современного пятиборья уже на протяжении более десяти лет лучшая в Украине. Школа воспитала чемпионов мира Владимира Дрюкова, Виталия Будовского, несколько призеров чемпионатов мира, Европы, международных турниров. Пятиборцы Луганщины приносят больше всех очков в суммарный зачет по всем видам спорта для области. На олимпийских играх в Пекине луганчанка Виктория Терещук завоевала бронзовую медаль среди женщин по современному пятиборью.

В это году нашему земляку Михаилу Ивановичу Дюкареву исполнилось 85 лет.

Почти одновременно с пятиборьем на Луганщине начал развиваться и еще один мужественный и прекрасный вид спорта – Фехтование.

Романтика юношества ребят военных и послевоенных лет рождения связана с героикой, с желанием скорей стать мужественным, отважным защитником Родины, способным защитить слабых, постоять за себя и друга. Этому в значительной степени способствовало состояние общества, общества победителей. Содействовало этому и воспитание примерами народных героев, литература, кино. С детских лет сказочные былинные герои - богатыри Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич и другие - привлекали нас тем, что они всегда вставали на защиту слабых перед сильным, даже чудищами. Позже добавились литературные герои советских авторов: Павка Корчагин, Тимур и его команда, герои Отечественной войны. Романы о рыцарях В. Скотта, мушкетеры А. Дюма и многих других авторов, в произведениях которых герои совершали невероятные поступки, сражаясь один против нескольких соперников и одерживая победы, защищая слабых и женщин. Особенно привлекали детвору поступки мушкетеров, подвиги русских офицеров, в которых на первом месте было благородство, верность долгу, данному слову, чести, дружбе. Юношей привлекала их отвага и бесшабашность. Поэтому и неудивительно, что во второй половине ХХ века стали, как грибы, расти различные спортивные секции, особенно, спортивных единоборств. В Луганске открылись детские спортивные школы, секции фехтования в спортивных обществах «Авангард», «Динамо», «Буревестник», «Спартак», «Зенит». Тренеры некоторых спортивных школ работали в обычных школах. В частности, в СШ №17, СШ №2, №44. Первыми тренерами по фехтованию в городе стали: Евгений Сыромятников, Борис Богомольный, Анатолий Бабек, Станислав Калабин. В 1960–1990-х годах в спортивных фехтовальных школах города и области ежегодно занималось более двух тысяч человек. Такое массовое увлечение фехтованием не могло, по закону перехода количества в качество, не привести к появлению целой плеяды лидеров различного уровня, от чемпионов и призеров всеукраинских турниров до победителей первенств СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. Сборная Луганской области по фехтованию в эти годы не опускалась ниже пятого места среди команд Украины, на равных сражаясь с такими мощными фехтовальными центрами, как сборные команды Киева, Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Донецкой областей. В историю спорта навечно записаны имена наших прославленных земляков: олимпийского чемпиона Владимира Смирнова, чемпионов мира Владимира Дрюкова, Сергея Миндергасова, Виталия Будовского, Сергея Кравченко, призера первенств мира, Европы, участницы Олимпийских игр Евы Выборновой. Были подготовлены около тысячи мастеров спорта СССР, и свыше двух тысяч кандидатов в мастера спорта. Но неоспоримо главным достижением фехтовального движения в городе стало спортивное, оздоровительное и воспитательное его значение: вида спорта и образа жизни. Фехтование – спорт, где настоящая отвага и скромность идут рядом, рука об руку. Ведь именно Луганские мушкетеры, братья-близнецы Валерий и Олег Шевцовы, из массы людей, находящихся в московском метро, не растерялись и спасли жизнь женщине, упавшей на рельсы перед приближавшимся с огромной скоростью поездом.

В одном ряду с выдающимися спортсменами, прославившими спортивную Луганщину, стоит воспитанник Луганской школы фехтования Владимир Смирнов. Владимир родился в г. Рубежное, здесь он, под руководством тренера Евгения Сыромятникова, делал первые шаги в фехтовании. А с 1972 по 1982 год заслуженный мастер спорта СССР Владимир Смирнов одержал множество выдающихся побед на фехтовальных дорожках мира. Он – неоднократный чемпион Украины, СССР, победитель Спартакиады народов СССР, двукратный чемпион мира, обладатель полного комплекта (золото, серебро и бронза) медалей ХХ Олимпиады в Москве (1980). Кстати единственный спортсмен, получивший олимпийские медали, выступая в различных видах фехтования – рапире и шпаге.

Владимир Смирнов трагически погиб в результате несчастного случая на чемпионате мира в Риме в 1982 году.

В 1985 году рубежане провели первый турнир памяти своего выдающегося земляка. С 2002 года этот турнир получил Луганскую прописку и статус Республиканского турнира. Традиционно турнир проводится в ноябре месяце, подводя итоги спортивного сезона и давая старт новому спортивному году.

Немало олимпийских медалей в копилку спортивных достижений области принесли представители легкой атлетики.

Кроме Валерия Брумеля олимпийские медали завоевали:

Татьяна Скачко – на Олимпийских играх в Москве (1980г.) Татьяна дважды улучшала олимпийский рекорд по прыжкам в длину. Но уровень соревнований был настолько велик, что этого ей хватило только для третьего места. Хотя слово «только» в этом случае не уместно. Ведь быть третьей в мире дано далеко не всем;

Ольга Брызгина, участница двух Олимпиад (Сеул–1988г. и Барселона–1992г.), выиграла три золотые медали и одну серебряную. Победила Ольга на дистанции 400 метров и в эстафете 4х400м в Сеуле, а в Барселоне была второй в беге на 400 метров и в составе эстафетной команды 4х400м заняла первое место;

Виктор Брызгин, супруг Ольги, стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Сеуле, в эстафетном беге 4х100м.

Ольга и Виктор окончили Луганский педагогический институт. Оба не расстались со спортом. Виктор работает в Областном совете «Динамо», а Ольга – инструктором спорткомитета облгосадминистрации.

Ольге и Виктору Брызгиным решением сессии Луганского городского совета присвоены звания Почетных граждан Луганска.

Татьяна Терещук-Антипова получила бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Афинах, заняв третье место на дистанции 400 метров с барьерами.

Не менее значительный вклад в копилку олимпийских достижений внесли и гимнасты.

Спортивная гимнастика

Игорь Коробчинский – участник двух Олимпиад в Барселоне (1992г.). Он завоевал золотую медаль в командном зачете и бронзовую в упражнениях на брусьях, а в Атланте (1996г) – бронзовую в командном первенстве.

Григорий Мисютин, как и Игорь, также участник двух олимпиад. Григорий получил золотую медаль за победу в командном зачете, кроме того, стал серебряным призером в личном первенстве, завоевал три серебряные награды в отдельных упражнениях (на перекладине, в опорном прыжке и вольных упражнениях) на Олимпиаде в Барселоне, на Олимпийских Играх в Атланте – бронзовую медаль в командном первенстве.

Александр Светличный - также участник двух Олимпиад. В Атланте он получил бронзовую награду за третье место в командных соревнованиях, а в Сиднее (2000г.) – серебряную медаль за второе место в командных соревнованиях.

Александр Береш получил серебряную медаль на Олимпийских Играх в Сиднее за второе место в командных соревнованиях и бронзовую медаль за выступление в индивидуальных соревнованиях.

Руслан Мезенцев получил серебряную медаль за занятое второе в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сиднее.

Александр Воробьев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Пекине (2008г.) в индивидуальных соревнованиях.

Волейбол

Луганские волейболисты, участвуя в составе сборной команды СССР на двух Олимпиадах, завоевали три золотые награды. На Олимпийских Играх в Мехико (1968г.) – Владимир Беляев, а в Москве (1980г.) – Федор Лащенов и Валерий Кривов, игроки Луганской команды «Звезда», стали олимпийскими чемпионами.

Волейбольная команда «Звезда», неоднократный призер чемпионатов Советского Союза, первой в Европе завоевала Кубок Кубков европейских стран.

Женская волейбольная команда «Искра» более тридцати лет назад завоевала титул сильнейшей клубной команды Европы, а в наши дни, в 2005 году они же еще повысили свои спортивные достижения, став чемпионами мира среди ветеранов.

Велосипедный спорт

На Олимпиаде в Монреале (1976) в командной гонке на шоссе первое место заняла сборная СССР. В составе команды выступал луганчанин Анатолий Чуканов, получивший золотую медаль.

Ирина Янович и Леся Калитовская завоевали бронзовые медали. Ирина - на Олимпиаде в Сиднее (2000г.), а Леся - на Олимпийских Играх в Пекине (2008г.).

Футбол

Представители короля спорта, самого массового вида спорта, также радовали луганчан.

Луганская футбольная команда «Заря» в 1972 году завоевала звание чемпиона СССР первой среди команд, представляя не столицу, а обычный город. Игроки «Зари» – Анатолий Куксов, Юрий Елисеев, Вячеслав Семенов, Владимир Онищенко, выступая в составе сборной команды Советского Союза – завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Успех футболистов «Зари» в 1972 году не был случайным. К этому времени в Луганске была создана целостная система подготовки футболистов. Луганская футбольная ДЮСШ была одной из лучших на территории Советского Союза. Школьная команда Луганска становилась чемпионом и призером популярного всесоюзного соревнования клуба «Кожаный мяч», молодежная команда луганчан завоевала второе место на всесоюзном турнире. Многие воспитанники Луганской футбольной школы играли в составах лучших команд Украины, Советского Союза.

В Олимпийской копилке Луганщины есть медали и представителей других видов спорта. Золотую медаль в гребле на байдарке-четверке получил лисичанский спортсмен Николай Чужиков (Токио, 1964г.); Олег Кучеренко (Барселона, 1992г.) – золотая медаль в греко-римской борьбе; Давид Саладзе (Сидней, 2000г.); – серебряная медаль в греко-римской борьбе; Денис Готфрид – бронзовая медаль по тяжелой атлетике (Атланта, 1996г.); Андрей Сердинов (Афины, 2004г.) – бронзовая медаль в плавании; Вячеслав Глазков (Пекин, 2008г.) – бронзовая медаль по боксу.

Всего в Олимпийских Играх принимало участие около 80 спортсменов.

Прославила спортивную Луганщину и Валентина Закорецкая - заслуженный мастер спорта СССР – единственная женщина мира, совершившая более 11500 прыжков с парашютом. Она неоднократно занесена в книгу рекордов Гиннеса, многократная чемпионка мира, Европы, СССР.

Это только часть достижений луганчан. Много луганчан становились чемпионами мира, Европы, как по олимпийским, так и не по олимпийским видам спорта. К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет отметить Луганских тренеров и спортивных деятелей, благодаря которым и стали возможны такие спортивные достижения.

Климов А.О.
ЛНУ імені Тараса Шевченка

З ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЛУГАНЩИНІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Після приходу до влади більшовики почали створювати нову систему вищої освіти в Україні, адже комуністичний експеримент, який вони здійснювали, вимагав і нової робітничо-селянської інтелігенції, яка б становила інтелектуальну основу режиму. До революції на території України налічувалось 20 вищих навчальних закладів, де навчалось 26700 студентів. Серед них – три університети (Харківський, Київський та Одеський), три технічні та два сільськогосподарські інститути, один історико-філологічний і два комерційні інститути, дві консерваторії і сім вищих навчальних курсів. У 1918 р. до них додалися Одеський політехнічний інститут та Кам’янець-Подільський університет [3, 8].

Українська концепція освіти передбачала значне розширення мережі і структури вишів; вже на початку 20-х років підготовку спеціалістів вищої кваліфікації здійснювали інститути, технікуми, вечірні робітничі технікуми і вищі педагогічні курси. Першим навчальним закладом на Луганщині, який з моменту заснування мав статус вищого й увесь час безперервно працював у такому статусі, є Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Його підвалини було закладено 15 лютого 1921 р. Тоді в селі Маломиколаївка Антрацитівського району (за сучасним адміністративним поділом) почали працювати Донецькі губернські педагогічні курси. Згодом їх було переведено до Єнакієвого, а в жовтні 1922 р. – до Луганська. Курси готували спеціалістів соціального виховання для мережі дитячих установ. У червні 1923 р. за рішенням Наркомосу УССР на базі курсів, які в той час було віднесено до системи технікумів, створюється Донецький інститут народної освіти. Першим факультетом став факультет соціального виховання, для підготовки для вступу до інституту тоді ж при ньому було відкрито робітфак (діяв до 1938 р.). Склад перших студентів становив 56 осіб, робітфаківців – 133, заняття вели 13 викладачів [1, 8-10]. У 1927 р. відкривається факультет професійної освіти із соціально-економічним, хімічним, техніко-математичним, агробіологічним відділеннями та відділенням мови і літератури, пізніше перетвореними на п’ять окремих факультетів. У 1931 р. при ДІНО було відкрито учительський інститут, який проіснував до 1954 р., та філіал Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації педагогів.

1934 р. ДІНО в Луганську було реорганізовано у Луганський державний педагогічний інститут, який у квітні 1939 р. отримав ім’я Т.Г.Шевченка. Наприкінці 30-х років він був одним із найбільших педагогічних навчальних закладів України – освіту тут здобувало за різними формами навчання 7 тис. студентів [1; 17, 19, 24].

Під час німецько-нацистської окупації інститут продовжував працювати в евакуації у м.Енгельс Саратовської області (липень 1942 – лютий 1943). У березні 1943 р., після звільнення Луганська, заняття було відновлено, однак у зв’язку із нестабільною ситуацією на фронті у червні 1943 р. інститут було евакуйовано вдруге – до села Владимирівки Сталінградської області. Восени 1943 р. інститут остаточно повертається до Ворошиловграда (назва міста Луганська у 1935-1958 та 1970-1990 роках). Поступово було відновлено втрачений потенціал, контингент студентів, матеріальну базу, наприкінці 50-х років тут на 15 кафедрах працювало 127 викладачів, 42 з яких були кандидатами наук, доцентами, а з 1964 р. для підготовки науково-педагогічних кадрів відкрито аспірантуру [1; 43-44, 46]. Контингент студентів становив понад 4 тис. осіб [1; 52 ].

У середині 60-х років інститут став одним із кращих вищих педагогічних навчальних закладів України, мав оригінальну гуманітарну та природознавчу інфраструктуру, кваліфікованих викладачів. Це дало підстави порушити клопотання про створення на його базі класичного університету. Однак через скрутне тоді становище з навчально-лабораторними площами уряд прийняв рішення про створення у 1965 р. такого університету в місті Донецьк [ 2, 186].

70-80-ті роки були періодом подальшого поступового розвитку закладу. Було створено низку нових кафедр, відкрито нові перспективні спеціальності і спеціалізації. На початку 90-х рр. контингент студентів досяг 7,5 тис. осіб, в інституті налічувалося 38 кафедр, працювало 502 викладача, з них 17 – доктори наук, професори, 230 – кандидати наук, доценти. [ 1; 65, 68 ]. У 1993 р. відкрито докторантуру, підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі здійснювалася вже з 16 спеціальностей, функціонувало 28 наукових лабораторій. Наявність неабиякого потенціалу для розвитку (велася підготовка фахівців майже за усіма педагогічними спеціальностями – вісімнадцятьма) дозволила у 1992 р. порушити клопотання про перетворення інституту на педагогічний університет. Але створення у травні 1993 р. у Луганську Східноукраїнського державного університету на базі машинобудівного інституту на певний час загальмувало цей процес. Педагогічний інститут увійшов до складу Східноукраїнського університету зі збереженням прав юридичної особи й перебував у його складі до вересня 1998 р.

У вересні 1998 р. Луганський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка за рішенням Кабінету Міністрів України було ліквідовано і на його базі створено Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Через п’ять років, у вересні 2003 р. за Указом Президента України він отримав статус національного. За наслідками 2007 р. університет був визнаний ЮНЕСКО кращим вищим педагогічним навчальним закладом України. [ 4, 1]. На цей час він готував фахівців майже зі 100 спеціальностей та спеціалізацій, більшість яких була вже не педагогічними. Унаслідок такого поступу у квітні 2008 р. його перетворено на класичний, відтепер це – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Зараз у складі університету 5 інститутів, 8 факультетів, технікум, 3 коледжі, 3 ліцея, працюють близько півтори тисячі викладачів, з яких 58 – професори, доктори наук, 320 доценти, кандидати наук, 830 співробітників й навчаються понад 26 тис. студентів.

Керівниками навчального закладу у різні часи були П.Ф.Єфремов (1923-1926), В.В.Галін (1926-1929), О.Г.Воробйов (1929-1932), К.П.Цикін (1932-1933), І.Г.Паскель (1933-1935), Є.Г.Ажажа (1935-1938), С.В.Пеньков (1938-1939), Ф.М.Бадаєв (1939-1941), Н.Є.Барщевська (1941-1942), О.Д.Кротова (1943), П.А.Ляшенко (1943-1946), О.А.Стрельцов (1946-1952), Ф.К.Гужва (1952-1954), Г.М.Гончарук (1954-1957), Г.Я.Ємченко (1957-1960), В.Г.Пічугін (1960-1975), Д.О.Жданов (1975-1986), Н.Ф.Щербина (1986-1989), А.О.Климов (1989-1997), В.С.Курило (з 1997 р.).

Література:

1. Климов А.О. Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Історичний нарис. – Луганськ: ВАТ “ЛОД”, 1998.

2. Климов А.О., Семистяга В.Ф. До історії відкриття першого університету в Донбасі. // Бахмутський шлях – 2002 – № 3-4. – С. 185-186.

3. Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки. – Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000.

4. Луганская правда – 2008, 8 июля.

Р. Ю. Кушнир-Кисилева
Ученый секретарь
Городского музея истории и
культуры города Луганска

«... ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ».
(О кинорежиссере А. Л. Птушко)

В марте 2008 года исполнилось 35 лет со дня смерти талантливого мультипликатора и режиссера Александра Лукича Птушко. К сожалению, на сегодняшний день нет достаточно серьезных исследований творчества Птушко, режиссера - новатора, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства.

Александр Лукич Птушко родился 6 (19) апреля 1900 года в Луганске, в семье крестьян Луки Артемьевича и Натальи Семеновны Птушкиных (в современном написании фамилия не склоняется). Был крещен 10 апреля того же года в Казанской церкви (до сегодняшнего дня церковь не сохранилась). Учился в реальном училище, увлекался живописью. Вполне вероятно, что это увлечение повлияло в дальнейшем на выбор профессии. Некоторое время был актером и художником – декоратором Народного дома (с 1919г. так назывался Горно-Коммерческий клуб, после Великой Отечественной войны на этом месте был построен ДК Железнодорожников), работал корреспондентом газеты «Донецкая кочегарка». В 1923 года Александр Лукич поступил в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, отучившись два курса, перевелся во Всесоюзное художественное училище. Практически одновременно он начинает работать в качестве механика кукол в команде известного художника рисованных фильмов Ю. Меркулова, который использовал объемную мультипликацию для создания политических карикатур.

Очевидно, мультипликация всерьез увлекла Птушко, так как в 1928 году состоялся его дебют в качестве режиссера. На экраны вышел ряд мультфильмов с одним героем – неким Братишкиным, который со временем из кукольной фигурки превратился в графически плоскую.

Первые же пробы Птушко в кино (серия научно-популярных очерков) связаны с поисками новых средств выразительности, широким использованием и усовершенствованием методов трюковых и комбинированных съемок. В этих короткометражных фильмах он зачастую выступал и как автор сценария, и как режиссер-постановщик, и как художник-мультипликатор.

Энергия, любознательность и дух новаторства постоянно подталкивали Птушко к освоению новых возможностей кино. Ему пришла в голову идея «поставить технику записи человеческого голоса на службу идейно-художественному замыслу». Он пытался использовать звук в новом качестве. В связи с этим на «Мосфильме» был изобретен ряд систем записи с «повышенной тесситурой», это дало возможность придать особый тембровый характер звучанию кукольных голосов.

В 1931 году вышла в свет популярная книга Птушко «Мультипликация фильма», где он описывал новые возможности кино, выводил собственную терминологию, в частности, предлагал термин «мультипликация» заменить термином «кадросъемка». По его мнению, этот термин более точно описывал работу создания мультфильма. Работы Птушко сыграли важную роль в утверждении многих основополагающих принципов мультипликации, а его статьи, опубликованные в 1930-х годах, тесно связаны с общей разработкой в СССР эстетики и теории киноискусства («Специальные способы съемок», М. 1930г.; «Объемная мультипликация», в сб. «Мультфильм», М. 1936г.).

Начиная с 1932 года Александр Лукич везде и во всем первый. Первый звуковой объемный мультфильм «Властелин быта» (1932г.), первый полнометражный фильм с объемной анимацией «Новый Гулливер» (1934г.). Эта робота потрясла весь мир даже больше чем «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и «Белоснежка и семь гномов» Диснея.

Двадцать один месяц напряженной, кропотливой работы большого и сложного коллектива сделало Птушко классиком советской мультипликации с мировым признанием.

В «Новом Гулливере» изменены сюжетные положения известного романа Дж. Свифта, режиссер придал картине форму политического памфлета на буржуазное общество. В фильме много остроумных аллегорий и тонких находок. В картине органично сосуществовали живой актер и полторы тысячи кукол, причем каждая была со своим характером и богатой мимикой. Это еще более поразительно, ведь практически на каждую произнесенную куклой «букву» была изготовлена отдельная маска. В памяти миллионов зрителей остались образы из этого удивительного фильма – страна Лилипутия со своей особой архитектурой, картины придворной жизни, заседание парламента, военный парад и лилипутский кордебалет, отплясывающий под песню «Моя лилипуточка, приди ко мне!».

В том же 1934 году картина получила кубок за лучшую программу фильмов на ІІІ Международном кинофестивале в Венеции, а в 1935 году – почетную грамоту на І Советском кинофестивале в Москве.

В работе над «Новым Гулливером» в коллективе Птушко можно выделить ряд способных работников, ставших в будущем самостоятельными режиссерами объемно-мультипликационного кино: С. Мокиль, В. Левандовский, А. Кадочников и другие.

Журналист С. Сергеев в 50-х годах написал: «талантливый режиссер и одаренный конструктор, А. Птушко довел технику объемной мультипликации до высокого совершенства ...».

Патриарх советской мультипликации режиссер Иван Иванов-Вано писал о Птушко: «В «Гулливере» он применил столько новых, оригинальных приемов съемки, создал столько занимательных конструкций и приспособлений, что ими до сего времени пользуются на кукольных студиях нашей страны ...».

Успех «Нового Гулливера» позволил объединению объемной мультипликации при «Мосфильме» ежегодно выпускать по нескольку картин, постановку которых осуществляли помощники Птушко. Самого же режиссера приглашают на все крупные проекты в качестве режиссера комбинированных съемок – «Аэроград» (1935г.), «Дети капитана Гранта» (1936г.) и др.

В 1950-х и 60-х годах в СССР было выпущено несколько солидных трудов по истории мирового кино, куда вошли и эти работы с участием Птушко (статья «Широкие горизонты» в сб. «Мосфильм», М. 1959г., Р. Гинзбург «Рисованный и кукольный фильм», М. 1957г.).

В 1937 году в жанре киносказки Александр Лукич создал еще несколько мультфильмов: «веселые музыканты» и «Сказка о рыбаке и рыбке» (первый советский трехцветный фильм).

В 1939 году режиссер повторил успех «Гулливера» в работе с актерами и куклами в экранизации сказки А. Толстого «Золотой ключик». Фильм был насыщен новыми трюками, анимация в нем играла менее значительную роль, но совмещенные и комбинированные съемки поражали умы даже профессионалов, не говоря уже о зрителях. Как следствие – «Знак почета» (1940г.) и почетный диплом режиссеру на Международном кинофестивале в Югославии в 1956 году.

Будучи исполняющим обязанности профессора ВГИКа, заведующим кафедрой художественного факультета (1932-1949) Птушко становится еще и директором художественно-производственного объединения объемной мультипликации на «Мосфильме». К сожалению, после его ухода кукольная студия распалась и возродилась на базе «Союзмультфильма» лишь в середине 1950-х годов.

В годы войны Птушко трудился на Центральной Объединенной киностудии (ЦОКС) в Алма-Ате, где он работал как режиссер батальных сцен. Под его руководством проходили трюковые и комбинированные съемки ряда картин («Секретарь райкома» (1942г.), «Парень из нашего города» (1942г.), «Зоя» (1943г.)). В 1944 году за заслуги в отечественном кинематографе Александр Лукич был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С 1946 года Птушко приступил к постановке игровых фильмов. Он экранизирует сказки и былины. К этому времени жанр киносказки облюбовал другой выдающийся режиссер – Александр Роу. Однако если для Роу на первом месте стояло неторопливое повествование о победе добра над злом, то Птушко отрабатывал новые приемы, реализовывал самые смелые идеи в области комбинированных съемок и спецэффектов. Но, самое главное, он вернулся к практическому разрешению проблем цвета в кино.

Суть проблемы заключалась в гипертрофии цвета в фильмах. Первые шаги цветного кино ознаменовались явным пресыщением, которое зритель испытывал от изобилия кричащего цвета. Птушко осознавал эту опасность и стремился преодолеть ее, подчинив использование цвета строгим художественным задачам, черпая материал для их решения в творчестве знаменитых мастеров-передвижников: И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. Г. Перова, братьев Васнецовых и др. он тщательно изучал приемы их живописи, «Стремился найти в кино адекватное выражение эстетической сущности лучших передвижнических полотен».

Итогом этих изысканий стал «Каменный цветок» по мотивам уральских сказов П.П. Бажова; это первый трехцветный фильм, созданный советским кинематографом. К этому времени за рубежом было поставлено и выпущено около 400 цветных фильмов, но, тем не менее, именно «Каменный цветок» получил Большую международную премию на кинофестивале в Канне (1947г.) как лучший цветной фильм и первую Государственную (Сталинскую) премию на родине.

Об этой работе А. Птушко писал: «Лично для меня «Каменный цветок» имел, главным образом, то значение, что пробудил во мне интерес к нашему прошлому, к историческим корням нашей самобытной национальной культуры. Чем глубже я и мои товарищи по коллективной работе спускались в прошлое нашей страны по лестнице веков, тем больше встречали мы прекрасных своей непосредственностью и первобытной силой образцов народной русской поэзии».

Следующая картина Птушко была о былинном герое ХІІ века - «Садко» (1952г.). Она завоевала «Серебряного льва» в Венеции, а исполнитель главной роли Сергей Столяров был назван одним из лучших актеров мира за полувековую историю кино.

В 1956 году вышел первый отечественный широкоэкранный фильм со стереофоническим звуком – «Илья Муромец». В нем Птушко использовал все новые художественные средства киноискусства, где убедительны были батальные сцены, сокрушительной силы ветры и дремучие леса. Это фильм был удостоен диплома на Международном кинофестивале в Эдинбурге в 1958 году. Так же фильм занесен в Книгу Рекордов Гинесса за самую масштабную съемку: 106 тысяч статистов и 11 тысяч лошадей в одной сцене, эти цифры побил лишь позже фильм «Война и мир» С. Бондарчука.

Сразу же после «Ильи Муромца» Александр Лукич приступил ко второй широкоэкранной картине со стереозвуком – «Сампо» (1958г.), по знаменитому финскому эпосу «Келевала». Прежде чем начать съемки фильма, творческая группа во главе с Птушко проделала большую предварительную работу по освоению элементов национального финского колорита (старинные костюмы, обряды, нравы и обычаи). Огромную помощь оказали финские ученые, доктора философии.

Эпический характер повествования требовал соответствующих масштабов постановки. Это повлекло за собой сооружение таких громадных декораций, как «пещера Лоухи». На то время, это была самая крупная павильонная декорация за всю историю «Мосфильма». Как в каждой сказке в «Сампо» происходит множество различных чудес. Для их создания применялись, и комбинированные съемки и изобретались различные трюки и механизмы. В фильме есть такие кадры: героиня фильма наклоняется над цветами, и они распускаются на ее глазах. Об этом приеме метр писал – «Мы совместили здесь два объекта – лицо девушки, снятое по методу «блуждающей маски», и запечатленный при помощи замедленной съемки процесс распускания цветочных бутонов. Такое совмещение двух методов было применено впервые в мировой кинотехнике, и, мне кажется, это дало хороший эффект».

Высокий технический уровень фильмов Птушко вызывал зависть Голливуда. Этому есть доказательство: то, как в Америке подмастерья хитроумного продюсера Роджера Кормана учились профессии, перемонтируя сказки Птушко. В частности, двадцатитрехлетний Френсис Форд Кополла превратил «Садко» в приключенческий боевик о Синдбаде-Мореходе. По мнению прокатчиков, это поправка была необходима: имя персонажа русских былин ничего не говорило американским зрителям. Такая же участь постигла «Илью Муромца»: в Штатах его знают как «Камень и Дракон».

Уже в наши дни талант Птушко высоко оценил метр американского кино Стивен Спилберг. После просмотра «Ильи Муромца» он сказал: «Господи, это в то время не имея техники и не имея того, что сделал я, вообще фантастически. И я учусь на каких-то вещах по этому фильму».

В свое время зарубежная пресса тоже с восторгом писала о непостижимых секретах советского режиссера, но секретов у него и не было. Александр Лукич готов был поделиться своими тайнами со всеми желающими. Считается, что он не подготовил смену, однако по воспоминаниям дочери один ученик все же был – Александр Захаров, но он эмигрировал в Америку.

Отдыхая от масштабных полотен, Александр Лукич снял остроумную комедию «Сказка о потерянном времени» (по мотивам сказки Е. А. Шварца) с блистательным актерским составом; экранизировал «Алые паруса» Грина; написал сценарий по гоголевскому «Вию» (изначально предполагалось, что будет снимать молодой режиссер, но из-за его некомпетентности, Птушко пришлось доснимать и монтировать фильм самому). Долгие годы «Вий» оставался первым и единственным фильмом ужасов советского производства, впечатляющим и сегодня.

Вершиной карьеры Птушко, по мнению многих, стал его последний фильм «Руслан и Людмила» (1972г.). Невероятные декорации, впечатляющая голова, подземные гиганты и летающий карлик Черномор – каждый новый кадр нес в себе сказочные превращения. Фильмы Птушко, несущие в себе новаторские достижения, вошли во многие отечественные и зарубежные издания по истории кинематографа и киноискусства. Сам же Александр Лукич, начиная с 1930 по 1960 год, написал более 25 очерков о мультипликации и достижениям кинотехники, которые печатались в передовых изданиях того времени – «Огонек», «Советское время», «Правда» и др.

Александр Лукич не только первооткрыватель в мире кино, он еще и летописец кинообразов древнерусских былин. Все время обращаясь к прошлому, он пытался понять историю Руси, нрав и характер русского человека. У него была заветная мечта – снять «Тараса Бульбу» и «Слово о полку Игореве». Но, к сожалению, после «Руслана и Людмилы» он тяжело заболел, и не смог воплотить в жизнь свои проекты.

В 60-х годах положение детского фильма в сфере Советского кинопроизводства еще более упрочилось. Был создан художественно-методический совет по детской и юношеской кинематографии при Министерстве СССР под председательством Александра Лукича Птушко. Вошедших в этот совет деятелей культуры и кино объединяла мечта о большом детском искусстве, которое займет такое же место в мировой культуре, какое занимает советская детская литература.

Практически одновременно с советом на киностудии «Мосфильм» было создано объединение «Юность» во главе с А. Л. Птушко. С первых лет существования объединение отказалось от установки «только для детского зрителя» и поставило своей целью создавать фильмы, которые с удовольствием смотрели бы и взрослые, и дети. Именно в этом объединении возникло понятие «семейный фильм» – картина, предназначенная для совместных просмотров. Если режиссеры Н. Лебедев, А. Роу и др. адресовали свое творчество только детям, то А. Птушко заявил о том, что даже «Сказку о царе Салтане» (1967г.) он сознательно обращал не столько к детской, сколько к взрослой аудитории. Это же характеризует и другие картины объединения, вроде фильмов «Бей, барабан», «Неуловимые мстители».

Александр Лукич Птушко занял уникальную нишу в отечественном кинематографе. Сталин особенно любил его фильмы и утверждал все, что задумывал режиссер. С Хрущевым отношения не сложились, Александр Лукич был человек прямой и не всегда в сдержанной манере отстаивал свои работы.

В 1973 году великий режиссер скончался, не дожив месяца до 73-летия.

По мнению дочери Птушко Натальи Александровны, трагическую роль сыграл неправильно поставленный диагноз. Похоронен великий режиссер в Москве на Новодевичьем кладбище.

Наталья Александровна Птушко (родилась 11 января 1926 года) пошла по стопам отца, выбрав профессию режиссера. Она отработала на «Мосфильме» 43 года, самая знаменитая работа Натальи Александровны в качестве главного режиссера – многосерийный исторический фильм «Ермак». Долгое время работала она в качестве второго режиссера вместе с отцом. Работа с ним дала ей богатейший и неоценимый опыт. Наталья переняла и его девиз «Все должно быть готово к работе, все должно быть на своих местах». Она помогала отцу в съемках таких фильмов, как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о потерянном времени», а так же подбирала весь актерский ансамбль к фильму «Руслан и Людмила».

В воспоминаниях Натальи Александровны занимает особое место работа Александра Лукича с представителями животного мира. Так, например, в фильме «Сампо» помимо медведей, лошадей, оленей, птиц снимались еще и змеи. Их в фильме было более сотни, среди них и два огромных питона, специально купленных в Китае. А в картине «Сказка о царе Салтане» «играла» выдра по кличке Сережа, она была задействована в качестве воротника у боярина. Когда камеру останавливали, дрессировщик кричал «Сережа, ко мне!», воротник вскакивал и убегал. В фильме «Руслан и Людмила» по задумке должны были летать попугаи. В итоге тех не нашли и Александр Лукич придумал голубей замаскировать под попугаев. Специально для этого были изготовлены хохолки и клюквы.

Птушко всегда лично принимал участие в сооружении декораций. Он был единственным режиссером, которого называли «мастер - золотые руки». Во время войны научился шить обувь. Мастерил из дерева босоножки, сверху покрывал их кожей или замшей, расшивал блестками, и в эвакуации весь театр ходил в этой модной обувке с личным клеймом мастера «Эльдорадо. Птушко и дочь». Затем стал вышивать знамена, это умение в свое время спасло его семью в материальном плане. Он умел все и с удовольствием показывал, как можно и нужно делать.

Будучи уже не молодым, с множеством болезней Александр Лукич на площадке занимался несколькими делами сразу, ни минуты не мог сидеть без дела. Актер В.Федоров, исполнитель роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила», сравнивал Птушко с Петром І.

Знаменитый кинорежиссер Г. Л. Рошаль писал о Птушко: «... Я всегда удивлялся его творческой молодости. Не помню, когда он был здоров, ни тогда, когда болезнь уже одолевала его, – он жаловался, жалел себя ...» и далее: «Я представлял «Руслан и Людмилу» на премьере Дома кино. Птушко был в прекрасном настроении. Мы оба вспомнили наши далекие и такие близкие молодые годы. С какой благодарностью характеризовал он труд каждого своего сотрудника, как искренен и душевен был его рассказ о съемочном коллективе, работавшем над экранизацией юношеской поэмы Пушкина. Не все и не всегда умеют так ценить и так любить своих друзей по работе, своих товарищей по творчеству ...».

Забота Александра Лукича о коллегах была не только на словах, но и на деле. Свои премиальные и премьерные деньги он раскладывал по конвертам, а потом раздавал коллегам. Недаром у Птушко было много друзей, в доме всегда были гости, причем приходили даже те, кто у него никогда не снимался. Он был очень добрым, общительным, щедрым и хлебосольным.

Особые отношения у Птушко складывались с женщинами. Был несколько раз женат и вообще был очень любвеобильным. В его фильмах снимались самые красивые актрисы советского кинематографа – Алла Ларионова, Тамара Макарова, Лариса Голубкина, Лидия и Анастасия Вертинские (мать и дочь).

На съемочной площадке Александр Лукич был достаточно требовательным и жестким к окружающим, его возмущала любая несостоятельность в профессии. Снимая многотысячные массовки, сооружая грандиозные декорации, Птушко мог и пошутить, но в гневе он был страшен. А еще ходит легенда, будто, когда Птушко хвалили за очередной фильм или другие достижения, он спокойно отвечал: «Ничего удивительного, ведь я – обыкновенный гений».

Архивные источники и литература:

- Ф.-126, оп.1, д.26, л.25 об.

- Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. Т.2 // Гл. ред. М. Прохоров. – Сов. Энциклопедия, 1991.

- Кино: Энциклопедический словарь // Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю.С. Афонасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вейсфельд и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987.

- Режиссеры советского художественного кино. Библиографический справочник // сост. Е. Я. Маргалит. – М.: Мосгоркинопрокат, 1987.

- Вопросы киноискусства. Сборник статей и материалов // Редкол. Н. Зоркая, Ю. Калашников, С. Фрейлих – М.: Изд-во акад. Наук СССР, 1956.

- Вопросы киноискусства. Ежегодный историко-теоретический сборник // Редкол. Н. Зоркая, Ю. Калашников, С. Фрейлих – М.: Изд-во акад. Наук СССР, 1958.

- История советского кино. 1917-1967. В 4-х т. Т.2. 1931-1941. М., «Искусство», 1973.

- История советского кино. 1917-1967. В 4-х т. Т.3. 1941-1952. М., «Искусство», 1974.

- История советского кино. 1917-1967. 4-х т. Т.4. 1952-1967. М., «Искусство», 1975.

- История советского киноискусства звукового периода. Часть І (1930-1941) // Сост. И. В. Соколов – М.: Госкиноиздат, 1946.

- История советского киноискусства звукового периода. Часть ІІ (1934-1944) // Сост. И. В. Соколов – М.: Госкиноиздат, 1946.

- Искусство миллионов. Советское кино 1917-1957 // Сост., ред. И авт. Вступ. Статьи Д. С. Писаревский – М.: Искусство, 1958.

- Кьярини Л. Сила кино // пер. с ит. Ю. Лисовского и И. Петрова, ред. И вступ. Статья Г. Авенариуса – М.: Изд-во ин. Лит., 1955.

- Мосфильм. Выпуск І. Работа над фильмом/ Ред. Н. Г. Зеличенко, Б. П. Долынин – М.: Искуство, 1959.

- Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и о своем искусстве/Сост. И авт. Вступ. Статьи С. В. Асенин. – М.: Искусство, 1983.

- Садуль Ж. История киноискусства. От его зарождения до гаших дней // пер. с фр. М. К. Левиной, ред., предислов., примеч. Г. А. Авенариуса – М.: изд-во ин. Лит.,1957.

- Искусство кино. Ежемесячный журнал // № 3, 1957.

- Искусство кино. Ежемесячный журнал // № 7, 1973.

- Кино и время. Бюллетень. Вып. 3 // ред. В. Рязанова; редкол. А. И. Александров, Н. А. Глаголева и др. – М., 1963.

- Советский экран. № 4, 1959.

- Огонек. № 29, 1974г., с. 19-21.

- Факты и комментарии. № 73, 21 апреля 2005г. –с.9.

Литвиненко В.Ф., Абакумова В.І.,Лукинова Л.В.
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Київський національний педагогічний
університет імені Михайла Драгоманова

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ДОНБАСУ В УМОВАХ ВІЙНИ
1941 – 1945 рр.

Українському народу належить вагомий внесок у перемогу над нацистськими загарбниками в Другій світовій війні. Політичні і військові підсумки війни невіддільні від її економічних результатів. Це була боротьба двох економічних систем за кількісні та якісні переваги військовій техніці, найкраще забезпечення збройних сил. Характерно, що в усіх війнах долю збройної боротьби визначало ніщо інше, як ефективність виробничих сил, науково-технічні зусилля сторін у поєднанні з мужністю та патріотизмом воїнів, здатність забезпечити фронт і тил необхідними матеріальними ресурсами та засобами. Тому трудовий фронт радянського тилу став бойовою силою у боротьбі с ворогом. Аналізуючи трудову діяльність молоді як складову частину загальноукраїнського трудового фронту під час Великої Вітчизняної війни, з огляду на ряд специфічних рис молоді – максималізм, імпульсивність, підвищену емоційність, загострене почуття соціальної справедливості, автор узагальнює власні підсумки в наступних положеннях.

Величезний розмах та інтенсивність збройної боротьби вимагали безперервного нарощування виробництва військової техніки, збільшення навантаження на промисловість, транспорт, інші галузі народного господарства. Виконання цих завдань перш за все потребувало вирішення кадрового питання. Головними джерелами поповнення молоддю виробничих трудових колективів були, по-перше, випуски навчальних закладів системи Державних трудових резервів, у тому числі дострокові. З усієї кількості новоприбулої молоді це була більш кваліфікована частина новачків. По-друге, на виробництво добровільно прийшли ті категорії молоді, які до війни не працювали, а саме учні шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів. По-третє, значне поповнення трудових колективів сталося внаслідок широкомасштабної мобілізації молоді, не зайнятої суспільною працею у місті й на селі для використання її у виробничому процесі. В умовах, коли тисячі робітників з початком війни були мобілізовані на фронт, найважливішим джерелом поповнення робітничого класу стала молодь, що прийшла на виробництво. Всього за путівками комсомолу України на Донбас для його відбудови було направлено 44 тис. юнаків і дівчат. В цілому з урахуванням місцевої молоді на відновленні Донбасу в роки війни трудилося 200 тис. молодих людей [2, 116]. Саме завдяки молодим робітникам протягом війни робітничий клас Донбасу неодноразово відтворювався. На багатьох верстатобудівних заводах на початок 1945 р. молодь до 25 років становила 53-55% загальної кількості працівників, а на відбудованих та заново створених – до 75%. Така сама картина спостерігалася на підприємствах важкого та середнього машинобудування. Отже, простежується значна роль молоді Донбаського регіону в оборонному перепрофілюванні, відбудові народного господарства України в роки Великої Вітчизняної війни, збільшенні планових показників об’єктів господарювання різних галузей.

Наголошуючи на значній ролі молодих громадян у суспільному виробництві, на транспорті, сільському господарстві, зазначимо, що в умовах воєнного часу важливою складовою трудових ресурсів стала жіноча молодь. В роки війни молоді жінки й дівчата активно працювали на промислових підприємствах, у сільському господарстві, замінивши мобілізованих чоловіків. Через масовий притік жінок у народне господарство в цілому по країні питома вага жіночої праці у промисловості зросла з 41% у 1940 р. до 51% в 1945 р.[3, 455]. Рух жінок за оволодіння професіями чоловіків став специфічною формою змагання в роки війни. Створювалися спеціальні виробничі школи, великих масштабів набуло індивідуальне навчання. Внаслідок цього жінки-трудівниці не лише виконували, а й перевиконували норми, в господарстві країни суттєвого значення набув жіночий потенціал.

Різке збільшення протягом війни ненавченого робітничого поповнення народногосподарського сектора економіки покликало до життя навчання молоді, що прибула на підприємства. Поширення набули навчально-виробничі комбінати, цехи, на яких створювались умови для підготовки робітників у відповідності до потреб підприємств. На багатьох з них діяли короткотермінові курси і технічні гуртки для підготовки необхідних фахівців. Часто новий робітник ставав безпосередньо на робоче місце, до верстата, і досвідчені кваліфіковані робітники допомагали йому оволодіти обраною спеціальністю. Таким чином, наставництво сприяло прискоренню навчання нових кадрів. Коли гостро постало питання про надання сільській молоді певної спеціалізації, її підготовка для поповнення потреб сільського господарства теж здійснювалася прискореними темпами. Задля цього була створена широка мережа навчальних закладів: технікуми системи Наркомрадгоспів УРСР та відповідні курси при них, школи механізації сільського господарства, агротехнавчання, гуртки агротехнічного мінімуму, підготовка і перепідготовка бригадирів тракторних бригад. У середніх школах вивчалися дисципліни щодо знання сільськогосподарських машин, агротехніки. Лише на Ворошиловградщині понад 70 тис. піонерів та школярів брали участь у жнивах 1942 р. На 1 червня 1943 р. у Ворошиловградській області працювало 180 постійних учнівських бригад, силами яких було відвантажено 2131т вугілля [1, 68]. Отже, опанування необхідними знаннями, підвищення кваліфікаційного рівня сприяли поліпшенню виробничих показників молодіжних колективів.

Оскільки в роки воєнного лихоліття провідний кадровий загал підприємств складала молодь в умовах посиленого виробництва вона об’єднувалася у комсомольсько-молодіжні бригади, які виявилися дієвою формою організації молодих виробничників у виконанні і перевиконанні планових завдань. На вугільних підприємствах Ворошиловградської області у квітні 1945 р. діяло 540 комсомольсько-молодіжних бригад [9, 27,1,2]. Вони виявилися потужною трудовою силою на виробництві, транспорті, сільському господарстві. Високі результати комсомольсько-молодіжних бригад знайшли вираження у русі багатосотенників і тисячників. У війну стали відомими імена нових молодих передовиків виробництва – шахтарів І.Сибірцева, П.Азарова, О.Бибіч, зокрема неповнолітніх вугільників Б.Белікова, М.Головньова, М.Гришутіної, М.Козіна, М.Мухіна; металургів Резніченка, Романова, Т.Толмачьової, машинобудівників Лобовка, Колігаєва, залізничників Ф.Кондрашова, братів Дубиніних, колгоспників Е.Петровського, П.Сухобока, Г.Безпалої, Сморкачової, Протасової, Рибинської, Богданової, Попової, школярів Тосі Устименко та Марусі Овсянникової, Григорія Квасова. Для молодих робітників комсомольсько-молодіжні бригади слугували прикладом виконання патріотичного обов’язку перед Батьківщиною, яка вела жорстокий двобій з ворогом.

Величезний розмах, інтенсивність і трагізм збройної боротьби вимагали безперервного нарощування виробництва військової техніки, збільшення навантаження на промисловість, транспорт, інші галузі народного господарства. Набагато скоротились терміни виконання замовлень, що призвело до зростання трудової напруженості, виняткового посилення темпів виробництва. Виконання цих завдань вимагало постійного кадрового поповнення. На таку потребу слушною стала ініціатива молоді з опанування новими професіями, перехід працювати безпосередньо на виробництво, впровадження багатоверстатного обслуговування, поєднання спеціальностей.

Зусилля молодих трудівників по підвищенню продуктивності праці знайшли вияв у розгортанні руху багатосотенників і тисячників, що допомагало успішному розв’язанню воєнно-економічних завдань підприємств. Цей Рух, відобразивши трудове піднесення населення, безумовно базувався на новаторських методах роботи, безмежному ентузіазмі трудівників. Проте зазначимо, що перевищення виробничих нормативів часто досягалося шляхом праці у оза змінний час. Зокрема застосовувалось надурочне виконання змінних завдань, беззмінна праця, недільники. Наприклад, постановою ЦК ЛКСМУ і керівництва комбінату «Ворошиловградвугілля» кожному шахтарю на вибір пропонувалося до 1 травня 1945 р. у вільний час добути 5 т, чи навантажити у залізничні вагони 10 т вугілля. Лише у Ворошиловградській області силами молодих шахтарів за І півріччя 1944 р. понад норму і у вільний час було видобуто 112498т, вивезено з глибинок 126476 т, навантажено у залізничні вагони 118611 т вугілля [8, 143]. Завдяки виходу на роботу у вільний час народне господарство країни отримувало додаткові, такі необхідні обсяги виробленої продукції.

Перевищення планових показників в умовах війни привело до скорочення терміну виконання змінних завдань, що особливого сенсу набувало в екстремальних ситуаціях, коли дострокового завершення роботи вимагали умови виробництва. Одним з шляхів дострокового виконання виробничих завдань стало скорочення терміну технологічних операцій. Так, в період війни зародився і широко розповсюдився рух швидкісників. Отже, дострокове виконання змінних завдань молодими робітниками набуло широкого розповсюдження, сприяло значному підвищенню продуктивності виробничих процесів по забезпеченню потреб фронту. Обмежені в умовах війни матеріальні можливості народного господарства країни вимагали такої організації праці, за якої відбувалася економія палива, матеріалів і сировини. Ініціатива цього починання належала молодим робітникам, транспортникам, селянам.

Відносно швидке зростання воєнного-економічного потенціалу країни на завершальному етапі війни нерозривно пов’язане з загальними успіхами у відбудові промисловості Донбасу. Робота по звільненню від руйнувань приносила подвійну користь: по-перше, визволялись майданчики для відбудови цехів і приміщень виробничих підприємств, по-друге, серед брухту і сміття молоді працівники нерідко знаходили деталі машин, електромотори тощо. Одразу після визволення регіону від окупації головним завданням для сільської молоді стало збирання і ремонт сільськогосподарського інвентарю. Всього лише з 20 листопада по 20 грудня 1943 р. молоддю Сталінської і Ворошиловградської областей було зібрано 228508 одиниць різних інструментів, 48171 гірничого устаткування, 22342 запасних частин тощо [6, 448]. Тому, на думку автора, ця форма трудової діяльності молодих трудівників значно зміцнила матеріально-технічну базу народного господарства. Завдяки ініціативі й винахідливості робітників, механізаторів та інженерів з вузлів і деталей знівеченого устаткування лагодились нові повноцінні агрегати. Особливо активну участь у вишукуванні й доведенні до ладу матеріалів і устаткування брала молодь підприємств, МТС, колгоспів, учні навчальних закладів.

Серед витоків трудової активності молоді на виробництві, транспорті, у сільському господарстві свідчить, що головним мотивом високопродуктивної праці були патріотичні почуття. Кожен усвідомлював смертельну небезпеку, що загрожувала рідній землі, існуванню мільйонів людей. Вона й підняла українських жителів на боротьбу за Батьківщину, надання Вітчизні посильної допомоги. З початком війни серед молоді розповсюдився патріотичний рух по збиранню теплого одягу для захисників Батьківщини, шефству над військовими шпиталями та пораненими. Трудові колективи, широкий загал молодих робітників ініціювали створення Фонду оборони, для чого відраховували частину місячної заробітної плати, вносили на його рахунок оплату за недільники і суботники, передавали гроші, коштовності, премії, гонорари, промислові та сільськогосподарські товари і сировину. Поширення набула кампанія по збиранню металевого брухту для потреб оборонної промисловості. Молодь несла службу у підрозділах народного ополчення та винищувальних батальйонах. Таким чином, юнаки і дівчата Донбасу, виявляючи патріотичні почуття, брали активну участь у суспільно-корисній праці, виходячи з умов жорстокої війни.

Аналіз архівних та інших документів переконує, що продуктивність праці молодих робітників не залежала від їх спілкової приналежності. Кількісне співвідношення спілкової і позаспілкової молоді у трудових колективах було на користь позаспілкової молоді. Така тенденція простежується й серед передовиків трудового процесу. Збільшення відсотка членів комсомолу серед багатосотенників і тисячників свідчить про поповнення лав ЛКСМУ насамперед молодими передовиками виробництва.

Впровадження передового досвіду у виробництво виступало важливим стимулом поліпшення господарських показників роботи трудових колективів. Цьому сприяли також пропагандистська робота, насамперед публікації у пресі, передачі радіо, усна пропаганда й наочна агітація, які широко висвітлювали нарощування виробничого процесу в Донбасі, досягнуті результати, імена передовиків, серед яких чільне місце посідала й молодь. Наслідком успішної масово-політичної роботи стало широке розгортання соціалістичного змагання. До кінця 1945 р. вже три чверті молодих робітників Донбасу були охоплені соціалістичним змаганням. В ході соціалістичного змагання молодь показувала високі результати роботи, а продуктивність праці зросла у кілька разів: понад 68 тис. перевиконували норми виробітку, 10 тис. – виконували змінне завдання на 150 % [5, 200-201]. Такий засіб підвищення трудової активності сприяв моральній і матеріальній зацікавленості молоді у своїй праці. Переймаючи досвід організації соцзмагання кращих колективів країни, його розгортання набуло різних форм: рух тисячників, швидкісників, багатоверстатників за суміщення професій, участь жінок в оволодінні спеціальностями чоловіків тощо. Змагання розгорталися між цехами, дільницями, підприємствами, галузями промисловості, промисловими районами, а також окремими робітниками. В процесі соціалістичного змагання молодь показувала високі результати роботи, а продуктивність праці зросла у кілька разів. Разом з тим до розгляду змагального фактору як такого, що стимулював трудову активність, необхідно підходити об’єктивно. В умовах тоталітарного режиму соціалістичне змагання було сильно заідеологізоване, а тому зовнішній антураж нерідко був важливішим, ніж внутрішній зміст роботи, її кінцевий результат. Продуктивній праці молоді багато в чому сприяли моральні стимули. Так, певну роль у підвищенні трудової активності молодих робітників відіграло присвоєння почесних звань передовикам виробництва: «Кращий за професією», «Майстер вугілля у дні Вітчизняної війни». У жовтні 1944 р. рух «майстрів вугілля» охопив 75,4 % гірників Донбасу [4, 95], а за набуття звання фронтових бригад боролися усі галузі народного господарства країни. У Ворошиловградській області за перше півріччя 1944 р. на промислових підприємствах, шахтах, залізничному транспорті з 910 комсомольсько-молодіжних бригад при наявності 9691 робітника 143 бригади набули звання фронтових [8, 10,38]. Тобто кожна шоста бригада молоді складалася цілком з багатосотенників. Переможці соцзмагання відзначалися значком «Відмінник соціалістичного змагання», «Похвальними листами», «Перехідними мандатами». За високопродуктивну працю імена молодих виробничників заносилися на Дошки та в Книги пошани міст, районів, підприємств, їх нагороджували перехідними Червоними Прапорами. Масовим став рух молодих трудівників за набуття звання фронтових бригад.

Дослідження витоків високої трудової активності молоді у воєнні роки свідчить, що в досягненні високих виробничих показників певне значення мала матеріальна заінтересованість. Для заохочення кращих робітників і кращих бригад встановлювалися загальнозаводські грошові премії, видавалася грошова винагорода за отримання почесних звань, надавалося право придбати промислових товарів на суму в розмірі 30% від отриманої за минулий місяць грошової винагороди за майстерність [7, 105]. Стахановці отримували додаткове харчування, нагороджувались мануфактурою та цінними подарунками. З жовтня 1943 р. збільшилася середня заробітна платня трудівників промисловості у порівнянні з квітнем 1942 р. Підвищились ставки робітників вугільної, нафтової і металургійної галузі. Матеріальній зацікавленості в результатах праці також сприяло запровадження акордної оплати праці з виплатою премії. Учні ремісничих училищ і шкіл ФЗН під час виробничої практики, коли їм доводилося виконувати замовлення підприємств, за свою працю отримували грошову винагороду Отже, система матеріального заохочення безумовно сприяла підвищенню продуктивності праці молоді.

У підсумках зазначимо, що велике трудове піднесення молоді обумовило значний успіх у перебудові промисловості на воєнний лад протягом першого періоду війни та швидкій відбудові народного господарства Донбасу після його звільнення з під окупації. Історія людства не знає такого масового трудового героїзму, який проявили наші співвітчизники у війні 1941–1945рр. Молоді робітники разом з усім народом виявили такі високі якості, як патріотизм, відвага, витримка, організованість, ненависть до ворога. Трудівники тилу в грізні дні війни засвідчили залізну витримку, дисципліну, здійснили масові трудові звершення, створили необхідні матеріальні ресурси для перемоги над ворогом. Молодь Донбасу теж гідно працювала на загальну справу розгрому ворога.

Список використаної літератури:

1. Державний архів Луганської області, ф.П-311, оп.1, спр.72.

2. Кисилев В.И. Воссоздание рабочих кадров в годы Великой Отечественной войны, 1943 – 1945 // История СССР. – 1975. – № 4.

3. Митрофанова А.В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – М.: Наука, 1971.

4. Приходько Ю.А. Восстановление индустрии (1942-1950 гг.). – М.: Мысль, 1973.

5. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 -1945 гг.: В 3-х. – К.: Политиздат Украины, 1975. – Т. 3.

6. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.: В 3-х т. Т.2. Ред. кол. Назаренко І.Д., голова та ін. – К.: Політвидав України, 1968.

7. Хорошайлов Н.Ф. Коммунистическая партия – организатор восстановления и развития промышленности Донбасса 1943 – 1945 гг. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1967.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф.7, оп.9, спр.140.

9. ЦДАГОУ, ф.7, оп.9, спр.144.

Неживий О.І.

ДВА ПЕРШОДРУКИ ВАСИЛЯ СТУСА

Стрімка історія літературного життя Луганщини. Нерідко якийсь, на перший погляд, непомітний епізод, через кілька років набуває значення важливої події. Так сталося з приїздом Василя Стуса до міста Сєвєродонецька Луганської області та двома публікаціями віршів у міській газеті із звичною тоді назвою „Комуністичний шлях”.

Уперше про це розповів краєзнавець Сергій Каленюк у книзі „Сєвєродонецьк літературний”, що, на правах рукопису (таке визначення самого автора), все ж таки вийшла друком у 2006 році й має значний дослідницький потенціал. Один із її розділів називається „Василь Стус у Сєвєродонецьку”.

...На початку 60-х років у місті Донецьку виникло літературне об’єднання „Обрій”, керівником якого став російськомовний поет Йосип Курлат. Серед тодішніх „обріївців” імена талановитих українських письменників: Василь Стус, Василь Захарченко, Леонід Талалай, Олег Орач, Володимир Міщенко, Анатолій Гарматюк, Микола Хижняк, Галина Гордасевич.

Як згадував Йосип Курлат у книзі „Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина” („Український письменник”, 1993): «Василь Стус выделялся не только внешностью или особой манерой поведения. Он, если можно так выразиться, был на два-три порядка выше своих товарищей-ровесников. Поражала его начитанность и – не по возрасту – почти энциклопедическая образованность. До сих пор мне помнятся два его доклада: «Поэты новой украинской волны» и «Мир поэзии Рильке». На мой взгляд, их можно было бы с ходу публиковать в любом «толстом» журнале. Тянули они и на основу для будущей кандидатской диссертации»

Звісно, що „Обрій” постійно перебував під увагою багатьох „спрямовуючих і направляючих”, а то й „контролюючих і караючих” організацій та органів, яких на той час вистачало на всіх, а особливо на тих, хто вирізнявся своєю несхожістю.

Все це, врешті-решт, і зумовило переїзд Йосипа Курлата до Сєвєродонецька, де він з весни 1965 року став працювати в міській газеті та керувати літературним об’єднанням, яке згодом дістало назву „Ровесник” (так називалося кафе, де проводились літературні вечори).

А в січні 1967 року в Сєвєродонецькій міській газеті став працювати поет Володимир Міщенко, якого рік тому „з ідейних міркувань” звільнили з роботи у видавництві „Донбас”.

Звісно, що Володимир Міщенко продовжував спілкуватися із своїм однокурсником по Донецькому університету Василем Стусом, який на той час був виключений із аспірантури Інституту літератури і вже не мав змоги друкуватися. Однак, у літературній сторінці міської газети від 4 червня 1967 року друкується вірш Василя Стуса „В розкриллі” із підзаголовком (з циклу віршів про Т.Г.Шевченка).

Тепер ця поезія стала широковідомою, вивчається в загальноосвітніх школах на уроках української літератури в 11 класі У першій книзі першого тому творів Василя Стуса (Видавнича спілка „Просвіта”, 1994) до цього літературного твору подано грунтовні примітки, де друкується також кілька варіантів, ще вказані джерела тексту та говориться, що вперше його надруковано у виданні: Василь Стус. Зимові дерева. – 1970. Отож, думається, варто уточнити час та обставини появи першодруку цього вірша, а його теперішня публікація – це не тільки нове джерело тексту та один із його маловідомих варіантів, який, до речі, теж можна вважати основним, але й важливий епізод творчої біографії самого автора.

Василь Стус

В РОЗКРИЛЛІ

(З циклу віршів про Т.Г.Шевченка)
Сто років, як сконала Січ.
Сибір і соловецькі келії...
І глупа облягає ніч
пекельний край і крик пекельний.
Сто років – ніби вивірянь...
Сторуко прохопились води.
Уже не ріки, вже моря
В твій берег хлюпають , народе мій.
Сто років мучених надій
І сподівань, і вір, і крові
Синів, що за любов тавровані,
Сто серць і сто палахкотінь.
Та виростають з личаків,
Із шаровар, з курної хати,
Раби зростають до синів
Своєї України – матері.
Ти вже не згинеш. Ти двожилава
Земля, рабована віками
І не скарать тебе, ожилої,
Сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем,
Ти ще роздерта на шматки,
Ти вже, крута і непокірна,
Ти випросталася для волі
Ти гнівом виросла. Тепер
Не матимеш від нього спокою.
Йому ж рости й рости. Допоки
Не упадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці.
Тарасові провісні птиці –
Слова шугають над Дніпром

На цій же літературній сторінці опубліковано також два вірші поета Василя Голобородька під рубрикою „З ліричного зошита”, і це всупереч владним рішенням, адже ще 16 січня 1967 року їх автор був виключений із Донецького університету „за дії, несумісні із званням радянського студента”.

А 6 січня 1968 року в Сєвєродонецькій міській газеті була надрукована коротка інформація: „Нещодавно в Сєвєродонецьку побували два молодих українських поети: Василь Стус та Микола Колісник.

Василь Стус живе і працює в Києві. За фахом він вчитель, закінчив філологічний факультет педагогічного інституту. Перші вірші В. Стуса були надруковані кілька років тому в „Літературній газеті” з вступним словом Андрія Малишка, який високо поцінував здібності молодого літератора. Недавно вірші нашого гостя побачили світ в антології української поезії, що вийшла друком у Чехословаччині ( в перекладі на чеську мову)”.

Згадує Володимир Міщенко: „Наближався новий 1968 рік. Наприкінці грудня з Донецька зателефонував Василь Стус, який на кілька днів приїхав з Києва до своїх батьків. Я запросив його до себе в гості. Він погодився, однак попередив, що за ним постійно стежать.

Зустрілися на автовокзалі. Міцно потисли один одному руки, обнялися. Потім попрямували до мене додому. Мешкав я в будинку, заселеному працівниками міському партії. Одну з квартир цієї гарної споруди було виділено газетярам (отут мене й поселили). Дізнавшись про це, Василь сказав, що нас можуть підслухати. Тож вирішили в квартирі „серйозних” розмов не вести. Оскільки зовсім поряд був сосновий ліс, помандрували в гущавину.

Василь розповідав про своє життя в столиці, про „шістдесятників”, яких цькує і переслідує влада. Згадав, зокрема, про епізод в кінотеатрі „Україна”, після якого його відрахували з аспірантури. У пошуках роботи обійшов усіх знайомих. Працював на будівництві метро, кочегаром, науковим співробітником державного історичного архіву, звідки незабаром теж звільнили.

Наше спілкування тривало всього кілька годин, після чого Василь повернувся до батьків” (Цитую за книгою С.Каленюка „Сєвєродонецьк літературний”).

Отож, і вирішив Володимир Міщенко так своєрідно привітати свого друга із тридцятиліттям: вмістити на сторінках газети хоча б один із його віршів. Ось так і з’явився першодрук літературного твору під назвою„Тиша”.

Люблю дозвілля степове безкрає,
могутні м’язи рідної землі
і запах чебрецю, і жайворонків крик,
і ластівок тривогу.
Там трактор без упину думу тче,
мов трудівник, що в срібній самотині
зміряє в тиші добрий плин буття
до незміримого прибою-волі
людського серця.
І коник заховавшись у траві,
бездумно так стриже собі помалу,
не знаючи ні горя, ні тривог
у маєвім мигтінні
отам, де, креслячи невтомною рукою
якісь недовідомі письмена,
блукає осінь. Лунко дзвонять шпори
у неї на червоних чобітках.

У вже згадуваній першій книзі першого тому творів Василя Стуса подано один із варіантів цього твору під назвою „Спокій”. Тут текстологічно виправданим є те, що упорядники взяли за основу текст цього літературного твору із збірки „Зимові дерева” (1970р.), яку Василь Стус власноруч готував до друку.
Однак не полишає бажання все ж таки сказати, що факт першодруку, хоча і в міській газеті, до уваги поки що не брався. Для самого ж Василя Стуса ці публікації тоді багато важили, адже в Україні його вже не друкували...
Разом з тим наявність численних варіантів поетичних творів, особливо другої половини 60-х, є підтвердженням слів Івана Дзюби про Василя Стуса: „Це був інтелект могутній і тонкий, і притому інтелект постійно самовдосконалюваний, самонарощуваний, з безмежними можливостями самовдосконалення і самонарощування.”
Митець насамперед і виражається і пізнається в тексті літературного твору, однак і процес творення і оприлюднення написаного не можливо пізнати повно й всебічно без вивчення різних життєвих обставин, які не варто ділити на головні й другорядні, особливо ті, що проходили недавньої пори, коли художній образ чи наукове твердження могли трактуватися і як кримінальний злочин проти держави.

Література:

1. Василь Стус. Твори у чотирьох томах шести книгах. – К.: – Львів: Просвіта, 1994. – Т. 1 Кн. 1

2. Дзюба Іван Свіча. У кам’яній пітьмі // Стус Василь Палімпсест. – К.: Факт, 2003.

Носенко О. В.
СНУ лн. В.Даля

УТВОРЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯК САМОСТІЙНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Помітний інтерес до минулого регіонів й народу, що їх населяли, є характерним для нинішнього періоду розвитку України. Це явище пов’язано з загальним поворотом суспільної свідомості до гуманітарних наук, до історії, до вивчення минулого нашої держави. Це проявляється в поширенні досліджень істориків та краєзнавців. Вірогідні факти, на які спирається кожне наукове дослідження, можна почерпнути тільки з історичних джерел, головними з яких для історика-краєзнавця є писані джерела. Більшість з них зберігається в архівах, музеях, рукописних відділах бібліотек.

У останній час серед досліджень істориків та краєзнавців простежується розширення тематики праць, що зумовлюється зацікавленістю історією нашого регіону. Таке становище пояснюється тим, що впродовж багатьох років ці теми були не актуальними з ідеологічних міркувань.

В нашому дослідженні використано статті краєзнавців Луганського обласного краєзнавчого музею, документи Державного архіву Луганської області (ДАЛО). Не можна не відмітити виступ А.В. Макарової на науково-практичній конференції, присвяченій історії створення Ворошиловградської (Луганської) області, та підготовлені нею статистичні дані по Луганському окрузі. Впродовж 1930-х лн. змінюється територія Луганської області, про що свідчать архівні документи ДАЛО.

Методологічною основою дослідження наряду з документами архівних та музейних фондів є праці вітчизняних вчених, істориків та краєзнавців: Б. Локотоша, А. Климова, С. Локтюшева, Г. Намдарова тощо.

Луганська область, як самостійна адміністративно-територіальна одиниця, порівняно молода. Їй виповнилося 70 років. Вона була утворена Указом Президії Верховної Ради СРСР від 03.06.1938 р., але цей процес розпочався значно раніше.

Постановою ВУЦВКу від 02.09.1930р. “Про ліквідацію округів та переходу на двоступеневу систему управління” округи ліквідувалися й створювалися тільки райони, які безпосередньо підкорялися центру. На теперішній території Луганської області їх було 17: Алчевський, Біловодський, Білолуцький, Білокуракинський, Верхньотеплівський, Дмитриєвський, Кадиєвський, Краснолучський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Осиновський, Ровенський, Рубіжанський, Сорокинський, Старобільський, Успенський [1].

1 липня 1932 р. в Донбасі була створена згідно Постанові ВУЦВКу Донецька область з центром в м. Артемівськ. Вона мала 23 райони та 12 міст. В її склад увійшли міста: Ворошиловськ, Кадиєвка, Красний Луч, Луганськ; та райони: Лисичанський, Ровеньковський, Сорокинський, Білолуцький, Верхньотеплівський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Рубіжанський, Сватівський, Старобільський, Троїцький (Покровський).

Але вже 17 жовтня 1933 р. згідно Постанові ВУЦВКу у складі Донецької області було затверджено Старобільський округ з центром в м. Старобільськ, та районами: Біловодський, Білокуракинський, Білолуцький, Верхньотеплівський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Покровський, Старобільський, Сватівський, Лозно-Олександрівський, Нижньодуванський, Новоастраханський. В 1935р. Постановою ВУЦВКу створено нові райони: Євсузький, Косиорівський (з 1937р. – Станично-Луганський), Мостовський, Троїцький.

Напередодні 18-ї річниці Великого Жовтня, за проханням трудящих міста, 05.11.1935р. Постановою ЦВК СРСР Луганськ було перейменовано у Ворошиловград на честь К.Ворошилова, з лн’ям якого були пов’язані найяскравіші сторінки історії міста.

І от, нарешті, 03.06.1938р. Указом Президії Верховної Ради СРСР Донецька область була поділена на дві, Сталінську та Ворошиловградську. До складу останньої увійшли 4 міста: Ворошиловград, Ворошиловськ, Красний Луч, Серго (з 13.03.1937р. Кадиєвка стала називатися Серго); та 28 районів: Біловодський, Білолуцький, Білокуракинський, Бокове-Антрацитівський, Верхньо-Теплівський, Євсузький, Кагановичський, Краснодонський, Лисичанський, Лозно-Олександрівський, Марківсьий, Міловський, Містоковський, Нижньо-Дуванський, Ново-Айдарський, Ново-Астраханський, Ново-Псковський, Ново-Світлівський, Покровський, Ровеньківський, Рубежанський , Сватівський, Свердловський, Слов'яносербський, Станично-Луганський, Старобільський, Троїцький, Успенський [2]. Чисельність населення Ворошиловградської області на 17 січня 1939 р. складала 1837 тис. чоловік, у т.ч. 1209 тис. міського (65,8%) і 628 тис сільського населення (34,2%).

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 28.10.1938р. до розряду міст було віднесено селища: Сорокіно (Краснодон), Бокове-Антрацит, Верхнє, Лисичанськ, Пролетарськ, Золоте, Горське, імені Кагановича, Первомайськ, Ірміно, Рубежне, Кременна, імені Паризької Комуни, Сватово, Свердловськ.

Отже, місто Ворошиловград (Луганськ) стало виконувати провідну адміністративну функцію в регіоні. Відповідно до цього була реорганізована вся адміністративна ланка, що склалася на Луганщині (райони, міські, селищні та сільські ради). Ворошиловград став обласним центром й це сприяло прискоренню темпів господарського та культурного будівництва, а також тягло за собою значне збільшення населення. Якщо в 1928 р. в місті було 78 тисяч людей, то в 1939р. їх стало 213 тисяч [3]. Ще у 1931р. Кам'янобрідський район включено до межі м. Луганська [4]. В червні 1936р. було створено два нових райони Ворошиловграду: Артемівський та Климовський в межах міста. 16 серпня 1939р. в межі Ворошиловграду створюється Жовтневий район [5].

11 липня 1939р. відбулося перше засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Ворошиловградській області, який виконував функції виконавчого комітету до перших виборів в обласну Раду, які пройшли у грудні 1939р.

Керівниками оргкомітету і, відповідно, першими керівниками нашої області стали Петро Іванович Богиня і Михайло Євгенович Шевченко. Указом Президії Верховної Ради УРСР, яким створювався оргкомітет, головою був призначений Богиня, а його заступником – Шевченко. В 1938р. Петро Богиня був репресований і роботу оргкомітету очолив Шевченко. В 1940р. Петра Івановича реабілітували і поновили в усіх правах. Тому в трудових книжках П.І Богині і М.Є.Шевченка однаковий запис – голова оргкомітету з утворення Ворошиловградської області (червень 1938 – січень 1940).

Після визволення Петро Іванович був призначений начальником обласного управління місцевої промисловості. В подальшому неодноразово обирався заступником голови Ворошиловградської обласної Ради депутатів.

В перші місяці створення нашої області оргкомітет виконував функції виконкому. Перше засідання оргкомітету відбулося 11 липня 1938р. Попереду був новий навчальний рік, тому перше питання на засіданні було «Про реорганізацію особливих національних шкіл і особливих національних класів у школах, технікумах, вузах». У постанові говорилося: «... конкретно підійти до кожної школи, враховуючи мову дітей, якою вони краще володіють, віддаленість від школи – не більше 2 км для І-ІV класів і 4 км для V-VІІ класів. Забезпечити нормальні умови для навчання дітей, організувати допомогу дітям, які слабко володіють українською або російської мовою. Організувати гуртожиток для старшокласників, де це необхідно...». В постанові було також передбачено виділення коштів на ремонт шкіл в районах області. До речі, протоколи засідання оргкомітету велися на українській мові.

Наступним важливим питанням був розвиток сільського господарства. Були встановлені податки з господарств колгоспників на території Ворошиловградської області, організований плодоовощні торги. На першому ж засіданні було прийнято рішення про створення Ворошиловградського обласного комунального банку. У рішенні говорилося: «... організацію банку завершити не пізніше 15 липня 1938 р.». Отже, на організацію банку відводилося 4 дні. Тимчасово виконуючим обов’язки керівника банку призначили Миколая Аркадійовича Забельського.

Необхідно приділити увагу і ще одному питанню, який розглядався 11 жовтня 1938р. – «Про несвоєчасну виплату заробітної плати педагогічним і медичним працівникам». В одному з районів області затримали виплату робітникам бюджетної сфери на неділю. Це було перше ПП обласного масштабу.

У грудні 1939 р. відбулися вибори першої Ворошиловградської обласної ради. А 7 січня 1940 р. – перша сесія вибраної Ради. Її відкрив найстаріший депутат Пилип Акимович Сумщенко. Головою обласної Ради обрали депутата від Селезневського виборчого округу Михайла Шевченка. Заступниками стали Миколай Кабанов, Петро Захаров, Іван Таций, Микита Шевчук, Петро Макеєв. Головою обласної Ради депутатів М.Є. Шевченко залишався до окупації області німецько-фашистськими загарбниками. В подальшому він був відізваний для оперативної роботи у Кабінет Міністрів УРСР.

В наступні роки у зв’язку з бурхливим розвитком промисловості області чисельність міського населення продовжувала швидко рости, як за рахунок природного приросту, так і за рахунок сільського населення. На території області знаходилось 128 шахт, які давали приблизно 45% вугілля Донбасу, близько 400 заводів і фабрик, 1060 колхозів, 99 совхозів та 49 МТС [6].

За роки довоєнних п’ятирічок промислові підприємства області були реконструйовані. Розвивалися металургійна, коксохімічна, машинобудівна промисловість. Було побудовано 70 шахт та 2 електростанції. Ворошиловградський паровозобудівний завод лн. Октябрської революції по виробництву паровозів вийшов на перше місце у Європі і давав 70% усіх паровозів країни. Вагоноремонтний завод лн. Пархоменка в м.Ворошиловграді після реконструкції перейшов на випуск вуглезбагачувального обладнання, яке раніше привозили з-за кордону. Горну техніку почав випускати Краснолучський лн.ремонтний завод. У Попаснянському районі була введена в дію шахта-гігант «Горська», продуктивністю 2700 тон вугілля за добу.

Значних успіхів досягло і сільське господарство. На 1 січня 1939 р. 97,7% селянських господарств були об’єднані у колгоспи, посівні площі яких складали біля півтора лн.. га.

У 1958 році Ворошиловградська область була перейменована в Луганську, у 1970 році – у Ворошиловградську, а з 1990 року – знову в Луганську область.

Протягом останніх 100 років, завдяки енергійному розвитку України в цілому, Луганська область перетворилась на регіон з розвинутими видобувними, виробничими та торгівельними інфраструктурами. Зі здобуттям Україною незалежності Луганська область увійшла до складу її земель і сьогодні є одним з провідних індустріальних центрів.

Література:

1. Намдаров Г. Откуда есть пошла Луганская земля // Наша газета. - 1991. - 22 октября. - С.6.

2. Вишневая В. Это было в 38-м... // Жизнь Луганска. - 1998.- 10сентября - С.7.

3. Макарова А.В. Історична довідка про статистичні дані по Луганському окрузі. 1926р. - Луганськ: Луганский обласний державний комунальний краєзнавчий музей, 1996. - С.6.

4. Луганський міський архів. – Ф.5. – Оп.1. – Зв.1. – Спр.4. – Арк.14,46.

5. Макарова А.В. История создания Ворошиловградской (Луганской) области: Выступление на научно-практичной конференции. - Луганск: Луганский областной государственный коммунальный краеведческий музей, 1998. - С.5-6.

6. Державний архів Луганської області (ДАЛО). - Ф. 179. - Оп. 2. – Спр.1-аю - Арк. 213.

Соколова Л.П.

БЛАГОРОДНЫЙ И ПОЧТЕННЫЙ ГОСПОДИН ДОКТОР ИВАН МАТВЕЕВИЧ ДАЛЬ

Особым предметом гордости Луганска, исторического центра развития промышленности Украины, являются выдающиеся личности, среди которых ученые, строители, мастеровые, организаторы производства, писатели, художники, чей жизненный и творческий путь связан с нашим краем. Имена их, благодаря большой поисковой работе луганских краеведов, известны сегодня не только на Луганщине, но и далеко за пределами нашей страны. Особое место в этом славном перечне занимает имя Владимира Ивановича Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».

В течение многих десятилетий велась неустанная работа по увековечиванию памяти Казака Луганского на его Родине. Нам есть чем гордиться: одна из старейших улиц Луганска носит имя В.И. Даля, на этой улице представлены первый памятник В.И.Далю и первый музей В.И. Даля, один из крупнейших университетов юго-востока Украины носит имя Владимира Даля.

Сегодня, наряду со все возрастающим интересом к творческому наследию лексикографа, писателя, этнографа, философа, государственного и общественного деятеля, все большое внимание уделяется исследованию его биографии, началом которой является рождение Владимира Даля «10 ноября 1801 года в Екатеринославской губернии, в Лугани». Он проживет здесь всего лишь первые четыре года своей жизни, но навсегда в своем сердце сохранит образ земли родной, отраженный в литературном псевдониме – Казак Луганский. Особый след в истории нашего края оставит его отец, Иван Матвеевич Даль – первый доктор Луганского литейного завода, создатель социальной медицины промышленного комплекса, объединившего литейное производство и добычу необходимых для этого полезных ископаемых. Известные далеведы: В. Порудоминский, М. Бессараб, Ю. Фесенко, В. Нестайко, Ю. Ененко, Г.Довнар в своих исследованиях, научных публикациях, популярных и художественных произведениях особое внимание уделяли И.М. Далю – истинному патриоту России, специалисту высочайшей квалификации и человеку высоких нравственных начал, оказавшему столь большое влияние на становление личности Владимира Даля.

Этот обзор предлагает более подробно осветить известные нам факты биографии И.М. Даля, сделать некоторые предположения и пригласить к объединению усилий краеведов в исследовании неизвестных нам страниц его биографии. В цитируемых отрывках документов девятнадцатого века мы постарались следовать нормам современной орфографии и пунктуации, сохраняя особенности оригинала. Для уточнения в скобках приводятся отсылки к архивным источникам.

Русский биографический словарь под ред. А.А. Половцева, Т.6., Спб., 1905, дает такую информацию: «Даль Иван Матвеевич (Johann Christian Dahl), врач, происходил из Дании, в молодости уехал в Германию и в одном из университетов прошел курс богословского факультета, а также изучил многие языки, даже древнееврейский, последнее обстоятельство дало повод к приглашению Даля в Петербург императрицею Екатериною на должность библиотекаря. Необеспеченное положение заставило Даля вскоре снова поехать в Германию, где он получил медицинское образование в Иене и Эрлангене, и приобрел докторский диплом...» После краткого перечисления основных этапов жизненного пути, в самом конце краткой информации фраза, выделившая одну из главных черт И.М. Даля: «Как многие иностранцы, принявшие русское подданство, Даль был горячим русским патриотом». В заключение сообщается: «...умер в г. Николаеве, Херсонской губернии, 5 октября 1821г.». В биографической справке не указана дата рождения. Хочется отметить, что впервые год рождения И.М. Даля – 1764 был восстановлен по формулярным спискам в 1999 году профессором ВНУ им. В. Даля, Ю.П.Фесенко.

В своей автобиографической записке ( ПСС Владимира Даля (Казака Луганского). Т.1, 1897, Спб, М.), продиктованной дочери О.В. Демидовой, и напечатанной в Русском Архиве, в 1872 году, В.И. Даль напишет: «Прадеды мои по отце были датчане и отец датчанин, вызванный Екатериною, из немецкого университета (кажется из Иены) в библиотекари». В воспоминаниях младшей дочери, Е.В. Даль, опубликованных в «Русском вестнике» за 1879 № 7, на стр. 79, об этом не упоминается, гораздо большее внимание уделяется романтической истории знакомства родителей В.И. Даля. «Не знаю, где познакомился с Фрейгангами (ошибка, девичья фамилия матери В.И. Даля Фрейтанг) дедушка Даль, тогда юный богослов, в Любеке или в России. Он решился сделать предложение их старшей дочери пятнадцатилетней Юлии Христофоровне». Для этого ему пришлось выполнить условие родителей невесты, стать доктором.

Ю.П. Фесенко в монографии «Проза В.И. Даля. Творческая эволюция. Луганск - Санкт-Петербург, 1999», обозначает причину приглашения в Россию молодого теософа: работа с приобретенной Екатериной 2-й библиотекой французского философа, одного из авторов, вдохновителей французской «Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» Дени Дидро. До наших дней сохранилась надпись на его надгробье: «1784 года, августа 1-го дня, погребен Дени Дидро, 71 года, член Берлинской, Стокгольмской и Санкт-Петербургской Академии наук, библиотекарь ее императорского величества Екатерины второй, императрицы России, умерший вчера, июля в 31 день». После его смерти в 1785г. библиотеку перевозят в Россию. Сведения о составе коллекции: «содержит во всех форматах 2904 части, по большей части во французских переплетах, между которыми однако есть и весьма старые. Большая часть состоит из французских книг, однако же есть и многие английские, итальянские и латинские из разных частей философии. В том числе и многие старые прекрасные издания классических писателей, из коих разные с греческим и латинским переводом». Безусловно, блестяще образованный И. Х. Даль, как никто другой, подходил для работы с этой коллекцией. Предположительно с 1786 года Иоганн Христиан Даль работает в России. Несколько слов о библиотеке Екатерины второй. Для нас эти сведения представляют интерес, как характеристика среды, в которую окунулся И.Х. Даль после приезда в Россию. Состав основного ядра библиотеки отражал запросы и интересы императрицы: «Мой музей в Эрмитаже состоит, кроме картин и лож Рафаэля, из 38 тысяч книг». Еще, будучи женой наследника престола, с 1745г. она уделяла много времени чтению русских книг и собиранию их в собственную библиотеку. Став императрицей, она поместила ее в своем кабинете. В 1775г. библиотека была перенесена на антресоли Овального зала, где оставалась до 1793г. Сохранилось изображение Овального зала в Старом Эрмитаже с рисунка Ю. Фриденрайха 1839г., возможно именно здесь работал И.Х. Даль. По воспоминаниям английского историка У. Кокса, посетившего Россию в 80-х годах, Екатерина работала в своей библиотеке ежедневно с 3 до 5 часов дня. Библиотека была прекрасно оборудована. Чтобы достать книгу с известной полки, стоило лишь прижать пуговку под тем же самым номером, тотчас полка выдвигалась вперед, опускаясь до уровня рук, а вторичным давлением пуговки возвращалась на свое место. Почти все книги сразу же переплетались. Не ограничиваясь услугами книжной торговли Петербурга, Екатерина закупала на протяжении своего царствования обширные коллекции книг.

Необходимо отметить, что во второй половине 18-го века были предприняты первые попытки систематизации и организации книжного собрания Екатерины ІІ. В этот период библиотека имела по штату двух человек: библиотекаря и секретаря-писца (писец по словарю Даля: Стар., кто составлял писцовые книги, переп. земли, угодья, и статьи, подлежащие сбору; церк. историограф, летописец, ведущий дневные записки событиям). Имя библиотекаря нам известно – А.И. Лужков. Это был высокообразованный человек, знавший четыре языка, первоклассный переводчик. Его оклад составлял всего 750 рублей в год. Для примера жалованье первого бухгалтера луганского завода составляло 800 руб.

Можно представить, каково было жалованье секретаря-писца, в должности которого, по всей видимости, и состоял И.Х. Даль. А, может быть, он был принят на временную работу и только для работы с библиотекой Д. Дидро, а с 1787г. он числится в библиотеке Академии Наук. Из книги «История библиотеки Академии Наук СССР 1714-1964» можно почерпнуть массу ценной для нас информации – от даты, указывающей период пребывания И.Х. Даля, до характеристик фондов и персонала библиотеки. «С 1777 по 1782 год библиотекарским помощником был Петр Богданович, с 1787 по 1789 год – И.Х. Даль....». В это время штатное расписание библиотеки составляли: библиотекарь, унтер-библиотекарь, Комиссар при Кунсткамере, студент, помощник при библиотеке, копиист. Здесь же, после описания непризнанных и не отмеченных чином и оплатой трудов сотрудника библиотеки, всю свою жизнь посвятившего любимой работе, отмечается: «Очевидно, рядовые библиотечные сотрудники не очень - то высоко котировались в высших сферах». Таким образом, служба на этом поприще не могла предоставить в будущем стабильного материального благополучия.

Вполне возможно, что именно к этому времени И.М. Даль познакомился с Юлией Марией Фрейтаг и решил обзавестись семьей. Тогда становится понятным желание получить другую профессию, позволяющую содержать в будущем семью, профессию медика. Не имея состояния, земельных владений и поддержки влиятельных родственников он мог рассчитывать только на себя. Итак, решив по материальным соображениям стать врачом, И.М. Даль вновь отправился в Германию, учился в Йене и Эрлангене с 1789 по 1792 годы и вернулся в Россию с дипломом доктора медицины. Йенский университет, один из старейших в Европе, развился из гимназии, которую основал курфюрст Иоанн-Фридрих. Наибольшего процветания он достиг в 1787- 1806 году, под управлением великого Гете, среди преподавательского состава университета профессор Шиллер. В Йене выходила основанная в 1785 году первая литературная газета Германии. Любовь к литературе и к великим немецким писателям передавалась в семье Далей из поколения в поколение.

Дальнейшая судьба И.Х. Даля наиболее полно и документально выверенно представлена в исследованиях Ю.П. Фесенко. Послужной список за 1799 год И.М. Даля, напечатанный в статье Ю.П. Фесенко «И.М. Даль и В.И. Даль по архивным документам» представляет нам следующую информацию. После окончания университета Иван Матвеев сын Даль (а именно такое имя он получит в России: существует версия луганского далеведа В.В. Нестайко, что полное имя И.М. Даля звучит так: Иоганн Христиан Маттеус), 35 лет от роду, происходящий из «датских офицерских детей», сдал 8 марта 1792 года экзамен в Государственной медицинской коллегии и получил права практикующего врача. (Учреждение Екатериной 2-й медицинской коллегии, на которую был возложен надзор за аптеками, освидетельствование их и испытание иностранных докторов и лекарей. Главными задачами коллегии были: 1) сохранение врачеванием народа в империи; 2) заведение российских докторов, операторов (так тогда называли хирургов), лекарей и аптекарей, а к тому содержание порядочное аптек и добрая их экономия). В ноябре того же года он поступил «в Гатчинскую наследника цесаревича волость для пользования жителей и крестьян».

В Гатчине И.М. Даль, тогда уже семейный человек, прослужил немногим более трех лет. Ему пришлось непосредственно общаться с наследником престола Павлом Петровичем и вначале, видимо, у них сложились вполне добрые отношения. Великий князь даже стал крестным отцом старшей дочери Даля, названной в его честь Паулиной. Однако из-за крайней неуравновешенности будущего императора эти отношения оказались непрочными.

Впоследствии В.И. Даль вспоминал: «Отец мой был иногда горяч до безумия, а с великим князем не ладил», хотя «по обязанности являлся ежедневно к нему с рапортом».

В феврале 1796 года И.М. Даль уволился из Гатчины по собственному прошению. В выданном ему аттестате говорилось, что помимо «пользования жителей и крестьян Гатчинской волости», он наблюдение имел за состоявшим в той же волости гошпиталем и должность сию исправлял с добрым успехом и рачительностью». С этого же года карьера И.М. Даля связана с именем выдающегося инженера и промышленника, действительного статского советника Директора Олонецкого, Кронштатского, Луганского заводов и Кавалера Карла Чарльза Гаскойна (1737-1806). В апреле 1796 года И.М. Даль был назначен уездным врачом в Петрозаводск (Олонецкий завод), где « особенно привлекал к себе любовь народную в пользовании бедных трудолюбием и беспристрастием, за что отдавая всю справедливость неусыпным его трудам, усердию и искусству, без сомнения, достоин всякого награждения...». 7 мая 1798 года переведен на должность доктора Луганского литейного завода. Как отмечает исследователь Ю.А. Темник, кадровая политика К. Гаскойна всегда отличалась умелым подбором высококвалифицированных специалистов. Многие из них следовали за ним в осуществлении наиболее крупных и значимых проектов. В краткой записке К.Ч. Гаскойна «касательно новоучреждаемого литейнаго завода при речке Лугани», опубликованной в 4-м выпуске «Исследованиях и материалах по истории города Луганска», мы можем узнать, какие задачи ставились перед доктором завода. «Во время устроения Луганского завода сверх мастеровых употреблены будут при первом начале онаго и великое число солдати прочих людей. Наблюдение здоровья оных есть главнейший предмет и требует великих предосторожностей. Директор всегда почитал одним из первейших его долгов – наблюдать здоровье мастеровых при заводах, в дирекции его находящихся, в чем ему по сию пору была великая удача...» Далее следует описание необходимых мер по соблюдению здорового, трезвого образа жизни, и далее: «Директор уповает сохранить равную методу при Луганском заводе, и намерение его есть испросить у доктора Роджерсона (предположительно, доверенное лицо Екатерины 2-й), добропорядочного лекаря. Такой человек может получать часть жалования, назначенного ему во время устроения завода до тех пор, пока мастеровые с их семействами привыкнут к климату. По устроении же завода в нем нужды не будет, а останется при заводе хирург как обыкновенно». Можно предположить, что именно этим и обусловлен перевод И.М. Даля в Николаев в 1805 году, когда завод был запущен и произведены первые плавки. Это еще раз подтверждает заслуги И.М. Даля в именно становлении социальной медицины нашего края.

Исходя из имеющихся в ГАЛО документов и материалов, благодаря наработкам краеведов Ю.Темника, Ю. Егерева, мы можем назвать имена врачей – создателей медицинской службы промышленного комплекса. Иван Ратч – первый лекарь Луганского литейного завода (с 1784 по 1795 гг. работает в Олонецкой губернии, на Александровском и Кончезерском заводах; с 1795 и до своей смерти на Луганском заводе). Его сменит лекарь Каминский. Доктор Иван Даль будет служить на Луганском литейном пушечном заводе с 1798 и по 1805 годы.

22 августа 1798 г. доктор И.М. Даль принимает дела от Ивана Яковлевича Ратча (1749-1800), исполнявшего без утверждения по штату должностные обязанности доктора Луганского литейного завода, будучи штаб-лекарем, с окладом 600 рублей, о чем и сообщает в рапорте. Чтобы разобраться в терминах и должностях, обратимся к словарю Даля. Доктор м., латин. получивший в университете или в академии докторство ср. высшую ученую степень (1. действит. студент; 2. кандидат; 3. магистр; 4. доктор) по какому-либо факультету. Обычно так называют только доктора медицины, а вообще и всякого врача, лекаря. Лекарь м. или, по прочим слнск. языкам, лъкарь, есть и шведское lakare, лекарь, врач, медик первая ученая степень, получаемая студентами врачебного искусства.

Рапорт условно можно разделить на две части. В первой – список диагностированных больных, находящихся на излечении в лазарете. В документе они представлены по категориям: мастеровые, штатской команды солдаты, польские бродяги, членов семьи мастеровых, всего 54 человека. Во второй, выделенной нами условно, а в списке это продолжение: посуда, кастрюли, ложки деревянные, указано количество ломаных, ухваты, топоры и пр. Таким образом, мы можем говорить о существовании лазарета на заводской территории в 1798 г. По вопросу о строительстве госпиталя для рабочих угольных ломок мы находим информацию в тексте диссертации В.А. Фесенко Луганский литейный завод 1795-1887 гг. Приведена выдержка из рапорта Доктора Даля директору Гаскойну от 26 сентября 1801 года: «Живущие при угольной ломке в землянках по многолюдству весьма стеснены и по причине сырости, особенно в дождливое время, лихорадками и горячками больны бывают, в то время как прочие, в домах живущие, никаких припадков не имеют, почему необходимо сим людям отвести другие квартиры и построить особый дом для лазарета (ГАЛО, оп.1. д.№122,л.143).

7 февраля 1799 года от Новороссийской врачебной управы в правление Луганского литейного завода приходит следующее послание о возможности за особое усердие повышения чином доктора Даля. ( ГАЛО, ф.1, оп. 1, д. 134, л.1, 1 .об.) Это ответ на прошение от правления Луганского завода ( ГАЛО, ф.1, оп.1, д. 134, л.12.): «Правление, рассматривая ведомости, подаваемые в течение года от г-на доктора Даля о находившихся в пользовании его заводских служителей до 2000 душ и имел суждение о хороших успехах и старании его при... сопряженных снова... столь обширного и поспешно устраиваемого образования и обыкновенных последствиев при преведении людей из столь различных климатов как равно и в существовавшаго в сем году поветрия долгом почитай определило: За отличную его г-на Даля усердность на службе Императорского Величества и благородное поведение изъявил ему благодарность Атестатом / по далевскому словарю: атестат – свидетельство на бумаге от начальства; письменный вид о службе, звании, личности, учении, поведении, познаниях и пр. Так как дурного атестата никто не предъявляет, то его зовут и одобрением...) с прописанием всего за подписанием присутствующих и приложении печати и в Новороссийскую врачебную управу ...».

Один из самых ярких документов, сохранившийся в фондах ГАЛО рапорт доктора Даля (Ф.1, оп.1, д.117, л.159., который приводится в полном объеме во всех исследованиях, посвященных биографии И.М. Даля), не только дает реальную, объективную картину условий жизни работающих на угольных ломках, но и позволяет в полной мере оценить профессиональные качества И.М. Даля, его аналитические способности, умение выделить суть проблемы и пути решения этой проблемы.

14 декабря 1799 г. И.М. Даль со всем своим семейством на Луганском литейном заводе дал присягу на вечное российское подданство, о чем свидетельствует ряд документов ГАЛО. Разрешение на принятие присяги, датированное 14 ноября 1799: «Из государственной медицинской коллегии в правление Луганского Литейного завода.

По указу Его императорского величества в Государственной Медицинской Коллегии определено: Правлению Луганского литейного завода на полученное от него сообщение и присланное при том ...завода от доктора Даля прошение о приводе его на вечное подданство к присяге таковым же дать знать, дабы оное благоволило доктору Далю объявить, что он может принять присягу в присутственном месте того уезда, где находится оный завод. Санкт-Петербург, ноября 14 дня 1799 года».

Приводим текст клятвенного обещания: Я, нижеименнованный, родом из Дании, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом и перед святым Его Евангелием в том, что хоть и должен Его Императорскому Величеству истинному и природному великому Государю Императору Павлу Петровичу Самодержцу всероссийскому и Его Императорского величества любезнейшему сыну Государю цесаревичу и великому князю Александру Павловичу Законному всероссийского престола наследнику, верным, добрым и послушным подданым быть со всем моим семейством и все к высокой Его величества силе и власти принадлежащие права и преимущества законных и впредь узаконяемых по крайнему разумению сил и возможности предостерегать и оборонять и в том во всем живота своего в потребном случае не щадить, и при том по крайней мере стараться вспоможествовать все, что к Его величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может, так как и перед Богом и судом его спрашивал в том всегда ответ дать смогу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет; в заключающие сию мою клятву целую слова и крест спасителя моего, аминь. По сей присяге присягал Доктор Иван Даль. Проводил присягу священник Яков Наробчанский декабря 14 дня 1799 года.

В 1805 г. И.М. Даль был переведен в должности инспектора на Черноморский флот, во врачебную управу, находившуюся в Николаеве. Этот период службы И.М. Даля отмечен быстрым продвижением по карьерной лестнице, он пожалован дворянством, наградами и поощрениями за безупречную службу. Характер его был жестким и требовательным, даже в отношении к детям: «Отец мой был прямой, в самом строгом смысле честный человек, но в обращении с нами несколько сух и даже суров», таким останется в памяти В.И. Даля его отец. И еще одна цитата, свидетельствующая о любви и уважении к строгому отцу: «Будучи замкнутого нрава, это был человек из ряду вон даровитый; ищи он славы, он бы прославился». Здесь И.М. Даль оставался до самой смерти, последовавшей 5 октября 1821 года. Последний составленный им Послужной список 1820 года дает наиболее точную характеристику подвижнического труда И.М.Даля. Впервые в полном объеме этот документ напечатан старшим научным сотрудником Литературного музея В.И. Даля Л. Кульбацкой в 1995 году.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Главного Доктора и инспектора Черноморского флота Статского советника и Кавалера Даля, 1820 года.
Чин, имя, отчество, фамилия и должность им отправляемая, и сколько от роду лет.
Главный доктор и инспектор Черноморского флота. Статский Советник и Кавалер Иван Матвеев сын Даль.
Из какого звания происходит?
Из датских обер-офицерских детей.
Сколько имеет во владении мужеского пола душ, людей, крестьян, в которых губерниях, уездах и как имена селений?
Дворовых две души.
Когда в службу вступил и в оной какими чинами, в каких должностях и где происходил, также не было ль каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно, кроме чинов чем награжден и в какое время?
По прошению моему государственной медицинской коллегиею удостоин при экзамене в Российской империи управлять медицинскою практикою – 1792 г. марта 8. ( Учреждение медицинской коллегии, на которую был возложен надзор за аптеками, освидетельствование их и испытание иностранных докторов и лекарей. Главными задачами коллегии были: 1) сохранение врачеванием народа в империи; 2) заведение российских докторов, операторов, лекарей и аптекарей, а к тому содержание порядочное аптек и добрая их экономия.
В службу вступил в Гатчинскую волость Доктором 1792 г. февраля 15.
Определен Олонецкой губернии в уездный город Петрозаводск Доктором же 1796 апреля 10.
Из города Петрозаводска переведен в Луганский завод на вакансию старшего лекаря 1798 мая 7.
На верность подданства российской державы переведен к присяге 1799 декабря 14.
Произведен надворным советником 1804 декабря 14.
Определен в бывшую Черноморскую медицинскую управу инспектором 1805 марта 15.
За преобразованием медицинской части утвержден Главным Николаевского порта Доктором и инспектором по Черноморскому флоту 1805 октября 12.
По высочайшему повелению Государственной Адмиралтейств коллегии, объявленному морским министром в 22-й день января 1807 года, за отличное усердие к службе получил единовременное награждение тысячу рублей.
В воздаяние отличной службы ревностного старания и попечения в пользовании с успехом больных служителей в госпиталях при Черноморских портах всемилоствейше пожалован кавалером ордена Св. Анны 2-го класса 1808 года мая 20.
По Высочайшему повелению за отличное усердие в пользе службы и деятельность в использовании должности произведен в Коллежские советники 1809 декабря 22.
По высочайшему повелению за отличное усердие к службе получил в награждение тысячу рублей 1811 декабря 22.
Находился с 12 сентября 1812 по 23 сентября 1813 при карантине учрежденном поблизости Николаева при Коренигской переправе через реку Буг по случаю оказавшейся в городе Одессе и в других местах заразительной болезни.
За отличное исполнение обязанности, возложенной на меня по Коренигскому карантину, во время свирепствовавшей в Новороссийском крае заразительной болезни объявлено мне монаршее благоволение 1816 марта 10.
По Высочайшему манифесту, изданному в 30 день августа 1814 года, награжден бронзовою медалью 1816 мая 12.
По Высочайшему повелению в воздаяние отличной службы пожалован в Статские Советники 1816 13 июня.
За отличное усердие к службе по положению Комитета и министров получил в единовременное награждение две тысячи рублей 1819 января 28.
За отличные подвиги по службе Всемилоствейше пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени 1819 декабря 8.
В походах против неприятеля и в самих сражениях был или нет и когда именно?
Не был.
Не был ли в штрафах и под судом: если был, то за что именно, когда и чем дело кончено?
Не был.
К продолжению службы способен и к повышению чина достоин или нет и зачем?
По ревностному усердию своему к службе продолжать оную весьма способен, и к повышению чином достоин.
Не был ли в отставке с награждением чина или без оного и когда?
Не был.
Женат или холост, имеет ли детей, кого именно, каких лет и где они находятся?
Женат, имеет детей: сыновей Владимира18, Карла 16, которые находятся 1-й в Черноморском ведомстве Мичманом, а 2-й в кадетском Морском корпусе; Льва 14, Павла 7 лет и дочь Эмилию 1-го года, находятся при мне.

Литература:

1. Исследования и материалы по истории города Луганска [Текст] - Луганск, 2008.-вып.4.

2. История библиотеки Академии Наук СССР 1714-1964[Текст] Москва-Ленинград: Издательство «Наука», 1964.

3. Темник Ю.А. Столетнее горное гнездо. Луганский завод (1795-1887 гг.) [Текст] // Ю.А. Темник .- Луганск: изд. «Шико», 2004.

4. Труды Государственного Ордена Ленина Эрмитажа [Текст] Ленинград: Аврора, 1977.-вып.-16.

5. Фесенко В.А. Луганский литейный завод // 1795-1887гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук [Текст] // В.А. Фесенко.- Ленинград, 1958.

6. Фесенко Ю.П. Проза В.И. Даля. Творческая эволюция [Текст] // Ю.П. Фесенко.- Луганск-Санкт-Петербург: Альма - матер,1999.

7. Кульбацкая Л.И. Служу России [Текст]/Л.И. Кульбацкая // Краеведческие записки. Вып. третий. К 200- летию основания г. Луганска. - Луганск, 1995.

8. Высоцкая С.В. Из истории луганского литейного завода [Текст] / С.В. Высоцкая // Краеведческие записки. Вып. третий.- Луганск, 1995.

9. Фесенко Ю.П. И.М. Даль и В.И. Даль по архивным документам [Текст] / Ю.П. Фесенко // Пятые Международные Далевские чтения.-Луганск,1995.

Третьяченко Т. Н.
Старший научный сотрудник городского
музея истории и культуры города Луганска

БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ФУКС

Это статья – о подвиге воина, участника Великой Отечественной войны. Ее герой – журналист, фотокорреспондент, ставший после памятного всем 22 июня 1941 года солдатом.

Борис Яковлевич Фукс родился 15 марта 1909 года, в городе Лозовая–Павловка Луганской области в образованной интеллигентной семье служащего шахты. Был он средним из трех сыновей. После окончания средней школы Борис учился на рабфаке.

В 1929 году, после смерти отца, семья переехала в Луганск. Здесь юноша устраивается на работу в заводскую многотиражную газету «Октябрьский гудок» в должности литработника. На задания редакции он всегда любил ходить со своим фотоаппаратом и сам иллюстрировал свои материалы.

От многих коллег по профессии его отличало умение делать добротные текстовки к снимкам. А фотокорреспондентом он был великолепным.

Фотоработы Б. Фукса печатали и в заводской газете, и в областной «Луганской правде». Фоторепортажи Бориса, снабженные, ярким текстом едва ли не ежедневно повторялись на страницах «Луганской правды» предвоенных лет.

По этим снимкам можно было изучать географию области. Энергичный, исключительно подвижный и деятельный, где только не побывал он, бывало за день: на заводе и в ближайшем колхозе, на стройке или на шахте, в школе и в клубе.

Поздним вечером его всегда можно было застать в фотолаборатории – проявляет, печатает. А рано утром на столе редактора уже лежали десятки снимков!

Коллеги по редакции всегда вспоминали его оперативность и трудолюбие. Но главной его страстью было фотодело.

Любимой поговоркой Бориса Яковлевича была фраза «Быстрота и натиск». К чему только не прибегал он, чтобы оправдать это изречение. Он мчался на съемку на своем стареньком велосипеде. Чуть позже у него первого в городе появился мотоцикл, и он очень гордился этим! Особенно любил Фукс, когда его посылали в командировки на редакционной «эмке». В научной библиотеке музея хранится книга «Песни Ворошиловграда». Издана она была ко Дню обороны Луганска, отпечатана в типографии «Ворошиловградской правды». Тираж ее совсем не велик и потому сегодня эта книга является библиографической редкостью. В ней собраны песни и частушки о Ворошиловграде, записанные студентами литературного факультета Донецкого Педагогического Института. Авторами слов являются известные поэты: Павел Беспощадный, Михаил Матусовский, Николай Упеник, Александр Кравцов. А иллюстрациями к книге служит фотографии Б. Фукса, запечатлевшего и новый мост через реку Луганку, и величавое здание кинотеатра «Октябрь», и Красную площадь в центре Луганска, и улицу им. Ворошилова (Октябрьскую) со старинными одно- и двухэтажными домами горожан.

Вооружившись «чудом техники того времени» – «Фэдом», пришедшим на смену «Фотокору», и машинкой–вспышкой для магния, – Борис Яковлевич был, не утомим, стараясь сделать снимки для своей любимой газеты еще лучше и быстрее.

Друзья вспоминали, что представить Фукса отдыхающим, просто не возможно. Он всегда был в движении, всегда куда-то торопился... и обязательно успевал! Обязательно!

«Быстрота и натиск», – любимые слова и руководство к действию.

Родственники Фукса рассказывают об одном удивительном дне, когда Борис Яковлевич делал фотоснимки во время приезда в Луганск знаменитого И.Д. Папанина, одного из четырех героических покорителей Северного полюса.

В ДК им. Ленина проходила торжественная встреча Папанина с жителями города. Борис Яковлевич отработал в зрительном зале, сделал фотографии, снял Папанина среди ликующей толпы луганчан у выхода из Дворца культуры. А затем, пока кортеж машин пробирался по переполненным улицам Луганска, Фукс успел кратчайшим путем прибежать в редакцию! И когда машина с гостями прибыла на встречу с коллективом редакции, Фукс уже встречал Папанина в зале с взведенным фотоаппаратом! Эти памятные снимки хранятся у родственников Фукса.

В фондах музея истории и культуры г. Луганска находится уникальные фотографии, сделанные в день открытия парка им. Горького 18 августа 1936 года.

Борис Яковлевич в этот день превзошел себя, успев сделать невероятное количество снимков в различных уголках парка. Редакция выпустила праздничный выпуск газеты «Ворошиловградская правда», посвященный новому парку, назвав это событие «всенародным праздником», а сам парк им. Горького – «жемчужиной нашего города». Все местные газеты поместили фотографии Фукса, посвященные этому событию. Борис Яковлевич запечатлел колоннаду у главного входа, центральный и боковые фонтаны, велостоянку, и статую физкультурников, грот и знаменитую скульптуру «Девушка с веслом» (автор московский скульптор Иван Дмитриевич Шадр).

После войны парк пришел в запустение и о его былом великолепии сегодня можно судить только по фотоработам Б. Фукса. Эти снимки и газеты являются бесценными для современников. Ведь по ним мы можем воссоздать облик родного города довоенных лет.

«... В первые же дни войны опустела редакция. Журналисты, корреспонденты взялись за оружие, стали у орудий, сели в танки.

Многие покрыли себя боевой славой на фронтах Отечественной войны, многие не вернулись с поля брани, пав смертью храбрых за Родину. В те дни опустели комнаты редакции...», – писала газета «Ворошиловградская правда» в своем юбилейном выпуске 1947 года.

Борис Яковлевич во всем старался быть первым. Не дожидаясь повестки из военкомата, Борис Фукс ушел добровольцем на фронт. Им владела одно чувство – в тяжелое для Родины время, когда над страной нависла угроза, идти туда, где ты будешь наиболее полезен. В семейном архиве сохранилась справка областного военкомата о том, что Фукс Б.Я. призван в действующую армию 25 июня 1941 года.

По воспоминаниям дочери, писем с фронта, с номером полевой почты 655, было не много. В одном из писем Борис Яковлевич сообщал, что его часть дислоцируется в лесах Калининградской области. «Места здесь прекрасные, тут бы лучше отдыхать, а не воевать...»

Участвуя в боевых операциях, Фукс часто менял фотоаппарат на винтовку.

«К войне я уже привык, испытал бомбежку и артиллерийские обстрелы, привык к свисту пуль и завыванию мин, встречался с ночными налетами десантов. В общем уже обстрелялся...».

Будучи фронтовым фотокорреспондентом, он выполнял и задания ТАСС, внештатным корреспондентом которого состоял еще с мирного времени. «... Послал несколько посылок в ТАСС, получил от них задание, но выполнить его не смог – оно связано с некоторыми трудностями, для преодоления которых все не найду возможности.» – писал Борис Яковлевич в сентябре 1941 года.

Фукс очень тревожился о судьбе семьи, просил срочно эвакуироваться, обещал выслать аттестат...

... В 1942 году письма перестали приходить.

И только в 1945 году пришло извещение о том, что красноармеец Фукс Борис Яковлевич, находясь на фронте, пропал без вести в апреле 1942 года. Его супруга София Григорьевна долгие годы вела поиски, запрашивала военкоматы, искала однополчан... Ответ был один – пропал без вести.

Пропал солдат Фукс, простой и обаятельный человек, влюбленный в свою профессию фотокорреспондента, верный сын своей Отчизны. Обстоятельств и места его гибели нас, видимо, никогда узнать уже не удастся. Но память о нем жива вечно, живы и его фотографии, книги и газеты, в издательстве которых Борис Яковлевич принимал участие.

Федоров А.Б.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕРКУЛЬКСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
в 40-е – 80-е гг. XX ст.

22 июня 1941г. вероломным нападением гитлеровской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война нашего народа против фашизма.

Труженикам Деркульского конного завода, как и всему советскому народу, нужно было отстоять и защитить своё право на труд, счастье и свободную жизнь. И наши отцы, деды и прадеды с достоинством и честью, мужественно и героически поднялись на борьбу с фашистскими захватчиками.

Из самого Деркула призваны были в действующую армию или ушли добровольно на фронт более трёхсот человек. Половина из них погибли или пропали без вести на фронтах Отечественной войны. На мемориальной стеле у братской могилы наших земляков, погибших в годы войны, что в центре Деркула, высечены имена 142-х наших односельчан. Шли на фронт, героически воевали, а иногда и гибли целыми семьями. Вот только несколько фрагментов из списка, увековечившего имена погибших деркульчан: Воронин А.Т., Воронин Н.Т., Воронин И.Т., Воронин М.Т.; Курганов С.Г. Курганов Н.Г. Курганов Ф.Г.; Усков Г.Г. Усков С.Г. Усков В.Г.

И этот перечень близких родственников - отцов, их детей, братьев можно перечислять и дальше.

Из семьи рабочего конного завода Фёдора Антоновича Гнидина воевало на фронте пять сыновей и две дочери. Четыре сына: Фёдор, Иван, Василий и Григорий - все офицеры Советской Армии погибли. Домой вернулись только Пётр и дочери Александра и Надежда - военврач 3-го ранга.

Пятеро братьев Фёдоровых вынесли на себе все тяготы этой страшной войны. Старший – Павел - погиб под станцией Чертково зимой 1942г., не дойдя всего несколько десятков километров до родного дома; Василий - офицер Советской армии - вернулся с фронта инвалидом; Борис, Иван и Александр пришли контуженые и раненые, но до конца своей жизни работали в родном конном заводе.

Вместе со своим отцом, Петром Гавриловичем Крупкой, воевали его сыновья Михаил, погибший в декабре 1944г. в Венгрии, и Иван, вернувшийся с фронта инвалидом.

Брат и сестра Гладковы - Вячеслав Михайлович и Нина Михайловна (Степанова) и Гладков Павел Васильевич вернулись на родину с победой и, как и подобает фронтовикам, самоотверженно, честно и добросовестно трудились в Деркульском конном заводе. И таких примеров можно приводить много, потому что эта война заглянула со своей бедой и горем в каждую семью.

Всего семь месяцев хозяйничали на нашей земле оккупанты, однако горя и бед принесли немало, хотя следует отметить, что особого насилия и жестокости не проявляли. Немцы пробыли здесь недолго, передовые части после короткого отдыха ушли дальше. Но старожилы, пережившие оккупацию, вспоминают, что немцы были осведомлены, что центральные тренерские конюшни и сам конный завод - детище Екатерины II, немки по происхождению, и поэтому не тронули ничего, что было построено их Гросмуттер (бабушкой). Оставшиеся же здесь румыны и итальянцы сильно не свирепствовали. Но и сладкой жизни оставшимся в оккупации в большинстве женщинам, детям и старикам, ожидать не приходилось.

К чести наших земляков-деркульчан необходимо отметить, что они не смирились и не покорились захватчикам и при малейшей возможности оказывали сопротивление, саботировали распоряжения военной комендатуры, наладили связь с партизанским отрядом Жаринова В.Г.

...19 января 1943г. подразделения 4-го гвардейского стрелкового корпуса при поддержке танкистов 13-й гвардейской танковой бригады освободили Даниловку и Деркул.

Так начинался новый период в истории Деркульского конного завода - период восстановления и строительства новой жизни.

... Сразу же после освобождения родной земли от немецко-фашистских захватчиков коллектив конного завода стал залечивать нанесённые войной раны, а раны эти были тяжёлыми. За период оккупации хозяйство почти полностью было разграблено. Самая большая потеря, конечно, – это потеря племенного поголовья лошадей, помимо этого оказались разрушенными строения нового здания лазарета, так называемые «польские конюшни», которые находились на территории нынешнего фуражного двора. В конечном итоге на первом этапе возрождения конезавода в хозяйстве имелось тридцать пять коров, 10 свинок, 340 овец и 500 штук птицы. Продуктивность животноводства была мизерной. В среднем на 100га сельхозугодий тогда производили по 6 центнеров молока и по 2 центнера мяса.

Уже весной 1943 года в Деркульский конный завод стали поступать лошади из уцелевших и эвакуированных конезаводов: имени Первой Конной армии (35 чистокровных лошадей), конезавода «Волна революции», Ессентуковсого, Кабардинского конных заводов. Как видим, старейшему конезаводу по-братски помогали все, кто имел наименьшую возможность. В ноябре 1943 года на станцию Чертково, разрушенную налётами вражеской авиации, поступил эшелон с 35 кобылами и 31 головой молодняка, принадлежавшими Стрелецкому конезаводу. Но конюшни Стрельцовки были сильно разрушены в ходе происходивших здесь боев, и поэтому лошади из этих конюшен было решено передать в Деркул. В этой группе лошадей был известный дербист Гибрид, чемпион ВСХВ 1939г., кобыла Гитара и группа хороших молодых кобыл. Тогдашний главный зоотехник конезавода начкон Александр Арсентьевич Колонтарь вспоминал по этому поводу очень интересный случай, происшедший при перевозке этой группы лошадей от станции Чертково до Деркула. Измученные тяжелым переездом с Урала, кобылы, сравнительно спокойно пройдя путь до села Великоцкое, вдруг заволновались и свернули с дороги. На полном галопе они взяли направление на Стрелецкую степь. Сопровождавший лошадей, известный жокей Ч.Б. Тутариш, ехавший на дербисте Гибриде, вместе с другими всадниками не смогли успокоить и остановить «разгулявшихся» лошадей, пока они не достигли маточного пригона Стрелецкого конезавода и не остановились сами. Вот что значит родина и запах родной земли. Они дороги и животным. В это же время в Деркульский конезавод поступил известный жеребец-производитель Пресс Ганг, бывший до войны в Стрелецком конезаводе.

Первый успех в наш конезавод пришёл уже в следующем, 1944 году, когда жокей Анатолий Лаке на кобыле Берёза (Загар - Безгелек) выиграл Большой Всесоюзный приз (дерби), который разыгрывался на Центральном Московском ипподроме после длительного перерыва. Затем последовала победа и получение почётного приза имени Калинина в 1945г. и приза Открытия в 1946 г. на Газавате (Табор - Гюрза). Это было мощное многообещающее начало.

В 1945г. на базе Деркульского конного завода открывается школа тренеров-жокеев, где проходили теоретическую и практическую подготовку представители большинства конных заводов СССР. Эта школа сыграла большую роль в комплектовании и повышении квалификации тренерско-жокейского персонала конных заводов, совхозов, колхозов и конноспортивных школ всей страны. Здесь проходили курс обучения и становились впоследствии известными спортсмены и специалисты по тренингу племенных и спортивных лошадей: тренер международной категории Михаил Александрович Черников, Иван Кизимов, мастер-жокей и мастер-тренер Александр Лаврентьевич Пастухов, Алексей Гармаш, Иван Негода, Иван Попелнуха, Николай Насибов и мн.др.

В 1948г. после успешного окончания скаковой карьеры в завод поступил питомец конного завода «Восход» дербист 1947 г. Дуглас (Гранит-1 - Дрофа). С именем Дугласа связаны славные страницы истории Деркульского конезавода. За короткий срок использования от него получена группа классных лошадей - победителей и участников розыгрыша основных традиционных призов на ипподромах Москвы, Ростова, Львова, Одессы. Это Дездемона (1951г.), Диалектика ( 1950г.), Дерзкая (1954г.), Дозор (1950г.), а также Дерзкий (1954г.) и Задорный (1955г.). О Задорном (Дуглас - Заповидь) следует сказать особо, так как о нём много писалось и в нашей, и в зарубежной прессе.

«Под алой попоной вздыбился конь. Светло-гнедой, с белой проточиной во лбу, с белоснежными чулками на задних ногах и умными понимающими глазами. Он являл собой воплощение красоты и гармонии природных линий. На попоне надпись: «Жеребец Задорный». Тот самый, «трижды венчанный», так писала о питомце Деркульского конезавода Центральный орган Коммунистической партии газета «Правда». До сих пор, как звонкий и стремительный перестук копыт, звенит, отражается, не увядает его феноменальная скаковая слава. Задорный 41 раз участвовал в крупных международных скачках, ни разу не оставаясь без наград, 22 раза выходил победителем. Он выиграл три почётнейших внутрисоюзных состязания (таких лошадей в истории коневодства СССР единицы): приз имени Калинина для лошадей двухлетнего возраста на дистанции 1600м; Большой всесоюзный приз Дерби (2400м) и приз СССР для лошадей четырёх лет и старше. Отсюда и заслуженный почётный персональный титул - «трижды венчанный».

Задорный брал призы на ипподромах Варшавы, Пекина, Будапешта, Софии, Берлина, выиграл кубок Улан-Батора. Он до сих пор пока единственный из русских скакунов стал призёром знаменитых Вашингтонских скачек на ипподроме в Лаурелли, где традиционно представляются лучшие лошади мира чистокровных верховых пород.

Здесь следует отметить, что перечисленные города - столицы стран Западной Европы, Азии и даже Америки - это всё география выступлений лошадей Деркульского конного завода. До сих пор на устах истинных ценителей и знатоков красоты и грации лошадей и конного спорта музыкой звучат слова: Дерзкий, Задорный, Гость, Замир, Гордень, Багровый, Декабрист... Это клички знаменитых лошадей, поднявших славу Деркульского конезавода на новую высоту. Конечно, за всеми этими славными делами, достижениями, победами стояли люди, простые труженики и их каждодневный добросовестный труд.

Прежде всего, следует сказать о зоотехниках-селекционерах, внесших неоценимый вклад в дело выведения и улучшения породных качеств верховых лошадей, - это Александр Арсентьевич Колонтарь, прекрасный специалист, глубоко знающий своё дело, работал начконом в конезаводе в первые послевоенные годы; сменивший его на этом посту Пётр Митрофанович Крымцев, коренной житель Деркула, ветеран и инвалид войны; это единственный пока в истории Деркульского конезавода тренер международной категории Михаил Александрович Черников, воспитавший Задорного, Дерзкого, Гостя...; тоже коренной деркульчанин, праправнук А.В. Пастухова - Александр Лаврентьевич Пастухов. Он тоже пока единственный у нас, получивший вначале заслуженное и почётное звание мастера-жокея, а затем и мастера-тренера. Александра Лаврентьевича знали и уважали как жокея, а впоследствии тренера на ипподромах Москвы, Львова, Пятигорска, Ростова, Тбилиси, а в Одессе утверждён специальный приз имени Пастухова, который ежегодно разыгрывается на Одесском ипподроме.

О людях, руками которых возрождался конный завод, и ковались новые победы и достижения, можно и нужно говорить много. И замечательно, что таких людей у нас тоже много. Просто невозможно не упомянуть Сергея Никитовича Глебова. Коренной москвич, только из-за любви к лошадям оставивший столицу и переехавший на берега Деркула, он более шестидесяти лет беззаветно трудился здесь.

Был конюхом, жокеем, старшим конюхом, тренером. Лучше Сергея Никитовича никто не знал лошадей конезавода и их родословную на несколько поколений.

Более 40 лет был бригадиром маточного отделения Самойленко Григорий Иванович. Ветеран Великой Отечественной войны, человек необычайной скромности и трудолюбия. Через его заботливые умелые руки прошли практически все знаменитые лошади конезавода 50-70-х годов.

А во главе этого большого хозяйства и этих добрых трудолюбивых людей стоял человек, которому мы многим обязаны и по сегодняшний день. Это во многом благодаря его выдающимся организаторским способностям, его требовательному отношению к делу и к людям, его хозяйственной мудрости Деркульский конный завод в послевоенные годы за короткий срок стал, по сути, ведущим хозяйством в отрасли. Андрей Иосифович Оноприч почти 30 лет, с декабря 1944 года и до выхода на пенсию в 1972 г., был директором Деркульского конного завода. И сейчас ещё из уст старшего поколения рабочих часто можно услышать: «А Оноприч бы так не сделал!», «А при Оноприче всё было по-другому!» и т.д. Отличный специалист, окончивший Московский зоотехнический институт, с большим практическим опытом, он оказался руководителем от Бога: умным, хозяйственным, экономным и бережливым, очень требовательным, но справедливым к подчинённым, особенно бескорыстным в смысле личного благополучия и заботящимся о благосостоянии людей. К нему шли и обращались по любому вопросу, зная, что Андрей Иосифович всегда внимательно выслушает, посоветует, поможет и примет правильное решение. И заслугой А.И. Оноприча является, прежде всего, то, что он сумел сплотить коллектив, обозначить цели и перспективы его деятельности и сделать всё, чтобы достичь этих целей. Этот сплав теории и практики, слова и дела реализовались в тех достижениях, которыми славится Деркульский конезавод и в настоящее время. Заслуги А.И. Оноприча высоко оценены Родиной. Он награждён орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, многими медалями, ему присвоено почётное звание заслуженного зоотехника Украины.

Масштабно, по-государственному мыслящий руководитель, смотрящий и планирующий далеко в будущие, А.И. Оноприч и его специалисты прекрасно понимали, что развивать успешно основную отрасль - племенное коневодство - невозможно без развития сопутствующих отраслей. Первые успехи пришли к нам ещё в те же 60-е годы, когда на Львовском ипподроме, где проходили обычно испытания лошадей, с 1963 по 1967 г. был выигран 21 традиционный приз. Лучшими представителями этой породной группы были: Башня (Шелест - Баррикада) - приз Открытия, Пробный приз, Большой Львовский, Большой весенний, Большой осенний приз; Табун (Бриг - Троя) - приз имени Калинина, Пробный приз, Большой летний приз; Шабаш (Богатырь - Шахтарка) - всесоюзный рекорд на дистанции 1000 метров - 1,04,4 24мая 1964г.

Вторая половина прошлого столетия вплоть до 1985г. - начала так называемой перестройки - это годы успешного, устойчивого стабильного развития конноспортивной отрасли в конезаводе. Деркульские лошади в составе двух, а то и трёх спортотделений ежегодно результативно выступали на ипподромах Москвы, Львова, Одессы, Пятигорска, Тбилиси, иногда в столицах стран социалистического содружества. О победах и достижениях этих лет свидетельствуют десятки почётных призов, кубков, дипломов, свидетельств, почётных грамот, которые демонстрируются в экспозициях музея истории Деркульского конного завода. Здесь есть на что посмотреть, что послушать и что узнать. Последним большим успехом этого периода стала победа питомца Деркульского конезавода жеребца Декабриста во Всероссийском дерби в июне 1975г.

В этих достижениях и успехах большая заслуга коренных деркульских коневодов. Здесь уже говорилось о работе тренера международной категории Черникова М.А., мастера-тренера Пастухова А.Л., в эти годы к ним присоединились и успешно работали тренеры первой категории Глебов Евгений Сергеевич, Волошин Владимир Максимович, Дудник Михаил Игнатьевич, тренер по конкуру Луганский Александр Николаевич.

Тщательный квалифицированный уход за лошадьми, что играет немаловажную роль в процессе выращивания и воспитания хорошей лошади, обеспечивали Рябуха А.Е. - бригадир маточного отделения племчасти, его жена Рябуха Л.М., старшие конюхи Лопу-шанский Н.И., Юрченко Ю.П. и многие другие. Заботливые трудолюбивые руки этих людей, их самоотверженный, зачастую бескорыстный труд, любовь к лошади и своему делу - это и есть главная составляющая побед тружеников конного завода.

Шандра І.О.,
ЛНУ ім. Т.Шевченка

ЛЕТУНОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – ГІРНИЧИЙ НАЧАЛЬНИК ЛУГАНСЬКОГО ГІРНИЧОГО ОКРУГУ

Микола Миколайович Летуновський був одним з найенергійніших діячів гірничої справи Донбасу пореформеного періоду, активно долучався до всіх нових промислових проектів, інтуітивно відчував необхідність кардинальних змін у методах ведення підприємницької діяльності та, перебуваючи на високих державних посадах, усіляко підтримував ініціативи промисловців.

Кар’єра Миколи Миколайовича, як і більшості успішних особистостей того часу, почалася з фундаментальної освіти та отримання звання гірничого інженера. У 1860 р. він закінчує навчання в Інституті корпусу гірничих інженерів (першому в Російській імперії вищому технічному навчальному закладі) з чином поручика та отримує направлення на роботу в Луганський гірничий округ. У 1861 р. його професійні якості були затребувані при зведенні Петровського чавуноплавильного заводу (Бахмутський повіт).

Через кілька років служби перспективний фахівець з яскраво вираженими організаторськими здібностями був направлений у закордонне відрядження для огляду Лондонської всесвітньої виставки, вивчення металургійного виробництва та способів коксування вугілля, які застосовувалися в Англії, Німеччині, Франції та Бельгії. Повернувшись із-за кордону, він був направлений на Віскунські заводи для збору відомостей щодо техніки облаштування газозварювальних печей.

Наступний період у житті Летуновського пов’язаний з роботою в Луганському гірничому окрузі. У 1863 р. він був призначений заводським наглядачем та завідувачем лабораторіями Луганського заводу, а 1865 р. – став другим членом головної контори та управителем цього ж підприємства [2, 260]. За сумлінне виконання своїх професійних обов’язків у 1867 р. Летуновський отримав звання колезького асесора.

У пореформений період уряд значну увагу приділяв підвищенню обороноздатності країни та налагодженню на Півдні Росії металургійного виробництва. Після кількох невдалих спроб запуску доменних печей проекту зведення Лисичанського залізоробного заводу надавалося особливе значення. У 1869 р. гірничому інженерові Летуновському було доручено вести нагляд за будівництвом Лисичанського чавуноплавильного заводу. Успішний пуск заводу мав позитивні наслідки для його подальшої кар’єри – Летуновський став гірничим начальником Луганського округу. Вже як досвідчений фахівець заводської справи, у 1871 р. Микола Миколайович був призначений членом урядової комісії, якій було доручено вивчення економічної доцільності та визначення перспективності Юзівського чавуноплавильного та залізоробного заводу, що знаходився на початковій стадії будівництва.

Як гірничий начальник Луганського округу, М.М. Летуновський перший серед посадових осіб підтримав ініціативу підприємців Донбасу та Придніпров’я щодо скликання галузевих з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії для обговорення проблем гірничої справи та подання уряду необхідних клопотань. У доповідній записці, з якою він офіційно звернувся в Гірничий департамент, було викладено мотиви, якими керувалися вуглепромисловці, порушуючи питання скликання з’їздів: „Приватна кам’яновугільна промисловість Півдня Росії, незважаючи на співчутливе ставлення до неї уряду, відчуває нині багато незручностей тому, що уряду абсолютно невідомі потреби кам’яновугільної справи, невідома більшість перешкод її розвитку” [4, 61]. У документі підкреслювалося, що звернення до уряду окремих осіб із заявами, проханнями не матиме того значення й не заслуговуватиме на таку увагу, як заяви, зроблені від корпорації вуглепромисловців. Летуновський окреслив і коло питань для розгляду на з’їзді: обрання до урядових установ уповноважених від шахтовласників, урегулювання відносин з правліннями залізниць щодо тарифів та пересувного составу [5, 49].

Результатом заяви Летуновського, інших звернень та переговорів підприємців з посадовцями став урядовий дозвіл на проведення гірничопромислових з’їздів на Півдні Росії. Перший з’їзд гірничопромисловців Півдня Росії був скликаний профільним міністром за узгодженням з міністрами військовим та шляхів сполучення 10 листопада 1874 р. в м. Таганрозі. Гірничий начальник Луганського округу Микола Миколайович Летуновський представляв на ньому Міністерство державних маєтностей [1, 461 – 462]. Цей з’їзд поклав початок діяльності як представницької організації підприємців Донецько-Придніпровського району (З’їздам гірничопромисловців Півдня Росії), так і всіх наступних промислових представницьких організацій приватного типу в Російській імперії.

У 1875 р. Летуновський був переведений з посади гірничого начальника до правління Петровського кам’яновугільного рудника, 1878 р. отримав чин статського радника. Після двадцятип’ятирічної державної служби вийшов у відставку (1885 р.), маючи значний авторитет та повагу в підприємницькому світі та пам’ятні відзнаки від влади (нагороджений орденами Св. Станіслава та Св. Анни ІІІ та ІІ ступенів та орденом Св. Анни з імператорською короною ІІ ступеня).

У 80-х рр. ХІХ ст. Летуновський розпочинає приватну підприємницьку діяльність. Ще в середені ХІХ ст. геологічні розвідки показали наявність перспективних пластів кам’яної солі в Бахмутському повіті Катеринославської губернії та економічну доцільність їх промислової розробки. У 1876 р. в результаті розвідувальних робіт, що були розпочаті під керівництвом академіка А.П. Карпинського, в Бахмутській котловині знайдені значні запаси кам’яної солі. Було встановлено, що це найбільший в світі район соляних родовищ. У с. Брянцевка (Бахмунський повіт Катеринославської губернії, поблизу станції Деконівки Донецької кам’яновугільної залізниці) було відкрито дев’ять пластів солі, що сприяло появі нових підприємств. Протягом короткого проміжку часу за рахунок приватного капіталу в околицях м. Бахмута було побудовано 5 копалень. Місцеве виробництво кам’яної солі становило 12,3% загальноросійського обсягу [3, 164].

Серед новостворених підприємств м. Бахмута одним з найбільших була компанія Летуновського. У 1879 р. приватна фірма, яку він очолював, почала спорудження першої соляної шахти – Брянцевської копальні. У 1881 р. шахта видала на гора більше 4 тис. тон високоякісної кам’яної солі [3, 169]. Значну допомогу в облаштуванні нового підприємства Летуновському надав його друг ще з гімназійських часів гірничий інженер П.М. Горлов [6, 12384].

Шахта була облаштована за останніми технічними досягненнями того часу, мала круглий у розрізі перетин, була закріплена тесаним каменем на гідравлічному цементі. Для підйому солі на поверхню діяла парова машина. Довжина всіх підземних соляних галерей Брянцевської копальні становила подад версту. У 1888 р. Брянцевську соляну копальню відвідав син Л.М. Толстого Сергій Львович, із захопленням про яку він написав: „Ми відвідали Бахмутські соляні копальні та спустилися в шахту Летуновського. Яка протилежність вугільним шахтам! Справна парова машина спустила нас без поштовхів на стосаженну глибину; занурившись вниз у пітьму шахти, ми не відчували, що рухаємося – так плавно ми зпустилися. Через кілька хвилин ми зупинилися в добре освітленому електрикою просторому приміщенні. Звідси йшли в усі боки високі склепінчасті галереї чотирнадцяти сажнів висотою та двадцяти сажнів шириною” [7, 122]. Поблизу шахти було облаштовоно цех дробильних приладів та млинів для розмелювання солі. Кількість робітників та службовців рудника перевищувала 300 осіб. Від підприємства до Донецької кам’яновугільної залізної дороги на кошти Летуновського був побудований під’їзний шлях.

Брянцевський рудник у 1889 р. був проданий „Французькому товариству для розробки кам’яної солі в Росії” за два мільйони рублів, видобуток солі на шахті в цей час становив уже понад 15 млн. пудів на рік. Залишаючи підприємство, Микола Миколайович видав премію робітникам та службовцям рудника (від 30 до 500 рублів). Працівники копальні влаштували колишньому господареві зворушливі проводи, у шахті була встановлена соляна скульптура Летуновського в увесь зріст [7, 122].

Отримані фінансові кошти Летуновський направив на нові проекти: приватна кам’яновугільна справа була започаткована ним на Півдні Росії разом із доктором А.В. Шейєрманом; промисловий проект у Східному Сибіру він розробив спільно з гірничим інженером П.М. Горловим. Крім того, Летуновський виступив співзасновником компанії „Російська справа для хімічного видобутку золота” в Оренбурзькій губернії. Але як кам’яновугільна справа, так і золоторудний промисел виявилися збитковими, що підштовхнуло Миколу Миколайовича рано відійти від підприємницьких справ.

Останні роки життя Летуновський провів у своєму маєтку Горбанівка поблизу м. Полтави. Він рідко з’являвся в промислових містах Півдня Росії та майже не брав участі в громадському житті, але для багатьох сучасників лишився яскравою постаттю в історії розвитку Південного економічного району, пов’язаною зі славетними сторінками становлення нового промислового центру Російської імперії.

Література:

1. Ауэрбах А.А. Воспоминания о начале развития каменноугольной промышленности в России // Русская старина. – 1909 (июнь).

2. Версилов Н. Николай Николаевич Летуновский // Горный журнал – 1903. – Т. 4. – № 11.

3. История городов и сёл Украинской ССР: В 26-ти т.: Донецкая область.- К., 1976.

4. Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках ХІХ ст. – К., 1971.

5. Крутіков В.В. Буржуазія України та економічна політика царизму в пореформений період. – Дніпропетровськ, 1992.

6. Петр Николаевич Горлов // Горно - заводское дело. – 1915. – № 49.

7. Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса. Век ХІХ. – Луганск, 2001

Л.Шептура,
Алчевский исторический музей – отдел
Луганского областного краеведческого музея

АЛЧЕВСК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НОВЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Доминирующим разделом темы «Алчевск на современном этапе» является материал о современном экономическом развитии города, в частности, о градообразующем предприятии – Алчевском меткомбинате, с которым связаны надежды на будущее города. Остановимся на наиболее значимых для города и страны достижениях.

Луганщина входит в пятерку наиболее мощных промышленно-экономических регионов страны. Основу экономического потенциала составляет угольно-металлургический промышленный сектор.

К крупнейшим бюджетнообразующим предприятиям Украины, области, города относится открытое акционерное общество «Алчевский меткомбинат» (далее ОАО «АМК»), выпускающий сложный ассортимент металлопродукции: чугун, толстолистовой, фасонный, крупносортный, прокаты, судосталь.

Алчевский металлургический комбинат – одно из старейших и крупнейших предприятий черной металлургии Украины. Его возникновение и становление связано с деятельностью известного промышленника, банкира, мецената конца ХІХ века А.К.Алчевского.

Днем рождения завода стал день 26 мая 1896 года, когда была задута первая доменная печь.

За столетие комбинат многое пережил: экономический кризис начала ХХ столетия, закрытие после гражданской войны, реконструкцию, эвакуацию в годы Великой Отечественной войны, послевоенное восстановление, всесоюзное строительство доменных печей, прокатных станов.

На грани остановки завод оказался в середине 1990-х годов, когда страна в целом переживала социально-экономический кризис. Основной парк оборудования к этому времени устарел на 70%, производительность труда и качество продукции оставляли желать лучшего. Многие специалисты считали завод бесперспективным и подлежащим утилизации. Единственный путь спасения виделся в его техническом перевооружении, за которое взялась новая корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (далее «ИСД»), образованная в 1995 году.

В этом же году меткомбинат приобрел новый статус и стал называться ОАО «АМК».

В 2000 году основным акционером и управляющей компанией метзавода стала корпорация «ИСД», которая сегодня является одной из крупнейших металлургических компаний Центральной и Восточной Европы

По итогам 2007 года она вошла в тридцатку крупнейших производителей стали в мире по версии Международного института чугуна и стали. ИСД является холдингом, в структуре которого более 40 промышленных компаний Украины и других стран. Среди них: ОАО «АМК», ОАО «Алчевсккокс», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск, Украина), «Дунауферр» (г. Дунауйварош, Венгрия), «Гута Ченстохова» (г. Ченстохова, Польша), «Сиэрроуз Поинт» (г. Балтимор, США) и другие.

Основателями корпорации являются:

Виталий Гайдук – президент консорциума Индустриальной группы, руководитель группы штатных советников премьер-министра Украины (с 2008 года), крупный украинский бизнесмен;

Сергей Тарута – председатель совета директоров компании «ИСД», президент футбольного клуба «Металлург», крупный украинский бизнесмен.

Главная цель корпорации «ИСД» – реконструкция и техническое перевооружение Алчевского метзавода, коксохимзавода. На проведение работ по модернизации планируется затратить 12,5 млрд. грн.

Важнейшими принципами реализации Программы технического перевооружения комбината стали:

- привлечение мировых лидеров к разработке оборудования и технологий;

- безопасность и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- энергосбережение (за счет парогенерирующих газотурбинных установок, работающих без использования природного газа, а на доменном, коксовом и конвертерном газах). Для этого в 2006 году в Японии между ИСД и японской компанией был подписан контракт на поставку двух газовых парогенераторов для электростанции АМК.;

- проведение всех реконструктивных работ без снижения объемов производства в действующих цехах комбината.

В конечном итоге меткомбинат становится одним из самых современных заводов Европы.

Старт в реализации Программы реконструкции и технического перевооружения ОАО «АМК» был дан 29 сентября 2003 года подписанием корпорацией «ИСД» и европейскими компаниями (« DUFERCO», Швейцария и «YAI», Австрия) меморандума о намерениях строительства отделения непрерывной разливки стали.

22 августа 2005 года была пущена в промышленную эксплуатацию первая очередь цеха непрерывной разливки стали. Это событие было главным за последнее десятилетие не только для алчевцев, но и для всей страны. Команду «Пуск» дал Президент Украины В.А.Ющенко.

В ноябре 2007 года комбинат вновь посетил Президент Украины в связи с введением в действие нового кислородно-конвертерного цеха, с пуском которого закончился «мартеновский» период развития АМК и предприятие шагнуло в эпоху высоких технологий, высокой конкурентноспособности.

Строительство нового цеха велось в условиях действующего производства за рекордно короткий срок.

На новом комплексе – самые современные условия труда. Ручной труд сведен к минимуму. Управление технологическим процессом осуществляется при помощи автоматизированных систем.

Вводимый в эксплуатацию на АМК современный конвертер качественно отличается от действующих, ранее введенных в эксплуатацию на заводах Украины, прежде всего лучшим укрытием мест пыле- и газовыделения.

Второе – на новом конвертере не будет производиться дожигание газа. Он вместе с доменным и коксовым газами будет перерабатываться в электроэнергию на строящихся парогазовых установках. Это снимет экологическую нагрузку на город в 7 раз, даст возможность обеспечить жителей города электроэнергией и теплом по «льготным» тарифам.

Самая главная гордость – это люди.

В реализации проекта кислородно-конвертерного цеха задействовано большое количество отечественных, зарубежных проектантов, производителей оборудования и технологии, строителей и монтажников.

Идеология технологической цепочки сформулирована австрийской фирмой «SIEMENS -YAI», с которой комбинат работает на протяжении многих лет.

Австрийцы являются поставщиками основного технологического оборудования.

Генеральный проектировщик комплекса – проектный институт «Гипросталь» (г. Харьков) под руководством Ю. Банникова, главный инженер проекта Н. Паламарчук.

Генеральная подрядная организация – ООО ПСП «АзовИНТЭКС» во главе с генеральным директором А. Тарутой, директор строительной компании И. Палий.

Металлоконструкции изготовило ОАО ЗМК им. Бабушкина под руководством Р. Абрамовского.

Строительные работы производило мариупольское ЗАО СМФ «Азовсталстрой» под руководством Ф. Колодинского.

За выдающийся вклад в развитие металлургической промышленности, введения в действие кислородно-конвертерного цеха, за высокий профессионализм Президент Украины В. Ющенко присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена Державности генеральному директору ОАО «АМК» Шевченко Тарасу Григорьевичу и директору проектно-строительного предприятия «Азовинтэкс» Палию Ивану Егоровичу (Донецкая область).

Многие участники строительства и пуска нового цеха были награждены государственными орденами, медалями и почетными званиями.

После завершения технического перевооружения Алчевский меткомбинат будет представлять собой совершенно новое, современное предприятие, выпускающее в год более 7 млн. тонн проката, свыше 8,2 млн. тонн стали.

Реконструкция АМК – наглядный пример масштабного выполнения государственной программы энергосбережения. В ближайшие несколько лет все доменные печи комбината примут пылеугольное топливо вместо природного газа.

На комбинате действуют социальные программы для работников АМК: разветвленная система медицинского обслуживания и страхования. Для оздоровления работников – базы отдыха, санаторий-профилакторий, детский оздоровительный центр. Молодым семьям предоставляется беспроцентная материальная помощь. Своевременная высокая зарплата. Все это делает работу на АМК престижной.

«ИСД» выступает не только как финансово-промышленная корпорация, но и как социальный инвестор.

22 сентября 2006 года в здании Алчевского горсовета между территориальной громадой Алчевска и корпорацией «ИСД» было подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве. Впервые в Украине финансово-промышленная группа и территория ее присутствия задекларировали свои социально-партнерские отношения. Цель которых – помогать городу в решении его социально-экономических проблем, которых накопилось немало.

В рамках этого Соглашения был создан Фонд развития Алчевска, деятельность которого направлена на реализацию различных городских программ и социальных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и так далее.

В 2008 году вложения ИСД и его предприятий в развитие города составили около 46 млн. гривен.

Литература:

АМК выбирает лучшее // Огни. – 2008. – 13 августа

1. Город и корпорация узаконили отношения // За металл . – 2006. – 28 сентября.

2. Город-корпорация-фонд развития г. Алчевска // За металл . – 2008 . – 4 сентября.

3. Основные показатели промышленности // Публицистическо-статистический сборник «Алчевск индустриальный» . – Луганск, 2006.

4. Прутков Г. Мой АМК – моя судьба и гордость. Введение в корпоративную культуру ОАО «АМК» . – Алчевск, 2006 .

5. Рейтинг. С.Тарута // Фокус. – 2007. – 21 декабря

6. Топ -100 самых влиятельных украинцев // Корреспондент. – 2008. – 22 августа

7. Указ Президента Украины № 1132/2007 «О награждении государственными наградами Украины // Алчевск. Город и люди. - №1 – 2007

8. Ямковой А. Путь длиной в 100 лет. Очерки истории Алчевского меткомбината. – Луганск, 1996.

Ямковой А.А.,
Донбасский государственный технический университет

ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ДОЛГА
(О Петре Арсентьевиче Гмыре)

История Алчевска – это история человеческих судеб тысяч людей - ярких личностей, которые достойны нашей памяти. Среди них на одном из первых мест стоит имя Почетного гражданина Алчевска Петра Арсентьевича Гмыри, возглавлявшего на протяжении почти четверти века (с 1937 по 1961 г.) Алчевский металлургический комбинат. Петр Арсентьевич оставил о себе добрую память не только у заводчан-металлургов, но и у всех жителей города. Для алчевцев он – человек-легенда, Человек с большой буквы. Его именем названа одна из улиц Алчевска, ему сооружен памятник.

Родился Петр Арсентьевич 21 декабря 1905 года в городе Николаеве в семье рабочего-котельщика Николаевского судостроительного завода. Трудовую деятельность начал в неполных 16 лет. В конце 1921 года отец Петра Арсений, спасаясь от голода, поразившего тогда в первую очередь южные районы Украины, вывез свою семью из Николаева на родную Полтавщину. На Полтавщине тоже было голодно. Учебу в школе пришлось прервать. Он становится дорожным рабочим на железнодорожной станции, принимает участие в борьбе с бандитизмом, работает в комитете незаможных селян (КНС), в профсоюзе «Всеработземлес», в комсомольской организации. Все это происходило на территории Лохвицкого, Лубенского и Великобагачанского районов. Как активного и инициативного работника Петра Гмырю в сентябре 1926 г. командируют в Полтавскую губпартшколу, а затем в Харьковскую совпартшколу, после окончания последней он был направлен на работу в г. Донецк (тогда Сталино). С 1928 года жизнь П.А. Гмыри оказалась связанной с Донбассом. В Донецке Петр Арсентьевич работает заведующим окружным комитетом профсоюза строителей, затем – на руководящих постах в советских органах – в рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), комиссии советского контроля и др.

В 1930 году Петр Арсентьевич поступил в Донецкий металлургический институт. Сочетая работу с учебой, он закончил три курса института, потом, для завершения образования, поступил в Донецкое отделение Промышленной академии, которое закончил в 1935 г., защитил диплом и стал инженером-металлургом. С 1936 года он работает мастером, начальником смены мартеновского цеха Донецкого металлургического завода. В сентябре 1937 года в возрасте 32-х лет назначается директором Алчевского (тогда Ворошиловского) металлургического завода, который находился тогда в числе отстающих. С этого времени и начался, по большому счету, главный период в жизни и деятельности Петра Арсентьевича.

Петр Арсентьевич – инженер-металлург широкого профиля, умелый организатор, обладающий трудовой закалкой, глубокими теоретическими знаниями, быстро завоевал уважение рабочих и инженерно-технического персонала. Опираясь на инженерно-технических работников, передовиков производства, общественные организации, новому директору удалось в короткие сроки добиться стабильной работы завода.

«Он остался в моей памяти человеком величайшего благородства и порядочности», – вспоминал о П.А. Гмыре Александр Филиппович Пастушенко, проработавший рядом с ним много лет. «Он пришел директором на завод в страшно известном 1937 году, сменив «врага народа» И.Н. Крайнева. Но никогда, и это могут подтвердить те, кто много старше меня, слова дурного не сказал о предшественнике. Тогда ведь можно было все грехи списать на него, мол, завод разорил дотла!..»

П.А. Гмыря был человеком долга, требовательным и обязательным. Этого же добивался и от подчиненных.

С приходом Гмыри завод непрерывно осваивал выпуск новых видов продукции: ферромарганца, зеркального чугуна, специальных и качественных марок сталей. Но многим намеченным планам не суждено было сбыться – началась Великая Отечественная война. Под непосредственным руководством П.А. Гмыри в исключительно короткие сроки на Алчевском металлургическом заводе было налажено производство военной продукции.

10 октября 1941 года над заводом впервые появились фашистские бомбардировщики.

В связи с опасностью захвата города фашистами, по решению Народного комиссара черной металлургии СССР Ивана Тевадросовича Тевосяна 15 октября 1941 года были остановлены основные цехи завода, начался демонтаж их оборудования и эвакуация семей рабочих и служащих на Урал. Но гитлеровцам не удалось в то время захватить Донбасс. Фашистские полчища на этом направлении были остановлены Советской Армией на целых 8 месяцев и эвакуация Алчевского завода прекратилась. 11 января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял решение о частичном восстановлении работы Алчевского металлургического завода. Для охраны предприятия прибыл зенитный артдивизион. Удалось восстановить и задуть доменную печь № 4, на которой за период с 9 апреля по 7 июля 1942 г. было выплавлено 10 тыс. тонн литейного чугуна, столь необходимого для военных нужд. Алчевские металлурги ремонтировали боевую технику – танки, артиллерийские орудия, изготавливали понтоны, армейские кухни и т.д.

«Можно с полной уверенностью сказать, - вспоминал П.А. Гмыря, - что ни одно металлургическое предприятие страны не бомбилось так и не работало так близко от фронта, как наш завод. Под бомбами, постоянным артиллерийским обстрелом работали люди. И как работали! Пафос их труда во фронтовых условиях равен по силе героизму на поле боя».

К лету 1942 года положение на Юго-Западном и Южном фронтах резко ухудшилось, и в начале июля была срочно проведена вторая, полная эвакуация Алчевского металлургического завода. Оборудование вывозилось в Магнитогорск, Челябинск, Узбекистан, Казахстан. Последний эшелон ушел на восток 11 июля 1942 года – за день до эвакуации Алчевска фашистами.

С июля до декабря 1942 г. Петр Арсентьевич выполнял ряд заданий Наркома черной металлургии И.Т. Тевосяна, а затем был назначен директором Магнитогорского калибровочного завода, который был построен на базе алчевского оборудования и при активном участии алчевцев.

Разгром гитлеровцев под Сталинградом ознаменовал начало освобождения Украины от фашистских оккупантов. 14 марта 1943 г. П.А. Гмыря назначается уполномоченным Наркомата черной металлургии по Югу Украины, а после освобождения Алчевска – 2 сентября 1943 года – вновь вступает в должность директора Алчевского металлургического завода. Завод лежал в развалинах и Петр Арсентьевич всю свою энергию, знания и богатый опыт отдает делу восстановления, реконструкции и дальнейшего развития предприятия.

6 марта 1944 г. была введена в эксплуатацию восстановленная мартеновская печь № 5. Мартеновский цех дал первую сталь. Это стало настоящим праздником. Позже была введена в действие мартеновская печь № 4.

Пуск первых агрегатов, – вспоминал впоследствии П.А. Гмыря, – на заводе, на котором 90% было молодежи, стал крупным событием и одним из важнейших этапов формирования нового коллектива предприятия. Дело в том, что две трети довоенного коллектива рабочих находились в армии, а треть – трудилась на предприятиях Урала и Сибири, производя боевую технику и боеприпасы для фронта. Большим событием отметил коллектив металлургов день полного освобождения Украины от захватчиков. Именно в этот день была задута доменная печь № 5.

14 октября 1944 г. П.А. Гмыря телеграфировал в газету «Радянська Украина»: «Сегодня в 18 часов 30 минут на Алчевском металлургическом заводе им. Ворошилова задута доменная печь № 5. С пуском домны коллектив ворошиловцев завершил труднейший этап восстановления одного из старейших на Украине заводов. Одновременно с доменным цехом начали нормальную производственную жизнь еще 30 цехов завода, в том числе воздухоэлектроцентраль. Первую плавку чугуна ожидаем 15 октября. Свою победу металлурги Алчевска посвящают радостному празднику полного освобождению родной Украины».

Под руководством П.А. Гмыри в период послевоенного восстановления производства была начата подготовка к коренной реконструкции завода. За несколько лет слабо механизированное в прошлом предприятие превратилось в завод, богато оснащенный новейшей техникой. Формировался и рос коллектив высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. Им приходилось быть пионерами в освоении сверхмощных мартеновских печей, прокатных станов. В 1956 году здесь дала сталь 500-тонная мартеновская печь – самый мощный на тот период сталеплавильный агрегат в Европе. На Алчевском металлургическом заводе проходили производственную практику кадры для Череповецкого и Криворожского металлургического заводов...

О человеческих качествах Петра Арсентьевича, его внимании к людям свидетельствуют многочисленные воспоминания, публиковавшиеся в городской газете «Огни» и заводской многотиражке «За металл». Вот, например, воспоминания М. Лебедь, приехавшей на восстановление завода в конце 1943 года, когда ей не было еще и 18 лет, из села Мостки Сватовского района Луганской области:

- С первых дней в Алчевске на устах у всех было имя Петра Арсентьевича Гмыри. Вскоре увидела его сама. Собственно не увидеть директора было невозможно. Он бывал везде: на рабочих местах, в буфетах, на раздатках, строительных площадках. С ним легко было общаться, каждый мог обратиться к нему с любым вопросом. И как бы он ни был занят, Петр Арсентьевич выслушивал людей, советовал, помогал.

Под руководством Гмыри Алчевский металлургический завод превратился в одно из крупнейших предприятий Украины.

Особое внимание П.А. Гмыря уделял воспитанию молодых кадров и рабочих, и инженеров. Специальность металлургов приобретали сотни и тысячи недавних хлеборобов, демобилизованных воинов, «пэтэушников» из Челябинского восстановительного отряда. Многие из этого отряда остались жить в Алчевске, стали высококвалифицированными специалистами, обзавелись семьями, дожили до пенсионного возраста. Завод стал для них не только школой, но и родным домом.

– Он же на заводе знал почти всех в лицо, здоровался за руку и помнил, у кого какая беда, - так отзывался о Гмыре А.В. Жердев, принявший от него в 1961 году «директорскую вахту». – Это феноменальный дар, рабочие любили его и ценили.

Свой трудовой день П.А. Гмыря начинал утром с обхода доменных печей в любую погоду, уточнял документацию, показания приборов и при этом никогда не забывал общаться с людьми, спросить о работе, о житье-бытье. Дальше путь держал на мартен, прокат и т.д.

Вторая половина дня – селектор с отчетами начальников цехов, оперативные решения текущих дел. В кабинетах П.А. Гмыря не засиживался.

Гмыря очень любил Алчевск – город, который стал для него второй родиной. Именно по его инициативе и благодаря его авторитету в Алчевске успешно решался ряд экономических, социально-бытовых и культурных проблем, широко развернулось жилищное строительство. Он предпринял немало усилий для открытия в Алчевске горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет). По его инициативе построены кинотеатр, заводская больница и поликлиника, стадион на 12 тысяч зрителей, открыта детская музыкальная школа № 1, пущен троллейбус – первый в Луганской области и второй в Донбассе (после г. Донецка).

В это время ликвидируются отраслевые промышленные министерства и вместо них на местах создаются «хрущевские» Советы народного хозяйства (совнархозы). Гмырю переводят в область на должность начальника управления металлургической промышленности Луганского совнархоза.

Канцелярская чиновничья работа Петру Арсентьевичу была явно не по душе. Алчевцы, посещавшие его по делам в совнархозе, вспоминали, что это был уже совсем другой человек. Чувствовалось, что его тяготит кабинетная работа. Ему нужен был завод, родной город, а главное – недоставало людей. Эта тоска, наверное, сказалась на здоровье Петра Арсентьевича, в результате – инфаркт.

Совнархозы просуществовали недолго, и П.А. Гмыря оказался не у дел. И это с его неуемной энергией, богатейшим опытом специалиста и руководителя!

Возвратившись в Алчевск и перейдя в 1963 г. на пенсию, Петр Арсентьевич полностью переключается на общественную работу – возглавляет народный контроль на своем же заводе, где ему все знакомо до мелочей.

Умер П.А. Гмыря 8 февраля 1967 года, не дожив и до 62-х лет.

Заслуги Петра Арсентьевича Гмыри были отмечены в 1958 году званием Героя Социалистического Труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. Он неоднократно избирался членом Центрального Комитета Компартии Украины, депутатом Верховного Совета Украинской ССР.

После П.А. Гмыри не осталось роскошных хором, полных всякого добра, с которым бы безбедно могли долгие годы жить его близкие. Но остались людская память, светлая и добрая память о человеке, который очень много сделал для завода, для города.

Ныне Алчевский металлургический комбинат на подъеме, проходит реконструкцию, утверждается в одном ряду с ведущими мировыми производителями металла.

И это - лучший памятник Петру Арсентьевичу Гмыре.

Луганск, 2009

 

Составитель: Манциз А.В., зав. отделом краеведческой
информации ЛУНБ им. М. Горького

Редактор: Ильина Е. С.

Компьютерная верстка: Манциз А.В., зав. отделом
краеведческой информации ЛУНБ им. М. Горького

Ответственный за выпуск: Соцков О. В.,
заместитель директора по научной работе ЛУНБ им. М.Горького

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню